NAPOLEON GAMES – 23/01/2017

Beschrijving van de reclame

Radiospot:
Men hoort de sirene van een wagen.
Agent (met dronken klinkende stem): “Awel awel, meneer. 218 in een zone 30.
Man: “Ooh, da’s niet goed eh.”
Agent: “’t Is goed voor ene keer meneer.”
De man uit zijn vreugde en opluchting.

Radiospot:
Agent: “Ja, maar op welke naam staat den auto?”
Man (met dronken klinkende stem): “Rudy.”
Agent: “Rudy, meent gij dat?”
Man: “Ja.”
Agent: “Dezelfde naam gelijk mijn broer.”
Man: “Schitterend.”
Agent: “Allez kom, rij maar door.”
De man uit zijn vreugde en opluchting en rijdt weg.

Radiospot:
Agent: “Awel juffrouwke, hoeveel denkte dat we aan het rijden waren?”
Vrouw: “147?”
Agent: “Correct, u wint een weekendje Ardennen voor 2 personen.”
De vrouw uit haar vreugde en opluchting.

Alle spots eindigen met de volgende voice-over:
“Feeling lucky? Speel op napoleongames.be. Bij Napoleon Games speelt u verantwoord.”

Radiospot (Franstalig):
Dokter: “Monsieur Desmet, on doit malheureusement vous faire une ablation du pénis.”
Man: “Excusez-moi Docteur, moi c’est Cauwenberg.”
Dokter: “Ah, toutes mes excuses, bonne journée.”
De man uit zijn vreugde en opluchting.
De spot eindigt met de volgende voice-over:
“La chance vous sourit? Jouez sur NapoléonGames.be. Sur Napoléon Games, vous jouez responsable”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager benadrukte dat de politieagent dronken lijkt, dat de autobestuurder aan 215 km/u rijdt in zone 30 en zonder gordel, en dat men hem zegt dat hij geluk heeft.

2) Volgens de klager zijn de “gelukjes” die naar voor worden gebracht in de reclames met de slogan “Feeling lucky? Speel op napoleongames.be” werkelijk problematisch vanuit ethisch oogpunt, bijvoorbeeld ontsnappen aan een politiecontrole met betrekking tot overdreven snelheid of om andere redenen.
Bovendien kan spreken van een penisamputatie op de radio op een uur waarop men kinderen naar school brengt niet als verantwoorde reclame worden beschouwd.

3) De klager benadrukte de ambiguïteit van de campagne en een gebrek aan duidelijkheid wat betreft het aspect “verantwoord spel”. De radiospot zendt inderdaad verschillende boodschappen uit:

- De reclame doet uitschijnen dat een persoon in overtreding is en ter orde wordt geroepen door een politieagent. De overtreder wordt niet geverbaliseerd en haalt opgelucht adem, hij is ontsnapt – gesuggereerd wordt door geluk – aan een overtreding. De reclame stelt aldus een illegale gedraging voor.

- Na “de spons te hebben geveegd” over een laakbare, om niet de zeggen onverantwoorde gedraging, nodigt de reclame uit op verantwoord te spelen op napoleongames.be. Grosso modo hoort de luisteraar binnen een tijdsspanne van vijftien seconden dat hij de regels met de voeten kan treden en terzelfdertijd verantwoord moet spelen.

- Ten slotte wordt de reclameboodschap “verantwoord spel” niet geëxpliciteerd op de website van de adverteerder. Op welk vlak is hij meer verantwoord dan een andere? Het is als het aanprijzen van een “kwaliteitslabel” zonder echter over meer uitleg te beschikken eens men effectief op de website is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat hij een legale aanbieder van kansspelen is op het Belgische grondgebied, goedgekeurd door de Kansspelcommissie.

In zijn marketingacties tracht hij steeds het speelse element te bewaren en advertenties te maken die de slogan “Play when feeling lucky” op duidelijke wijze illustreren.

In de betrokken reclame is het humorelement volgens de adverteerder zo ver doorgetrokken dat de situatie elke vorm van geloofwaardigheid verliest en het duidelijk is dat dit op generlei wijze letterlijk dient genomen te worden.

De adverteerder is de mening toegedaan dat door de situatie humoristisch zo breed uit te vergroten, de gemiddelde consument dit generlei letterlijk zal opnemen; hij is van oordeel dat een gemiddelde consument kan inzien dat de bedoeling van de advertentie is om op duidelijke wijze het “geluk” te illustreren dat de hoofdrolspeler van de advertentie heeft op het betrokken ogenblik.

Op de website is de slogan “Bij Napoleon Games, speel ik verantwoord” duidelijk vermeld. Voormelde slogan bevat tevens een link naar de website van de Kansspelcommissie (pagina m.b.t. gokhulp).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de campagne van de adverteerder een reeks radiospots omvat die situaties schetsen met als doel de slogan “Feeling lucky? Speel op napoleongames.be” te illustreren en daarbij onder andere verwijzen naar politiecontroles en een penisamputatie.

In deze laatste spot hoort men een dokter die aan een man vertelt dat men zijn penis moet amputeren. De man in kwestie is opgelucht wanneer hij vaststelt dat men dacht dat hij iemand anders was.

De Jury is van mening dat deze spot duidelijk een fictieve en overdreven scène voorstelt. Volgens de Jury heeft het oproepen van deze potentiële medische ingreep als enige doel de reclameslogan te illustreren aan de hand van een situatie waarin het geluk de protagonist toelacht.

Rekening houdend met de karikaturale aard van de spot in kwestie is de Jury van oordeel dat zijn inhoud niet van aard is om als choquerend of ongepast over te komen voor de gemiddelde consument en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot deze spot op dit punt.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van spots die personen aan het woord laten, sommige dronken, die inbreuken op de wegcode begaan en die verwijzen naar handelingen die onwettig en gevaarlijk voor de verkeersveiligheid zijn.

De Jury heeft vooreerst erkend dat deze spots eveneens situaties schetsen die onrealistisch kunnen lijken en dit op een overdreven manier. De Jury heeft echter benadrukt, in overeenstemming met de regels op dit punt, dat het gebruik van humor in geen geval de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en dus niet voor gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de wet of met de regels van de reclame-ethiek.

Welnu, de Jury is van mening dat deze spots het idee uitdragen dat het niet erg is om een overtreding te begaan zolang men niet bekeurd wordt. Zij is eveneens van mening dat het geluk op deze manier laten tussenkomen terwijl men de regels niet respecteert ingaat tegen de inspanningen inzake preventie en sensibilisering met betrekking tot verkeersveiligheid.

Zij is derhalve van mening dat de combinatie tussen het spelen als men geluk heeft en de enscenering van de betrokken inbreuken niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Op basis van artikels 1, alinea 2 en 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken radiospots niet meer te verspreiden.

Voor wat ten slotte het opgeworpen punt van de ambiguïteit van de campagne en het gebrek aan duidelijkheid over het aspect van verantwoord spelen betreft, is de Jury van mening dat de onderzochte radiospots die de slogan “Feeling lucky? Speel op napoleongames.be” illustreren niet aanzetten tot onverantwoord spelen.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de voice-over op het einde van de spot vermeldt “Bij Napoleon Games speelt u verantwoord” en verwijst naar de website van de adverteerder. Op deze site komt de vermelding “Bij Napoleon Games, speel ik verantwoord” voor die een link bevat naar de pagina van de Kansspelcommissie gewijd aan de bescherming van de speler.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: NAPOLEON GAMES
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Datum afsluiting:  23/01/2017