MCS cv – 24/09/2003

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een man en een vrouw langs achteren in een cabriolet. De vrouw zwaait haar rode jurk in de lucht. Overheen de afbeelding wordt het etiket en de dop van de fles van het merk afgebeeld. Baseline : “RED PASSION”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onaanvaardbaar daar ze alcohol enerzijds in verband brengt met rijden en anderzijds met seksueel succes. De vrouw zit schijnbaar naakt in de wagen en wuift met haar jurk in de lucht.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in de campagnes voor dit merk steeds het element “overtreden van regels” verwerkt wordt, m.a.w. los van het traditionele teneinde het uitgesproken karakter van het merk te illustreren. Hij benadrukte dat deze visual geen consumptie van alcohol toont en dat er bijgevolg geen rechtstreeks verband bestaat tussen de gevolgen van alcohol en autorijden. Het merk wordt geassocieerd met een vrolijke, nonchalante, zomerse en uitgesproken levensstijl. Hij benadrukte tevens dat er geen seksuele connotatie aanwezig is, noch enige expliciet uitdagende afbeelding. Alles is genuanceerd en gesuggereerd, maar zonder drift.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat alles inderdaad genuanceerd en gesuggereerd is in deze reclame zoals de adverteerder bevestigt. Zij was van oordeel dat deze boodschap geen rechtstreeks verband legt tussen alcohol en seksueel succes. Daarentegen, gelet op de feit dat enige verband, zelfs indirect, tussen alcohol en autorijden dient vermeden te worden, heeft zij gemeend dat de afbeelding van een wagen die blijkbaar rijdt (teneinde een alcoholische drank te promoten), het risico inhoudt om te worden gepercipieerd als het banaliseren, zelfs aanzetten tot drinken in combinatie met autorijden, hetgeen door het element “overtreden van regels” zeker niet kan gerechtvaardigd worden. Dergelijke vorm van communicatie kan een deel van het publiek kwetsen( in het bijzonder slachtoffers van auto-ongevallen veroorzaakt door alcoholgebruik) en getuigt geenszins van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef , zelfs binnen de context van een vrolijke, nonchalante en zomerse levensstijl. Daar dit strijdig is met art. 1 van de IKK code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om dit soort van afbeeldingen niet meer te gebruiken in zijn reclameboodschappen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij deze visual zal weglaten en vervangen heeft door een andere.

Adverteerder: MCS cv
Product/Dienst: Campari
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/09/2003