NECKERMANN – 22/09/2014

Beschrijving van de reclame

In de radiospot ondervraagt ‘Nancy van de laagste prijsgarantie’ de grote baas van Neckermann, Marco Ferber, die groot nieuws heeft. Deze zegt onder andere: “Daarom heb ik beslist om de prijzen van onze vliegvakanties permanent te verlagen. Dit is geen tijdelijke promotie maar wel een structurele prijsaanpassing en vormt toch al gauw een besparing van €100 per persoon.”.
En Nancy vat vervolgens samen: “Ik zal het efkes voor jullie samenvatten. Vanaf nu kan iedereen tot €100 goedkoper op vakantie.”.

De advertentie met de titel “Prijzen permanent verlaagd!” bevat de volgende tekst: “Ik ben Marco Ferber, directeur van Neckermann, en ik heb fantastisch nieuws voor u. (...) heb ik beslist om de prijzen van onze vliegvakanties permanent te verlagen. Dit is geen tijdelijke promotie (in het rood), maar een structurele prijsverlaging, waar u toch al snel €100 per persoon mee uitspaart.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat de adverteerder een permanente promotie aankondigt van 100 euro per persoon op de vliegvakanties zonder verdere details.

Volgens hem respecteert deze reclame artikel 5 van de ICC code (waarachtigheid) niet.

De tekst van de advertentie respecteert ook de bepalingen van het wetboek van economisch recht betreffende promoties inzake prijzen (artikels VI.18 en VI.19) en misleidende handelspraktijken (artikel VI.97) niet:
- De referentieprijs wordt niet vermeld en de informatie die meegedeeld wordt maakt het niet mogelijk om deze referentieprijs te berekenen;
- Behalve bij uitverkopen mag de prijsvermindering slechts worden aangekondigd voor een periode van ten hoogste één maand;
- De datum vanaf welke de verminderde prijs wordt toegepast, dient aangeduid te blijven gedurende de ganse periode waarvoor hij als een verminderde prijs wordt aangekondigd. In dit geval wordt er geen enkele begindatum vermeld in de gepubliceerde advertentie;
- De advertentie zou de consument kunnen misleiden wat betreft de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

De consument weet niet wanneer de promotie precies begint noch of deze al dan niet inbegrepen is in de prijzen die gepubliceerd worden in de brochures en op de website van de adverteerder. Hij kan niet nagaan of een prijsverlaging effectief werd uitgevoerd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wees er vooreerst op dat het zeer moeilijk is om te reageren op vage en anonieme klachten en dat het voor een verwerende partij cruciaal is om de precieze omstandigheden te kennen die aanleiding geven tot een bepaalde klacht. Hij wijst op het recht op verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onpartijdige derde en haalt aan dat deze worden miskend indien de schijn wordt verwekt dat verdediging zinloos is en er reeds een standpunt werd ingenomen.

Ten gronde deelde de adverteerder mee dat wegens de scherpe prijsconcurrentie in de reissector beslist werd om voor het merk Neckermann een algemene, structurele prijsverlaging op vliegvakanties door te voeren en dit bijgevolg ook aan te kondigen via de media.

Gelet op de aard van de dienstverlening van Neckermann, nl. pakketreizen naar diverse bestemmingen wereldwijd, en dit al dan niet op maat, is de effectieve impact van de prijsverlaging voor de klant vanzelfsprekend afhankelijk van de samenstelling van het geboekte reispakket en van de periode waarin de klant reist. Bijgevolg diende de publiciteit uiteraard algemeen te worden geformuleerd.

De structurele prijsverlaging zal de prijs van de vliegvakanties inderdaad doen dalen. In de campagne, zowel via de radio als via drukwerk, wordt duidelijk gesteld dat het om vliegvakanties gaat. Bovendien is in vele gevallen de korting zelfs een stuk hoger dan €100. In tegenstelling tot wat beweerd wordt in de anonieme klacht, is de reclame dus wel waarachtig en de consument wordt geenszins misleid. De consument kan dit ook zelf controleren. De adverteerder beschikt aldus over duizenden boekingen waarbij klanten reeds genoten hebben van deze structurele prijsverlaging.

