MITSUBISHI MOTORS – 14/02/2011

Beschrijving van de reclame

Het betreft een affiche waarbij een wagen van het merk Mitsubishi wordt afgebeeld tegen een grijze achtergrond, met de vermelding dat de saloncondities bij Mitsubishi “onweerstaanbaar verleidelijk” zijn.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt cliënte verweten gebruik gemaakt te hebben van seksistische reclame. Er zou geen link zijn tussen beide afbeeldingen (de auto en de mond); er zou, althans volgens de klager, een suggestie gewekt worden dat een man ‘alle vrouwen op de knieën zou krijgen indien hij zich deze wagen zou aanschaffen’ (vrije vertaling). Meer nog, de verleidelijke, half geopende mond zou, wederom volgens de klager, ‘uitnodigen tot fellatio’...

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat om de boodschap kracht bij te zetten werd een afbeelding van een licht geopende en rood gestifte mond gebruikt, met tussen de tanden een kersje met het logo van Mitsubishi.
Tot grote verwondering blijkt dat tegen deze afbeelding klacht werd ingediend.

De adverteerder deelde ook mee dat de interpretatie die de klager aan de reclameboodschap geeft, louter gebaseerd is op een eigen, persoonlijk oordeel en kan onmogelijk geëxtrapoleerd worden naar een algemene visie. Bovendien betwist hij ten stelligste dat hij enig wettelijk voorschrift, regel of aanbeveling zou hebben genegeerd of geschonden. Zowel de wetgeving terzake, waaronder de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, de Grondwet (die door klager zelf wordt aangehaald inzake een vermeende schending van art. 10), de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, de regels vermeld in de Febiac- Code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren en de regels inzake de afbeelding van de mens worden in het kader van deze reclame integraal gerespecteerd.

Klager haalt als enige vermeende wettelijke schending door cliënte aan dat art. 10 van de Grondwet niet zou worden gerespecteerd, waarbij wordt gesteld dat betreffende reclame een discriminerend karakter zou bezitten en de gelijkheid tussen man en vrouw niet zou worden gerespecteerd.Dit standpunt dient ten stelligste en formeel te worden betwist.

Van enige discriminatie is terzake geen sprake. Een mooie vrouwenmond is objectief gezien meer verleidelijk, dit des te meer gezien het mannelijk doelpubliek van het autosalon, dan de mond van een man.

Het betreft in casu geen onfatsoenlijk of obsceen beeld en bovendien is de doelstelling van de reclameboodschap dat de verleidelijke saloncondities van cliënte worden benadrukt door het verleidelijk karakter van de afgebeelde mond.

Derhalve verzoekt de adverteerder betreffende klacht ongegrond te verklaren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche en de site in kwestie het volgende tonen: een wagen van Mitsubishi en een halfopen mond van een vrouw die op een kers gaat bijten. De slogan van de affiche is « Verleidelijke saloncondities » en op de site « Saloncondities bij Mitsubishi : onweerstaanbaar verleidelijk ».

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding in de huidige maatschappelijke context geen visuele of tekstuele elementen bevat die provocerend of onfatsoenlijk zijn.

De Jury is van mening dat de reclame (affiche en website) verleiding op de voorgrond plaats, zonder een negatief beeld van de vrouw over te brengen en zonder afbreuk te doen aan de menselijke waardigheid. De reclame is niet van aard om de meerderheid van het publiek te shockeren of te beledigen en de reclameboodschap herleidt de vrouw niet tot een lustobject.

De Jury is van mening dat de reclame ook geen seksistische stereotypen bestendigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MITSUBISHI MOTORS
Product/Dienst: Saloncondities
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/02/2011