MUST VAPE – 01/02/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: « Au début, c’était juste à la maison. Et puis, c’est devenu plus fort que moi. Je fais ça partout, c’est tellement bon »
Voice-over: « Must Vape, cigarettes électroniques et e-liquides. Jusqu’au 15 janvier, 4 liquides achetés, 1 gratuit. Muste Vape au rond-point Joséphine Charlotte à Jambes ».

Motivering van de klacht(en)

De klager hoorde een reclame voor een winkel van elektronische sigaretten. Reclame voor e-sigaretten is volgens hem echter verboden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij geïnformeerd werd over een nieuwe wetgeving die reclame voor de elektronische sigaret vanaf 17/01/2017 verbood en hij heeft zijn radioreclame stopgezet op 15/01.
Hij begrijpt dus niet wat hem verweten wordt.
Volgens hem ligt het gebrek aan informatie en aan officiële en concrete mededelingen ten grondslag aan dit dossier. Indien hij ook maar de minste twijfel gehad zou hebben wat betreft enige onwettigheid, zou hij zich ervan onthouden hebben om een radioreclame te voeren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot reclame maakt voor elektronische sigaretten en e-vloeistoffen.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat, volgens de adverteerder, het verbod op reclame voor de elektronische sigaret gold vanaf 17 januari 2017 (datum van inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten) en dat op die datum zijn radiospot niet meer verspreid werd.

In dit verband verwijst de Jury naar een Advies van de Raad van State van 2 oktober 2015 volgens hetwelk de elektronische sigaret valt onder de categorie “soortgelijk product” in de zin van de opsomming “tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten, hierna tabaksproducten genoemd” zoals vervat in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, en dat het verbod op reclame voor tabaksproducten vastgelegd in deze wet derhalve eveneens toepassing vindt op elektronische sigaretten.

De Jury is van mening dat het verbod op reclame voor de elektronische sigaret dus reeds van kracht was op het ogenblik van de verspreiding van de reclamespot in kwestie.

Zij is derhalve van oordeel dat de verspreiding van de radiospot strijdig was met artikel 7, § 2bis, 1° van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de geviseerde reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat de spot niet meer verspreid werd sinds 15 januari 2017.

Adverteerder: MUST VAPE
Product/Dienst: Elektronische sigaretten
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/02/2017