MARIA DUVAL – 09/03/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Que désirez-vous le plus dans votre
vie ? Plus d'argent, plus d'amour, plus de chance, changer de voiture, payer vos dettes, partir en voyage, aider ceux que vous aimez. Maria Duval, la très célèbre voyante, vous fait cette étrange proposition : choisissez parmi les 33 Vœux ci-dessous ceux que vous désirez voir le plus se produire dans votre vie MAINTENANT ! Je vais tenter de les réaliser GRATUITEMENT », toont een foto van de helderziende, gevolgd door een verklarende tekst, een lijst met wensen en een bon om in te vullen. De kader boven de bon vermeldt als titel : “Rien à payer, tout est gratuit! Recevez en plus une voyance gratuite”. De bon vermeldt o.a. “…J'ai bien compris qu'il ne me sera jamais demandé d'argent en échange de la réalisation de mes 7 Vœux Secrets, ni maintenant, ni plus tard… ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame misbruikt de naïviteit van goedgelovige en zwakke mensen en druist in tegen het gezond verstand.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder was van oordeel dat de klacht ongegrond diende verklaard te worden daar zij een algemeen bezwaar betreft tegen astrologie, terwijl dit afhangt van de overtuiging van eenieder en de vrijheid van meningsuiting het recht verleent om er kennis van te nemen.

Jurybeslissing

De Jury verzocht om inzage in de mailings die volgen op het versturen van de bon in kwestie teneinde de correctheid van de inhoud van de advertentie te kunnen beoordelen. Zij heeft tevens de aandacht van de adverteerder gevestigd op de reglementering inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Na onderzoek van de meegedeelde stukken, alsook van een andere mailing waarvan de Jury kennis had gekregen, is zij tot de vaststelling gekomen dat de beweringen m.b.t “gratis” zoals weergegeven in de advertentie het risico in zich houden de consument te misleiden (in het bijzonder de beweringen in de eerste kader:”Rien à payer, tout est gratuit! Recevez en plus une voyance gratuite……”, alsook deze in de tweede kader (bon): “ J'ai bien compris qu'il ne me sera jamais demandé d'argent….ni maintenant, ni plus tard…….). Op basis van deze beweringen zal de consument er immers vanuit gaan dat alles gratis is en nooit om geld zal gevraagd worden, terwijl de mailings die volgen op het invullen van de bon uit de advertentie telkens een aanbod met een verzoek tot betaling bevatten. Op basis van de art.3 en 5 van IKK code heeft de Jury dan ook de aanbeveling gedaan om de advertentie te wijzigen, zodat de consument niet langer de indruk zou krijgen dat er nooit om geld zal gevraagd worden, en bij gebreke hieraan de advertentie niet meer te verspreiden. Wat het aspect privacy betreft, heeft zij de adverteerder op zijn verantwoordelijk-heden terzake gewezen. Noch in de advertentie, noch in de briefwisseling die erop volgt wordt enige transparantie geboden m.b.t wat er met de verzamelde persoonsgegevens zal gebeuren en welke de rechten van de consumenten terzake zijn. Anderzijds heeft zij tevens de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat hij slechts een postbusadres opgeeft (zowel in de advertentie als in de mailings). Nochtans van zodra het om een verkoop op afstand gaat (hetgeen toch wel de bedoeling is van de mailings die volgen op het invullen van de bon uit de advertentie) dient het geografisch adres van de verkoper te worden vermeld (art. 78, 1° WHPC).

De juridische raadgever van de adverteerder bevestigde dat de advertentie zou aangepast worden, rekening houdend met de opmerkingen van de Jury. Op verzoek van de Jury heeft hij de gewijzigde advertentie overgemaakt en zij heeft geen verdere opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: MARIA DUVAL
Product/Dienst: Helderziendheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/03/2004