NMBS – 23/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “TGV. Passe partout en France”, toont een schaapherder die zijn pet vasthoudt en de vacht van de schapen vliegt in het rond. Tekst bovenaan: « Le Sud à prix soufflants. Exemple: Avignon déjà à partir de 40€*. Réservation et info sur cette promotion : en gare, en agence de voyages, au 02/528 28 28, sur www.sncb.be, www.tgv.com, ou à la boutique SNCF. En vente du 1/11 au 30/11 pour un départ du 15/11 au 20/12/2007 ».
De asterisk verwijst naar de volgende tekst : « Tarif soumis à conditions et sous réserve de disponibilité ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onvolledig, zelfs misleidend aangezien men niet vermeldt of de prijs een enkele reis betreft of een reis heen en terug. Door de website van de NMBS te raadplegen, hebben we vastgesteld dat de prijs van Avignon 85,20€ betreft voor een reis heen en terug, met andere woorden 40€x2, vermeerderd met de reservatiekosten die trouwens nergens worden meegedeeld in de advertentie. Deze reclame is dus misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het ontbreken van de vermelding “enkele reis” in de advertenties gepubliceerd in de magazines het resultaat is van een vergetelheid en dat het geenszins de bedoeling is om het publiek te misleiden. Hij heeft contact opgenomen met de mediacentrale, maar daar de campagne zal eindigen in november, was het feitelijk niet meer mogelijk om correcties aan te brengen. Hij heeft benadrukt dat de vermelding in kwestie wel degelijk aanwezig is in een folder uitgedeeld tijdens acties op het terrein in het kader van dezelfde campagne.

Hij heeft uitgelegd dat hij na opzoekingen, de oorsprong van het bedrag van 82,20 euro niet heeft kunnen vaststellen, behalve het feit dat het zou gaan om de helft van een heen-terug reis aan het Minigroep tarief.

Hij stelde dat geen enkele van zijn verkoopkanalen dossierkosten oplegt (met uitzondering van de reisagentschappen waarop hij geen controle kan uitoefenen).

Hij liet gelden dat hij het betreurt dat de klager in kwestie zich bedrogen voelde en hij heeft benadrukt dat hij belang hecht aan eerlijkheid in al zijn publicitaire acties.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat in tegenstelling tot de folder die de adverteerder had meegedeeld, deze reclame nalaat te preciseren dat het aangehaalde tarief (“déjà à partir de 40 euros”) enkel een heenreis betreft; hetgeen van aard is om de gemiddelde consument te misleiden en derhalve strijdig is met artikel 23 van de wet betreffende de handelspraktijken en de artikels 3 en 5 van de IKK Code.

De Jury heeft er nota van genomen dat de campagne in kwestie eind november beëindigd wordt en dat het niet meer mogelijk was om correcties aan de reclame in kwestie aan te brengen.

Zij heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om er in de toekomst voor te zorgen dat de toekomstige campagnes (en dit incluis de gegevens die op zijn website voorkomen) conform zijn met de voormelde wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen.

De Jury heeft er nota van genomen dat geen enkel verkoopkanaal dossierkosten aanrekent (met uitzondering van de reisbureaus).

De Jury veronderstelt derhalve dat de vermelde prijs op de reclame in kwestie (en in voorkomend geval op zijn website) conform is met artikel 3 van de wet op de handelspraktijken dat bepaalt dat de aangeduide prijs, de door de consument te betalen totale prijs moet zijn, waaronder is begrepen : de belasting over de toegevoerde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.

De Jury heeft hem eveneens de aanbeveling gedaan om in de toekomst ervoor te zorgen dat in zijn toekomstige campagnes (alsook de gegevens die voorkomen op zijn website) in overeenstemming zijn met artikel 3 van de voornoemde WHPC.

De adverteerder heeft bevestigd ervan overtuigd te zijn dat het werkelijke succes verkregen wordt dmv aanbiedingen die in overeenstemming zijn met de verwachtingen van de consument en niet door hem te manipuleren of door de waarheid te vervormen.
Hij benadrukte dat hij volkomen bewust is van de twee volgende noodzakelijkheden :
- aan de consument duidelijke informatie geven over de precieze diensten overeenkomstig de vermelde prijs teneinde deze niet te misleiden
- de prijs “alles inbegrepen” vermelden teneinde te vermijden om hem op de laatste minuut een onaangename verrassing te bezorgen.
Hij heeft bevestigd dat hij in de toekomst nog meer aandacht zal besteden aan deze punten

Adverteerder: NMBS
Product/Dienst: Avignon
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/11/2007