NATIONALE LOTERIJ – 15/06/2016

Beschrijving van de reclame

De spot toont een gezin aan de eettafel.
De zoon spreekt zijn ouders aan: “Mama, papa, ik zou graag tickets bestellen voor een festival.”.
De moeder reageert geïnteresseerd.
Zoon: “Is ’t soms mogelijk om een beetje geld te krijgen…”.
De moeder valt plots met haar gezicht in haar bord en de vader leunt snurkend achterover. Als de moeder even opzij kijkt naar haar zoon, en deze aanstalten maakt om haar opnieuw aan te spreken, duwt ze snel terug haar gezicht in haar bord.
Voice-over man en tekst op het scherm: “Want extra Cash? Play Ca$h.”.
Op het eindscherm worden de krasbiljetten getoond met daarbij het woord “new”.
Voice-over vrouw “Speel nu met Cash, de nieuwe krasbiljetten waarmee je flink wat cash kan winnen.”.
Onderaan naast het logo van de adverteerder in kleine letters: “Ken je limieten, omdat spelen leuk moet blijven. Verboden voor -18 jarigen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde zijn verontwaardiging mee over deze campagne.
Het kopen van loterijbiljetten is immers verboden voor minderjarigen en volgens hem is de leeftijd van de jongere(n) in de spot op het eerste zicht moeilijk te bepalen.

Ook los daarvan is deze vorm van reclame naar zijn mening ongepast om volgende redenen:

- Ten eerste omdat men duidelijk een jongere in beeld brengt als potentiële koper van een krasbiljet.

- Ten tweede omdat men nadrukkelijk verwijst naar een soort activiteiten, met name festivals die bijzonder populair zijn bij jongeren, ook bij nog minderjarige jongeren.

- Ten derde omdat men de illusie wekt dat de oplossing voor geldgebrek, een tekort aan zakgeld of een tekort aan geld om vrijetijdsactiviteiten te financieren ligt in het aankopen van een krasbiljet met de onmiddellijke return van 'cash'.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees vooreerst naar zijn wettelijke opdracht om het spelgedrag in België doelgericht te kanaliseren en spelplezier te verschaffen aan een brede groep van mensen door recreatieve spelen aan te bieden. Hij waakt er steeds over dat hij via zijn productbeleid geen risico van gokverslaving teweegbrengt. De kanalisatieplicht houdt wel in dat hij via een modern en attractief aanbod de bestaande liefhebbers van kansspelen, weddenschappen en wedstrijden aantrekt zonder marktverruimend te zijn. Daartoe maakt hij zijn producten kenbaar aan het publiek via adequate reclamecampagnes die voldoen aan de normen die werden opgenomen in zijn Code voor ethische en verantwoorde reclame.

In het kader van zijn verantwoord spelbeleid besteedt de adverteerder steeds bijzondere aandacht aan het verspreiden van een correcte boodschap gericht op het gewenste doelpubliek.

Meer specifiek met betrekking tot de klacht dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat in tegenstelling tot wat de klager beweert, er op geen enkel ogenblik een minderjarige wordt in beeld gebracht in de spot. Alle personen die te zien zijn, zijn duidelijk meerderjarig.

Ten tweede stelt de klacht dat wordt verwezen naar een soort activiteiten, met name festivals, die bijzonder populair zijn bij jongeren, en ook bij minderjarige jongeren. Maar op geen enkele wijze kan gesteld worden dat deze activiteit er een is die zich exclusief of voornamelijk naar minderjarigen zou richten. Festivals zijn zonder enige discussie een soort activiteit die een zeer brede groep van de Belgische bevolking aantrekken, al is het wel zo dat de adverteerder zich in het kader van zijn kanalisatiebeleid ook dient te richten naar de leeftijdsgroep 18-35-jarigen.

Ten derde stelt de klacht dat de spot de indruk zou wekken dat het kopen van een krasbiljet zou gepromoot worden als een oplossing voor financiële problemen. Op geen enkel ogenblik wordt in de spot echter een situatie opgevoerd die financiële problemen bij potentiële kopers zou uitbuiten. Nergens wordt geïnsinueerd dat de potentiële spelers niet in staat zouden zijn om hun schulden of facturen te betalen.

Gelet op de bovenstaande elementen is de adverteerder van mening dat hij er zorgvuldig over waakt om niet de verkeerde indruk te wekken dat deelname aan een kansspel een manier kan zijn om financiële problemen op te lossen. Evenmin richt hij zich tot minderjarigen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die met betrekking tot deze spot werd ingediend.

Zij heeft tevens ingevolge de reactie van de adverteerder nota genomen van diens wettelijke opdracht om het spelgedrag in België doelgericht te kanaliseren en spelplezier te verschaffen aan een brede groep van mensen, waaronder de leeftijdsgroep 18-35-jarigen, door recreatieve spelen aan te bieden.

Wat de TV-spot in kwestie betreft, is de Jury van mening dat alle protagonisten duidelijk meerderjarig zijn.

Zij is bovendien van mening dat het bezoeken van een festival, de activiteit waarnaar de spot verwijst, geen soort activiteit is die zich specifiek of hoofdzakelijk tot de groep van minderjarigen richt.

De Jury is derhalve van mening dat de spot in kwestie niet gericht is tot minderjarigen en hen evenmin aanzet tot spelen.

Zij is ten slotte van mening dat de spot niet de boodschap uitdraagt dat deelname aan een kansspel een manier zou kunnen zijn om daadwerkelijke financiële problemen op te lossen of dat vrijetijdsbesteding gefinancierd zou dienen te worden met de opbrengst van kansspelen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de TV-spot geen inbreuk uitmaakt op de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij op deze punten en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Krasspel ‘Cash’
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/06/2016