MARIA DUVAL – 06/12/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel « Stuur snel de bon in, het is heel belangrijk ! Bent u geboren tussen 8 juni 1932 en 26 november 1969? Ja, lees dan aandachtig het volgende, want Maria Duval heeft belangrijke onthullingen voor u!”, toont een foto van de helderziende met daaronder de volgende tekst: “Maria Duval is er zeker van: al degenen die geboren zijn tussen deze twee datums, zullen in de komende weken grote kansen krijgen, vooral op het gebied van GELD en het GEVOELSLEVEN! Als u er meer over wilt weten, lees dan snel het volgende artikel.”
De tekst die volgt bevat 3 ondertitels: 50.000 Euro voor u? Misschien zelfs VEEL MEER! – Bent u geboren tussen deze 2 datums? Zo ja, ANTWOORDT U DAN NU METEEN! – Heel belangrijk: stuur vooral geen geld! De hulp die Maria Duval u nu aanbiedt, is 100% gratis!
Deze advertentie bevat tevens 3 kaders:
1)een kader die uitleg verschaft over de 2 gratis geschenken: talisman + voorspelling van enkele pagina’s.
2)een kader met een invulbon
3)een kader met als titel “Wie is Maria Duval? met de affirmatie dat zij heeft deelgenomen aan verschillende Tv en radio uitzendingen, dat zij talrijke werken heeft geschreven over astrologie en helderziendheid en dat zij geraadpleegd werd door de politie om verdwenen personen op te sporen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vermeldt “nu 100% gratis”, maar het is evident dat, eenmaal geëngageerd, de goedgelovige zal zien dat hem betalende diensten worden aangeboden. Deze reclame is bedrieglijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat wat in de advertentie beloofd wordt, ook onvoorwaardelijk nagekomen wordt: wie tussen die 2 datums geboren is en de bon invult en opstuurt, krijgt een gratis talisman toegestuurd en ontvangt gratis een uitgebreide horoscoop. De beweringen ivm de hulp aan de politiediensten zijn tevens correct.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertentie het “gratis” karakter van de dienstverlening van Maria Duval benadrukt.

Rekening houdend met het feit dat nadien wel degelijk om geld wordt gevraagd voor verdere dienstverlening en dat de consument zich hier totaal niet aan verwacht, is de Jury van oordeel dat deze reclame relevante informatie weglaat. Deze informatie (dat nadien wel om geld zal gevraagd worden) is van aard om de beslissing van de consument om al dan niet in te gaan op deze advertentie te beïnvloeden. Deze reclame is derhalve strijdig met de art. 23,4° WHPC, alsook met art. 3,al 2 van IKK code.

De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame misbruik maakt van het vertrouwen van de consument en het bijgeloof uitbuit: de consument wordt gelokt door middel van een gratis aanbod om vervolgens toch geld te vragen. Dit is in strijd met art 3, al 1 en art. 4, al 4 van de IKK code.

Tenslotte merkte de Jury op dat in de advertentie beweerd wordt dat Maria Duval één van de zeldzame helderzienden ter wereld is die geraadpleegd werd door de politie om verdwenen personen op te sporen. Tenzij terzake objectieve en verifieerbare bewijsvoering kan worden aangeleverd, is de Jury van oordeel dat deze bewering van aard is om de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 23,2° WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde artikelen en in afwachting hiervan deze reclame, alsook gelijkaardige reclame, niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de advertentie te zullen wijzigen in overeenstemming met de aanbeveling van de Jury. Hij bevestigde tevens dat er voorlopig geen nieuwe verschijningen van deze advertentie gepland zijn en opnieuw contact zal opnemen van zodra er wel nieuwe inlassingen worden gepland.

De adverteerder deelde de gewijzigde advertentie mee waarin vermeld wordt dat na ontvangst van de gratis talisman en onthullingen, informatie zal overgemaakt worden aangaande de opmaak van een horoscoop waarvoor een vergoeding zal gevraagd worden.

De beweringen ivm raadpleging door politie voor opsporing vermiste personen werden weggelaten.

Adverteerder: MARIA DUVAL
Product/Dienst: Helderziendheid
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/12/2007