MARCOS VAN RING – 21/01/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een foto van de helderziende met als titel:
Gratis hulp voor personen met problemen. Ik, Marcos Van Ring, wil u helpen om uw twee geheime wensen te laten uitkomen. GRATIS! Kies uit de hieronder genoemde 12 wensen, welke u wilt laten uitkomen (maar niet meer dan 2).
Daaronder bevinden zich verschillende ondertitels (Een gratis aanbod, Hoe ik u kan helpen, Dit is wat u moet doen, Resultaat binnen slechts 10 dagen) waarbij telkens het gratis karakter wordt benadrukt. Onder de ondertitel “Een gratis aanbod” wordt ondermeer de volgende zin vermeld: “… zijn GRATIS hulp aan te bieden. ZONDER BEPERKING! U hoeft hiervoor niet te betalen, niet vandaag en niet morgen (….).
Onderaan rechts een “Bon voor gratis hulp met 2 geheime wensen”.
In kleine letters vertikaal: privacy clausule.

Motivering van de klacht(en)

Tot 6 keer toe 'gratis hulp', 'gratis aanbod', enz. Zoals algemeen geweten gaat alleen de zon voor niets op...
Onbewijsbare onzin als "Hij heeft de grootste Meesters van de Magie ontmoet...", of "Ik ben zo bekend...", of nog "Druk vervolgens uw linkerhand stevig op de bon...", en tenslotte "Mijn talisman heeft zijn krachten reeds aan duizenden mensen bewezen".

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

1)Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat in deze advertentie het absoluut gratis karakter van de dienstverlening wordt benadrukt.

Indien er nadien (in de loop van de correspondentie die volgt op dit aanbod) toch om geld zou gevraagd worden OF indien de bedoeling achter deze advertentie erin zou bestaan om adressen te verzamelen voor commerciële doeleinden, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend zou zijn. Het feit dat er een privacy clausule werd opgenomen in kleine lettertjes, wijzigt hier niets aan. In beide gevallen meent de Jury dat deze reclame misbruik zou maken van het vertrouwen van de consument.

Dergelijke informatie (achteraf toch om geld vragen OF verscholen doel om adressen te verzamelen om commerciële doeleinden) is namelijk essentieel voor de consument en is van aard om zijn beslissing om al dan niet in te gaan op deze advertentie te beïnvloeden.

In beide gevallen is de Jury van oordeel dat deze reclame dan strijdig zou zijn met art. 94/6, 94/7§1,§2 en 94/10,3°WHPC en art. 3 en 5 ICC code.

2) Anderzijds merkte de Jury op dat deze advertentie absolute beweringen inhoudt: “resultaat binnen slechts 10 dagen. Mijn talisman heeft zijn krachten in het verleden reeds aan duizenden mensen bewezen. U kunt de eerste effecten al na 48 uur vaststellen. ….”. Dergelijke beweringen moeten kunnen bewezen of hardgemaakt worden. Zo verneemt de Jury bijvoorbeeld dat iemand die u een brief meer dan 10 dagen geleden toegestuurd heeft nog steeds geen antwoord heeft gekregen.

De Jury is van oordeel dat deze reclame, die zich bovendien specifiek richt tot mensen met problemen (“Gratis hulp voor mensen met problemen”), het bijgeloof uitbuit en derhalve strijdig is met art. 4, al 4 van de ICC code.

3) Tenslotte merkte de Jury op dat deze advertentie gebruik maakt van een postbus adres, hetgeen in de hypothese dat er achteraf om geld zou gevraagd worden, strijdig is met art. 94/7,§4,2° en art 78 WHPC die de vermelding van een geografisch adres voorschrijven.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebreke aan antwoord van de adverteerder, werd overeenkomstig art. 11 van het reglement een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: MARCOS VAN RING
Product/Dienst: Helderziendheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/01/2009