Zoals gezegd gaat het om een algemene publiciteit omtrent de structurele prijsverlaging voor vliegvakanties. Er wordt niet naar een specifiek aanbod van vliegvakanties verwezen omdat het onmogelijk is om in deze algemene en tijdelijke reclame voor elke afreisdatum een referentieprijs te vermelden. Ook wanneer klanten zelf hun pakket gaan samenstellen zullen zij merken dat de totale reissom beduidend lager is dan in vorige seizoenen als gevolg van de structurele prijsverlaging.

De adverteerder verwijst tevens naar rechtspraak volgens dewelke de door de anonieme klager aangehaalde bepalingen over de aankondiging van prijsverminderingen slechts van toepassing zijn wanneer er een tijdelijke korting op een ‘oude prijs’ gegeven wordt en er aldus voor een bepaalde termijn een ‘nieuwe prijs’ ontstaat. In casu gaat het echter over een totale nieuwe prijszetting die is ingegaan op het ogenblik van de radiospot.

Gelet op het voorgaande meent de adverteerder dan ook dat de consument op geen enkel ogenblik misleid werd en bovendien kan de adverteerder aan de hand van duizenden boekingen aantonen dat de klanten genieten van de structurele prijsverlaging.

Jurybeslissing

Wat de argumenten van de adverteerder inzake de procedure betreft, verduidelijkt de Jury vooreerst dat de klacht niet anoniem bij de Jury werd ingediend, maar slechts, overeenkomstig artikel 6 van het JEP-reglement, gedepersonaliseerd aan de adverteerder werd overgemaakt.
Zij bevestigt tevens dat over dit dossier werd beraadslaagd en geoordeeld in overeenstemming met de vereisten gesteld in artikel 8 van het JEP-reglement.

Wat de grond van de zaak betreft, houdt de Jury er vooreerst aan te verduidelijken dat zij zich er toe beperkt heeft dit dossier te onderzoeken in het licht van de algemene bepalingen omtrent misleidende reclame en waarachtigheid in de reclame, onder meer gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 10 juli 2014 inzake de onverenigbaarheid van bepaalde Belgische specifieke regels betreffende promoties inzake prijzen (met name wat betreft verwijzing naar de eigen, voorheen toegepaste prijs) uit de Wet Marktpraktijken met het Europese recht.

De Jury heeft kennis genomen van de reclame in kwestie, zijnde een Franstalige en een Nederlandstalige radiospot en een Franstalige en een Nederlandstalige advertentie.

Op basis van de onderzochte reclames, is de Jury van mening dat de campagne wel degelijk betrekking heeft op de aankondiging van een structurele prijsverlaging voor de vliegvakanties.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin deze uitdrukkelijk bevestigt aan de hand van boekingen te kunnen aantonen dat deze structurele prijsverlaging reëel is.

De Jury is desalniettemin van mening dat de wijze waarop deze structurele prijsverlaging in casu wordt gecommuniceerd van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op de volgende punten:
- De Franstalige advertentie spreekt, in tegenstelling tot de overige onderzochte reclames, op niet verder gekwalificeerde wijze van “une réduction permanente de 100 euros par personne”. De Jury is van mening dat deze reclame op dit punt te absoluut geformuleerd is in de mate dat hier de indruk kan worden gewekt dat het gaat om een uniforme korting van 100 euro.
- De Jury is eveneens van mening dat het gebruik van de woorden “définitivement” en “permanent” in de reclames te absoluut is in de mate dat dit door de gemiddelde consument kan worden geïnterpreteerd als verwijzend naar de volstrekte onherroepelijkheid van de aangekondigde structurele prijsverlaging.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame op deze punten in strijd is met artikel 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op deze punten te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven naar de toekomst.

Adverteerder: NECKERMANN
Product/Dienst: Vliegvakanties
Media: Dagblad, Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Datum afsluiting:  22/09/2014