MUTUALITÉS SOCIALISTES – 15/06/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst van spot 1 :
Vrouw : « Loulou »
Man : « Oui mon cœur »
Vrouw : « Fais-moi l’amour comme un fauve »
Man : « Maintenant, là, sur la table ? »
Vrouw : « Oui, tout de suite, je ne peux plus attendre. Dépêche-toi »
Man : « On n’attendrait pas que mes parents aient fini de manger, quand même ?! »
Moeder : « Encore un peu de chou-fleur, Jean-Christophe »
Voice-over : « Pour les positions, c’est vous qui voyez, pour la prévention on peut peut-être vous aider. À la Mutualité Socialiste la contraception est remboursée 40 euros par an. A nous toutes, sans limitation d’âge
La Mutualité Socialiste, la force de la solidarité.
Info et renseignements sur www.loveinrespect.be ou dans une de nos agences ».

Tekst van spot 2 :
Vrouw : « Mon amour »
Man : « Quoi ?»
Vrouw : « J’ai envie de toi »
Man : « Encore ? »
Vrouw : « Oui »
Man : « On l’a déjà fait 8 fois cette semaine. »
Vrouw : « Bah, je sais et alors ? »
Man : « Alors, on n’est que lundi !»
Voice-over : « Pour la fréquence, c’est vous qui voyez, pour la prudence on peut peut-être vous aider. À la Mutualité Socialiste la contraception est remboursée 40 euros par an. A nous toutes, sans limitation d’âge
La Mutualité Socialiste, la force de la solidarité.
Info et renseignements sur www.loveinrespect.be ou dans une de nos agences ».

Motivering van de klacht(en)

Seksueel expliciet.

Standpunt van de adverteerder

Standpunt

Aangezien het verwijt aan de adverteerder heel beknopt was, lijken de feiten die de adverteerder verweten werden te moeten worden gezien als verspreiding van een onfatsoenlijke reclame (art. 1 van de ethische code van de reclame) of strijdig met de algemeen aanvaarde regels (art 2 van dezelfde code).

De adverteerder herinnert eraan dat het gaat over een campagne van algemeen belang in de zin van art 1b van de “regels inzake niet commerciële reclame” waardoor de evaluatiecriteria van zijn reclame ondermeer moeten beoordeeld worden in functie van de aard van de adverteerder, van het publiek dat beoogd en bereikt wordt, van de overgedragen boodschap en van de doelstelling van de campagne (art. 4 van desbetreffende regels)

Aard van de adverteerder

De ziekenfondsen zijn, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, verenigingen van natuurlijke personen, die het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn als streefdoel hebben in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. Zij oefenen hun activiteiten uit zonder winstoogmerk

Zij hebben voornamelijk de verplichting om een dienst op te richten die als doel heeft :

a) – (…)
b) – de financiële tussenkomst voor hun leden en de personen ten hunnen laste in de kosten voortspruitend uit de preventie en de behandeling van ziekte en invaliditeit of het toekennen van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysiek, psychisch of sociaal welzijn bedoeld in artikel 2 kan worden bevorderd.
c) – het verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand met het oog op het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn, ondermeer bij het vervullen van opdrachten vermeld onder a) en b)

Doelpubliek

18-25 jaar

Overgedragen boodschap

« zelfs inzake seksualiteit, mag de preventie niet vergeten worden »

Doelstelling

De aangeklaagde spot heeft tot doel het promoten van de site www.loveinrespect.be evenals de dienst contraceptie van de Socialistische Mutualiteit.

De JEP heeft zeer correct gemeend in de beslissing 2532 van 15/07/2009 aangaande een reclame voor het gebruik van een voorbehoedsmiddel dat :

Rekening houdend met het feit dat het beoogde doel is om zich te richten tot jongeren om hen rechtstreeks en duidelijk te laten begrijpen dat ze een verantwoordelijke houding moeten aannemen, namelijk een condoom te gebruiken tijdens de geslachtsgemeenschap, is de Jury van mening dat het gerechtvaardigd is om beelden te gebruiken met het uitgangspunt van de seksuele relaties.

Wat betreft het uur van verspreiding, heeft de Jury geen opmerking geformuleerd. De Jury heeft vastgesteld dat het doel is om een doelpubliek te bereiken dat bestaat uit jongeren van 15 tot 25 jaar.

Het lijkt hem dat, mutatis mutandis, hetzelfde geldt met betrekking tot de aangeklaagde spot, die dus
- niet onfatsoenlijk is,
- niet strijdig is met de algemeen aanvaarde regels

Kortom de adverteerder meent dus dat de klacht niet gegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots koppels laten horen die zin hebben in seksuele betrekkingen, dit teneinde de boodschap over preventie/conceptie in de verf te zetten.

Gelet op de toon van de spot en de link met het onderwerp van de campagne, heeft de Jury gemeend dat binnen deze context deze reclame niet van aard is om letterlijk opgevat te worden door de meerderheid van het publiek en niet zal worden beschouwd als verwerpelijk, noch als onfatsoenlijk.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MUTUALITÉS SOCIALISTES
Product/Dienst: Contraceptie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/06/2010