NESTLE BELGILUX – 30/08/2019

Beschrijving van de reclame

De spot begint met het logo “Herta Tradición Superieur” en een groen landschap waarin varkens rondlopen die vervolgens worden gevoed met kastanjes. Vervolgens wordt een met het product belegde boterham getoond en daarna verpakkingen van het product.

VO: “Wat onze Herta Tradición ham zo uniek maakt, is dat onze varkens vrij rondlopen in de natuur en dat ze gevoed worden met kastanjes. Want wat goed is voor onze dieren is goed voor ons. Ontdek de heerlijke smaak van de nieuwe Tradición ham. Herta, de smaak van eenvoudige dingen.”.

Tekst op het scherm:
“Onze varkens lopen vrij rond in de natuur*
Ze worden gevoed met kastanjes.
Want wat goed is voor onze dieren
is goed voor ons.
De smaak van eenvoudige dingen. Herta.”.
Tekst onderaan het scherm in kleinere letters: “*Minstens 3 keer per week”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster wordt in deze reclame gedaan alsof de varkens een perfect leven hebben. Zij vindt deze reclame schandalig en super misleidend. In werkelijkheid hebben de varkens volgens haar een verschrikkelijk leven: ze worden mishandeld en op afschuwelijke manieren vermoord. Zij vindt het echt niet kunnen dat er dan zo’n reclame aan de mensen wordt getoond; dit toont allesbehalve de werkelijkheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het nieuwe gamma “Herta Tradición” speciaal op de markt werd gebracht omdat er vanuit de consumenten meer vraag is naar producten die een unieke smaak combineren met respect voor het dierenwelzijn. In de tv-reclame toont hij dan ook dat de varkens gevoed worden met kastanjes en dat ze (minimum) drie keer per week vrij kunnen rondlopen. Dit is de realiteit voor de varkens van “Herta Tradición” en de beelden die in de reclamespot zijn gebruikt geven dus de werkelijkheid weer. Hij begrijpt de bezorgdheid van de consument die sceptisch is ten opzichte van grote bedrijven. Hij wil transparant zijn en organiseert daarom, als deel van de campagne, een wedstrijd om een reis te winnen naar de boerderijen in Galicië, waardoor hij het vertrouwen van de consument in zijn “Herta Tradición” producten wenst te versterken.

Met betrekking tot de bewering dat deze reclame misleidend zou zijn, verwees de adverteerder naar de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht en benadrukte hij dat hij deze wetgeving respecteert door eerlijke en duidelijke communicaties op te stellen, die berusten op juiste en controleerbare feiten. De desbetreffende reclame is volgens hem niet misleidend, noch gebaseerd op onjuiste informatie en de stelling over de varkens is feitelijk en eerlijk: ze lopen vrij rond (minimum 3 keer per week) en worden gevoed met kastanjes. Er worden geen andere beweringen gedaan in deze tv-campagne.

Wat de verwijzing van de klaagster naar mishandeling van de dieren betreft, benadrukte de adverteerder opnieuw dat het nieuwe gamma “Herta Tradición” op de markt werd gebracht om aan de verzuchtingen van de consumenten te voldoen, die vragen naar producten met een unieke smaak en vervaardigd met respect voor het dierenwelzijn.
Hij deelde tevens mee dat er absoluut geen sprake is van dierenmishandeling, integendeel, de varkens van “Herta Tradición” worden effectief gevoed met kastanjes, grootgebracht zonder antibiotica na het spenen, luisteren naar muziek en krijgen speelgoedballen. Bovendien lopen ze minstens drie keer per week vrij rond in grote weiden.
Hij bevestigde dat contracten met leveranciers enkel worden afgesloten na een minutieuze selectieprocedure en op basis van een specifiek lastenboek. Iedere leverancier dient de “Nestlé Responsible Sourcing Standard” te aanvaarden en te respecteren. Bovendien worden er op regelmatige basis audits uitgevoerd om na te gaan of de leveranciers voldoen aan hun verplichtingen.
Hij oppert voor een humane behandeling van dieren in de toeleveringsketen en verbindt zich er ook toe dat de regels inzake dierenwelzijn in zijn slachthuizen worden toegepast. Hij werkt nauw samen met zijn leveranciers, boeren, het maatschappelijk middenveld en klanten om dit te bewerkstelligen. Bovendien worden er voortdurend verbeteringen aangebracht aan de te respecteren welzijnsnormen in zijn lastenboek.

Waar de klaagster aanhaalt dat in deze reclame wordt gedaan alsof de varkens een perfect leven hebben, gaf de adverteerder aan dat deze stelling niet wordt gemaakt in de desbetreffende tv-campagne. De bewoordingen met betrekking tot de varkens zijn uitsluitend factueel. De tv-campagne wordt afgesloten met “Want wat goed is voor onze dieren, is goed voor ons” en deze stelling impliceert geenszins dat zijn varkens een perfect leven leiden.

Tot slot is de adverteerder van mening dat de campagne voldoet aan de vereisten van de geldende wetgeving en gedragscodes en dat bovendien de nadruk op het ethisch en respectvol grootbrengen van varkens ligt, een belofte die strikt wordt nageleefd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot via de voice-over en de tekst op het scherm de boodschap brengt dat de varkens in kwestie vrij rondlopen in de natuur en dat ze gevoed worden met kastanjes. Zij heeft ook vastgesteld dat de bewering dat de varkens vrij rondlopen in de natuur gepreciseerd wordt door middel van een asterisk die naar de tekst onderaan het scherm in kleinere letters “*Minstens 3 keer per week” verwijst.

Zij heeft kennisgenomen van het antwoord van de adverteerder die eerst verwees naar het feit dat het product in kwestie een antwoord is op de vraag van consumenten naar producten die een unieke smaak combineren met respect voor het dierenwelzijn, en vervolgens meedeelde dat de feitelijke stelling over de varkens (ze lopen vrij rond (minstens 3 keer per week) en worden gevoed met kastanjes) op juiste en controleerbare feiten berust.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder in zijn antwoord benadrukte dat hij voor een humane behandeling van dieren oppert in de toeleveringsketen en zich er ook toe verbindt dat de regels inzake dierenwelzijn in zijn slachthuizen worden toegepast.

De Jury is van mening dat er in de spot feitelijke beweringen gedaan worden om de eigenschappen van het product van de adverteerder naar voor te brengen zonder dat er geïnsinueerd wordt dat de varkens daarom een perfect leven hebben. De spot heeft evenmin betrekking op de manier waarop de varkens geslacht worden.

Zij is derhalve van mening dat de reclame in kwestie door de gemiddelde consument niet zal worden opgevat op de wijze waarop de klaagster deze interpreteert.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de TV-spot niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NESTLE BELGILUX
Product/Dienst: Herta Tradición ham
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/08/2019