NEUTRAAL ZIEKENFONDS – 14/01/2008

Beschrijving van de reclame

Een spot toont een silhouet van een vrouw die een striptease doet.
Afwissend horen we vrouwen-en mannenstem: “Zich ontdoen van alle franjes, vooroordelen afschudden, balast weggooien, recht op doel afgaan, vrij durven zijn. Het Neutraal Ziekenfonds, het essentiele, in alle eenvoud.”
Vervolgens wordt een Afikaans landschap getoond (olifant, giraf, zebra,…) en een man die tamtam speelt.
Vrouwen-en mannenstem: “Win een buitengewoon avontuur naar Afrika. Grote wedstrijd voor iedereeen. Op hetneutraalziekenfonds.be of in onze kantoren.”

Motivering van de klacht(en)

Het is ongepast om deze reclame in de bioscoop te tonen tijdens kindervoorstellingen.

Deze reclame is seksistisch en choquerend. Er is geen link tussen deze boodschap waar de vrouw zich ontkleedt en de instelling “Neutraal ziekenfonds”.

Deze reclame is choquerend. Het verbinden van seks aan diensten van een mutualiteit is totaal onethisch en bovendien cynisch, aangezien een mutualiteit zich doorgaans bezighoudt met zieke personen voor wie seks en een begeerlijk, gezond lichaam niet echt binnen bereik liggen. Deze reclame is ook discriminerend voor vrouwen en Afrikanen: de jonge vrouw moet uit de kleren gaan om haar doel te bereiken en de tekst “vivez une aventure humaine” zal niet voor de lokale Afrikaanse bevolking zijn.

Standpunt van de adverteerder

Het reclamebureau liet gelden dat de bioscoop-campagne « het essentiële, in alle eenvoud” voorafgaandelijk aan de verspreiding geanalyseerd werd en dat uit deze prétesten gebleken is dat deze spot aanspreekt door zijn originaliteit, belangstelling opwekt en op een andere wijze communiceert. De stijl benadrukt de eigenschappen van de Neutrale Mutualiteit die op figuurlijke wijze tot uiting worden gebracht: allegorie van de eenvoud, zich ontdoen van het overbodige en zich concentreren op het essentiële. Het reclamebureau en de adverteerder zijn zich goed bewust van het feit dat ze breken met de gewone manier van communiceren mbt een mutualiteit en stellen dat dit hun bedoeling was. Het reclamebureau benadrukte dat de spot op geen enkele wijze de persoon vernedert, maar een artistieke verwezenlijking is van de creatieve directeur wiens rol erin bestond om de boodschap “het essentiële, in alle eenvoud” tot uiting te brengen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury genoteerd dat deze spot in de bioscoop getoond werd voor een kinderfilm.
De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 18 van de code van Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat producten/diensten die niet bestemd zijn voor kinderen niet het voorwerp mogen uitmaken van reclame in een medium dat zich tot kinderen richt. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze spot niet meer uit te zenden tijdens kindervoorstellingen in de bioscoop.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de afbeelding van het vrouwelijk lichaam geen verband houdt met het product/de dienst (in casu “mutualiteit”). Zij is van oordeel dat het gebruik van het vrouwelijk lichaam (in casu een striptease) teneinde de diensten van mutualiteit te promoten niet van goede smaak getuigen. Deze reclame is haar inziens van aard om letterlijk opgevat te worden en aangezien dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken bij een deel van het publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

De adverteerder deelde mee dat hij de reclameregie van de bioscopen gecontacteerd heeft om hen hiervan op de hoogte te brengen en erop toe te zien dat dit niet meer zou gebeuren. De reclameregie heeft meegedeeld dat het om een menselijke fout ging (verkeerde band).

Gelet op wat voorafgaat en aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NEUTRAAL ZIEKENFONDS
Product/Dienst: Neutraal Ziekenfonds
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/01/2008