NATIONALE LOTERIJ – 03/04/2009

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een vrouw die scheel kijkt en een bril draagt, met als slogan « Grattez une vierge, ça porte bonheur. (kras een maagd, dat brengt geluk)»

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is zeer onzedig. Zij brengt en versterkt een ouderwets stereotype dat nogmaals het lichaam en de intimiteit gebruikt voor commerciële doeleinden.
Zij is seksistisch en doet afbreuk aan alle inspanningen om de man-vrouw relatie te harmoniseren.
De klager is nog meer gechoqueerd door het feit dat deze reclame uitgaat van de Nationale Loterij, die beweert een missie te hebben subsidies te verlenen aan goede doelen.

Als de Nationale Loterij zich ook aanpast aan de steeds groeiende noden van een wereld waar de behoeften vergroten, dan is dit een rare manier van zich aan te passen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze creatie deel uitmaakt van een bredere campagne voor Astro krasbiljetten. Deze campagne gebruikt naast het thema mbt de maagd, ook andere astrologische tekens zoals de ram of de tweelingen.

De dubbele betekenis tussen de verschillende astrologische tekens en de reële wezens werd dus tot stand gebracht mbt verschillende onderwerpen, hetgeen aantoont dat het zeker niet de bedoeling was om het publiek te choqueren. De adverteerder betreurde derhalve dat de klager deze banner losstaand van de andere creaties gezien heeft en deze per definitie uit de context werd getrokken van de gehele campagne die verspreid werd in 6000 verkooppunten en via een campagne in de dagbladen.

Betreffende de creatie in kwestie, meende de adverteerder dat hij niet“het lichaam en het intimiteit gebruikt voor commerciële doeleinden”. De gebruikte foto kan niet welvoegelijker zijn en deze toont, zonder kleinerend of spottend te zijn, niet meteen een schoonheid.

De campagne neemt ook geen standpunt in in het debat betreffende de man-vrouw relatie. In één thema wordt een tweeling (mannen) gekrast en in een ander thema een maagd (vrouw). Het is dus neutraal en heeft niets discriminerend.

In dit opzicht, heeft de adverteerder laten weten dat, zonder dat men dit initiatief als een schuldbekentenis dient te beschouwen, de Nationale Loterij in haar hoedanigheid van professionele speloperator die verantwoord en respectvol is tav de het publiek en de consument, beslist heeft om pro-actief deze banner van de website te verwijderen.

Tenslotte deelde hij mee dat de reclame, zelfs al heeft zij een onmiskenbare educatieve rol, toch ook een zekere creatieve vrijheid dient te behouden. De “tweede graad (het figuurlijke)” dient mogelijk te blijven voor zover de verschillende groepen in onze maatschappij gerespecteerd worden. En de adverteerder meent dat dit hier het geval is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een vrouw voorstelt die
scheel kijkt en een bril draagt, met de slogan: “kras een maagd, dat
brengt geluk”.

De Jury is van oordeel, dat in tegenstelling tot de andere
astrologische tekens waarnaar deze reclame verwijst
(tweelingen, ram), de verwijzing naar een maagd een dubbele
connotatie kan hebben.

De Jury is van oordeel dat de versie “maagd” het risico inhoudt om in negatieve zin gepercipieerd te worden,, m.a.w. als niet respectvol t.a.v de vrouw, als aantasting van de waardigheid van de vrouw en als het bestendigen van stereotypen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie, hetgeen strijdig is met :

-art.4, al 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel,
-de punten 3 en 4 van de JEP-aanbevelingen inzake de afbeelding van mens
-de algemene bepalingen (waarden) van de code voor ethische en verantwoorde reclame voor ondernemingen die
loterijspelen organiseren.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de versie “maagd” niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder reeds pro-actief deze reclame van zijn website heeft verwijderd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Astro
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/04/2009