MELITTA – 29/02/2000

Beschrijving van de reclame

De verpakking vermeldt dat ze bestaat uit 80 % gerecycleerd karton en dat het product is vervaardigd uit polyethyleen (PE) en geen weekmakers bevat. Wat de afvalverwerking van het product zelf betreft, vermeldt het etiket dat de vervaardigingstof (PE) bij gescheiden inzameling opnieuw kan worden gebruikt, ingeval van verbranding enkel natuurlijke elementen ontstaan…(koolstofdioxyde en water) en bij storten PE onschadelijk is voor de kwaliteit van lucht en grondwater. Er wordt meegedeeld dat “de verpakking na gebruik bij het oud papier kan”. Afbeelding van het möbius-symbool, “het groene punt” en de PE plastiek driehoek.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode en als misleidend, aangezien deze laat denken dat het product bijzondere ecologische eigenschappen bezit, terwijl het een product in plastiek betreft, waarvoor geen selectieve ophaling bestaat en dat nooit gerecycleerd wordt. Er wordt beweerd dat het elimineren van het afval van dit product geen enkel milieuprobleem stelt, wat fout is vooral in geval van verbranding of storten van het afval.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat op de verpakking niet vermeld wordt dat het product geen schade kan berokken aan het milieu en dat enkel zijn eigenschappen vermeld zijn omdat ze een toegevoegde informatiewaarde creëren naar de consument toe. Hij bezorgde uitleg over de meer ecologische eigenschappen van PE, in vergelijking met andere materialen en voerde aan dat het niet aan hem is om de selectieve ophaling van afval te organiseren, hij geen invloed kan uitoefen op de beslissingen in dit domein, en slechts de mogelijkheid voor dergelijke ophaling kan creëren door recycleerbare producten op de markt te brengen.

Jurybeslissing

Terwijl de Jury kon vaststellen dat feitelijke informatie werd verstrekt inzake bepaalde ecologische eigenschappen van het product, was zij van oordeel dat de woorden “natuurlijke elementen” en “onschadelijk” de consument kunnen doen geloven dat PE geen enkele vorm van schade aan het milieu veroorzaakt wat onjuist is. Zij deed bijgevolg de aanbeveling deze termen te schrappen. Wat betreft de recycleerbaarheid van PE, deed de Jury de aanbeveling duidelijk te vermelden in de tekst dat deze eigenschap wordt bepaald door het bestaan van selectieve ophaling, opdat de consument niet in verwarring zou gebracht worden omtrent de milieu-kenmerken van het product, rekening houdend met de actuele situatie inzake selectieve ophaling.

Gevolg

De adverteerder heeft de tekst als volgt gewijzigd : “Toppits Verhoudfolie is vervaardigd uit polyethyleen (PE). Mits selectieve ophaling kan PE gerecycleerd worden. PE bevat geen weekmakers. De verpakking bestaat voor 80 % uit gerecycleerd karton en kan na gebruik bij het oud papier”.

Adverteerder: MELITTA
Product/Dienst: Vershoudfolie Toppits
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  29/02/2000