LUST – 20/05/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie met de tekst « Pour la fête des mères, Offrez-lui un cadeau inoubliable » toont een afbeelding van het product en vermeldt « Pochettes et coffrets coquins à partir de 20€ ».

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het een groot maatschappelijk ethisch probleem kinderen te suggereren om seksspeeltjes te schenken aan hun moeder voor moederdag. Laten we spelletjes voor volwassenen en spelletjes voor kinderen gescheiden houden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft het volgende meegedeeld met betrekking tot de wenselijkheid om reclame te maken voor erotische producten ter gelegenheid van moederdag.

Vanuit maatschappelijk standpunt benadrukt de adverteerder vooreerst dat hij aanvankelijk niet de intentie had om advertenties te publiceren voor dit evenement. Een eerste reden waarom hij uiteindelijk beslist heeft om toch een kleine advertentie te plaatsen in Vlan Spectacle is dat er in de twee voorafgaande weken een aantal klanten pikante cadeaus is komen kopen voor hun vrouw ter gelegenheid van moederdag. Vervolgens is het zo dat de vertegenwoordiger van Vlan hem gecontacteerd heeft om hem advertentieruimte voor te stellen in hun bijlage voor moederdag. Het is interessant om te noteren dat het bij steeds meer koppels wel degelijk de man is die een cadeau schenkt aan zijn vrouw voor moederdag en niet de kinderen. Geen enkele andere advertentie van de bijlage was trouwens gericht op een jong publiek. Een kind van 12 jaar koopt geen groot cadeau voor zijn moeder en zal zeker niet de Vlan lezen.

Vanuit moreel standpunt herinnert de adverteerder er vervolgens aan dat noch Vlan, noch de speciale bijlage voor moederdag gericht zijn op een jong publiek. Het risico om jonge geesten te “choqueren” is dus nagenoeg onbestaande. De gebruikte afbeelding heeft daarenboven niets seksueels en zelfs de gebruikte woordenschat is zo neutraal mogelijk, “coquin” in plaats van “érotique”, “objets de plaisir” in plaats van “sextoys”, … Zelfs als we zouden veronderstellen dat een kind de verborgen betekenis van de advertentie begrijpt, ziet de adverteerder niet op welk vlak een advertentie die vaagweg over erotiek gaat choquerender is dan de honderden seksistische advertenties die alomtegenwoordig zijn ter gelegenheid van moederdag. Hij probeert vrouwen tenminste plezier te schenken, niet ze naar de keuken te sturen om de afwas te doen.

Vanuit een wettelijk standpunt ziet de adverteerder uiteindelijk geen enkele wettelijke of ethische regel die hij overtreden zou kunnen hebben.

Kortom, het lijkt evident voor de adverteerder dat de klacht niet is ingediend omwille van ethische of wettelijke regels, maar wel in naam van een gevaarlijk en achterhaald moraliserend seksueel conservatisme. Het lijkt hem belangrijk om te vechten tegen het moreel obscurantisme dat hij stilaan ziet heropduiken en dat zou willen terugkomen op 50 jaar van seksuele bevrijding om een vrouwenhatende en androcentrische visie op de wereld door te drukken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie reclame maakt voor pikante pakketjes en geschenkdozen als cadeau voor moederdag.

De Jury wenst in herinnering te brengen dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over de aard, de kwaliteit of de relevantie van een product of van een dienst maar wel over de reclame die erover wordt gemaakt.

De Jury is van mening dat men noch uit de tekst of de afbeelding van de advertentie, noch uit het gebruikte medium kan afleiden dat de reclame zich wil richten tot een jeugdig publiek. De Jury is van oordeel dat de advertentie niet gericht is tot kinderen maar tot echtgenoten die een geschenk willen geven ter gelegenheid van moederdag.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame geen visuele of tekstuele elementen bevat die strijdig zouden zijn met de geldende fatsoensnormen of die het risico zouden lopen om morele schade toe te brengen aan kinderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LUST
Product/Dienst: Pikante pakketjes en geschenkdozen
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/05/2014