NATIONALE LOTERIJ – 21/04/2021

Beschrijving van de reclame

De tv-sponsorbillboard met in de linkerbovenhoek de tekst “met dank aan” toont een familie die aan de eettafel zit. De man neemt een drinkbus met het logo van Lotto en spuit hiermee eerst in zijn mond, spuit dan de rest over zijn hoofd, en werpt de drinkbus vervolgens over zijn schouder.
Tekst op het scherm: “Is de koers je ding?”.
Voice-over en tekst op het scherm: “Lotto, omdat het kan”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager begrijpt niet waarom men een dergelijk tafereel vertoont. Het is al erg genoeg als renners hun drinkbussen tijdens een wielerwedstrijd langs de bermen gooien - zwerfvuil dat mensen dan mogen opkuisen.

2) De klager ergert zich mateloos aan deze spot en vraagt zich af of het opvoedkundig verantwoord is dat een vader aan tafel een fles leeggiet over zijn hoofd en de fles dan achteloos weggooit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst te benadrukken dat hij bij de uitvoering van zijn wettelijke opdracht handelt als een maatschappelijk verantwoordelijke en professionele aanbieder van spelplezier. Hij hecht het grootste belang aan het voeren van een duurzaam en ecologisch verantwoord beleid doorheen al zijn activiteiten. Ook in zijn communicatie aan het ruime publiek wil hij geen rechtstreekse of onrechtstreekse boodschappen uitsturen die zouden indruisen tegen de waarden waarvoor hij staat. Alle uitingen worden dan ook afgetoetst aan zijn ethische code inzake reclame.
Naar de mening van de adverteerder is de interpretatie van de spot door de klagers anders gepercipieerd dan men normalerwijze zou kunnen verwachten. Het is belangrijk te benadrukken dat deze spot helemaal kadert in de wereld van de wielersport én de herkenbare gebruiken in die sport. Het specifiek wielergebruik dat geïllustreerd wordt in de spot is het drinken, spuiten op je hoofd en weggooien van een drinkbus tijdens een wielerwedstrijd. Dit tafereel is zeer herkenbaar in de context van het échte wielrennen tijdens wielerkoersen. Dit tafereel is tevens zeer goed bekend bij de talrijke wielersympathisanten, die langs de kant van de weg de weggegooide drinkbus van hun favoriete wielrenner beschouwen als een zeer gegeerd relikwie in hun wielerverzameling. De spot alludeert op dit tafereel, maar plaatst het in een heel ander kader, namelijk een herkenbare huiselijke situatie in de eetkamer van een woning. Hierdoor krijgt het herkenbare gebruik in het wielrennen een humoristische toets die, gezien het totaal andere kader waarin het tafereel zich afspeelt, helemaal los staat van de reële situatie. Het personage in de spot is een wielerliefhebber die zo gepassioneerd is door zijn sport (het is écht zijn ding) dat hij als het ware vergeten is dat hij niet (meer) op de fiets zit.
Dergelijke korte storytelling in deze spot deed de adverteerder met opzet aangezien hij met deze korte spot specifieker de doelgroep van wielerliefhebbers wenste te bereiken. De spot wordt overigens ook enkel uitgezonden rondom wielerprogramma's en/of wielerkoersen en ondersteunt de link tussen Lotto en de sponsoring van zijn Lotto-Soudal wielerploeg.
Het is in elk geval nooit zijn bedoeling geweest om met de getoonde beelden in een huiskamer te pleiten voor het niet naleven van de milieuregels inzake het dumpen van afval op de openbare weg. Volgend op bovenstaande uiteenzetting is het zijns inziens zeer duidelijk dat het om een parodie gaat en dat de spot dan ook in die context gepercipieerd dient te worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-sponsorbillboard in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een man aan de eettafel toont die met een drinkbus met het logo van Lotto in zijn mond en over zijn hoofd spuit en deze vervolgens over zijn schouder werpt, met daarbij de vermelding “Is de koers je ding?”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze beoogde om een zeer herkenbaar tafereel in de context van het echte wielrennen op humoristische wijze in een heel ander kader, los van de realiteit, te plaatsen. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de spot wordt uitgezonden rondom wielerprogramma's en/of wielerkoersen en de link tussen Lotto en de sponsoring van zijn Lotto-Soudal wielerploeg ondersteunt.

De Jury is van mening dat zowel het verband met de gesponsorde programma-inhoud als het feit dat het hier om een parodie gaat duidelijk blijken uit de billboard in kwestie.

In deze context is zij derhalve van mening dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat als een goedkeuring van of een aansporing tot het stellen van het getoonde gedrag.

De Jury is derhalve van oordeel dat de billboard in kwestie niet van aard is om handelingen die ingaan tegen de normen van milieuverantwoordelijk gedrag of andersoortig laakbaar gedrag te tolereren of aan te moedigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Lotto
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2021