NAPOLEON GAMES – 03/05/2016

Beschrijving van de reclame

De reclame brengt een jogger in beeld die dringend naar het toilet moet. Hij doet zijn behoefte in het bos maar blijkt om zich af te vegen slechts over wat plantaardig materiaal te beschikken. Dan ziet hij drie witte konijnen.
Tekst op het scherm en VO: “Play when feeling lucky”.
Het volgende beeld toont de man die tegen een boom leunt met zijn smartphone in de hand en, op de achtergrond, de bevlekte konijnen.

Motivering van de klacht(en)

1) In de context van de recente zaken waarin beelden werden getoond van wreedheden ten aanzien van paarden en schapen in bepaalde slachthuizen, vindt de klager dat deze reclameboodschap volledig misplaatst is en getuigt van zeer weinig respect ten overstaan van dieren.

2) De klager was gechoqueerd aangezien de boodschap die men aan kinderen en andere personen geeft de volgende is: een dier is niet meer waard als toiletpapier, en dit wanneer zoveel wreedheden ten overstaan van dieren alleen maar toenemen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in zijn marketingacties steeds het speelse element tracht te bewaren en advertenties te maken die de slogan “Play when feeling lucky” op duidelijke wijze illustreren.

De betrokken reclame met de konijntjes doet beroep op suggestieve humor door middel van een fictief voorbeeld dat op duidelijke wijze wordt overdreven en op generlei wijze letterlijk dient genomen te worden. Bovendien wordt er beroep gedaan op de suggestie, zodat het tafereel niet op uitdrukkelijke wijze in beeld wordt gebracht maar aan de verbeelding van de kijker wordt overgelaten op welke manier dit tafereel zich heeft afgespeeld.

Het is hoegenaamd niet de bedoeling van de adverteerder om onrespectvol ten aanzien van dieren op te treden en volgens hem roept deze spot bij de gemiddelde consument eveneens op generlei wijze dergelijke gevoelens op.

Hij is van oordeel dat een gemiddelde consument kan inzien dat de bedoeling van de advertentie is om op duidelijke wijze het “geluk” te illustreren dat de hoofdrolspeler heeft op het betrokken ogenblik.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een situatie ensceneert om de slogan “Play when feeling lucky” te illustreren.

De Jury is van mening dat deze spot niet letterlijk te nemen is, maar duidelijk een fictief en overdreven tafereel weergeeft. De gebruikte beelden roepen volgens de Jury geen wreedheid of ander onbehoorlijk gedrag ten aanzien van dieren op, maar beogen slechts de reclameslogan te illustreren aan de hand van een situatie waarin, naar diens mening althans, het geluk de protagonist toelacht.

Gelet op de karikaturale aard van de spot in kwestie, is de Jury van oordeel dat zijn inhoud niet van aard is om choquerend over te komen voor de gemiddelde consument en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NAPOLEON GAMES
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/05/2016