LUMINUS – 15/03/2023

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website van de adverteerder bevat, onder het tabblad “Elektriciteit en gas – Onze elektriciteit en gas tarieven”, bovenaan de volgende tekst:
“Kies het energietarief dat bij je past
Onze prijzen voor gas en elektriciteit
- Energiecontract geregeld in enkele muisklikken
- Korting op gas en elektriciteit voor trouwe klanten
- Vergoeding voor je injectie als je zonnepanelen hebt
- Vast of variabel tarief voor gas en elektriciteit”.
Daaronder een knop “Bereken mijn prijs”, met eronder de titel:
“Onze meest voordelige prijzen voor gas & elektriciteit”.
Daaronder een tabel waarin 3 varianten van het Comfy contract worden vergeleken, met in het midden omkaderd in het groen de kolom voor het contract Comfy, met daarbij bovenaan de tekst: “Groene, Belgische stroom en gas aan een vaste prijs met tal van voordelen” en in een groene rechthoek het woord “Aanbevolen” in drukletters.
Links daarvan het contract ComfyFlex, met daarbij de tekst: “Groene, Belgische stroom en gas aan een prijs die de markt volgt, met tal van voordelen”, en rechts het contract Comfy+, met daarbij de tekst: “Groene, Belgische stroom en gas aan een vaste prijs met de zekerheid van pechbijstand”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster, een consumentenorganisatie, is van mening dat de adverteerder de consumenten misleidt door zijn vast contract Comfy voor te stellen in de rubriek “Onze meest voordelige prijzen voor gas & elektriciteit” terwijl het alternatief Optifix goedkoper is.
Zij voerde op de website van de adverteerder de gegevens in voor een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik in Gent en kwam uit op een verschil van meer dan 30 euro per maand.
Het feit dat het in het geval van het Optifix-contract om een internet-only tarief gaat, belet volgens haar geenszins dat het op de website verschijnt onder de rubriek “Onze meest voordelige prijzen voor gas & elektriciteit”. Mensen die op de website van de adverteerder surfen, hebben zeer waarschijnlijk een internetverbinding, zodat de kans groot is dat zij voor het Optifix-contract kiezen, ook al is het een tarief voorbehouden voor het internet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee zich niet geheel te kunnen vinden in de zienswijze van de klaagster.
Vooreerst wenste hij te benadrukken dat het product ‘Luminus Comfy’ in belangrijke mate verschilt van het product ‘Luminus Optifix’. Zo wordt er in het Comfy-pakket 100% groene elektriciteit geleverd aan de eindklant, terwijl dit bij het Optifix-tarief (goedkopere) grijze stroom is. Dit is volgens hem een fundamenteel verschil. Ook wordt bij het Comfy-tarief maximaal ingezet op de ontzorging van de klant, dit door allerhande ondersteuningskanalen aan te bieden en de klant een substantiële korting (55%) te geven op het (wettelijk verplichte) ketelonderhoud indien dit ook via hem verloopt. Het Optifix-product daarentegen is een internet-only product waarbij de ondersteuning door de adverteerder zeer beperkt is. Dit wordt overigens duidelijk aangegeven op de productpagina van Optifix. De klant heeft bij het Optifix-tarief evenmin recht op bijkomende korting voor andere Luminus-diensten zoals ketelonderhoud.
De adverteerder voerde in dit verband aan dat een vergelijking uiteraard slechts zinvol is wanneer hierbij rekening gehouden wordt met de verschillende kenmerken van de vergeleken producten, waardoor een vergelijking tussen Luminus Comfy en Luminus Optifix volgens hem gelet op het voorgaande niet mogelijk is. Welnu, binnen de productgroep waarbij groene stroom wordt geleverd en de klant maximaal ondersteund wordt via de klantendienst aan een vast tarief, heeft het Comfy-tarief ontegensprekelijk de meest voordelige prijs.
Bovendien is hij van mening dat, zelfs als het zinvol zou zijn om het Comfy-tarief te vergelijken met het Optifix-tarief (quod non), hierbij wel rekening dient te worden gehouden met de verschillende kortingen waarop de klant recht heeft bij het Comfy-tarief (die niet gelden voor het Optifix-tarief), alsook met de periode dat een bepaald tarief ongewijzigd zal blijven. De klaagster houdt hiermee bij haar vergelijking van beide tariefplannen evenwel geen rekening. Nochtans kan de periode dat een bepaald vast tarief ongewijzigd blijft (voor Comfy is dit één jaar, voor Optifix twee jaar) wel degelijk een grote impact hebben op hetgeen de eindklant op middellange termijn zal moeten betalen. Indien de dalende trend in de energieprijzen zich immers voortzet (de marktprijzen zijn vandaag nog relatief hoog in vergelijking met de periode vóór de energiecrisis eind 2021), zal het Comfy-tarief reeds na één jaar verlaagd worden, terwijl dit voor het Optifix-tarief pas na twee jaar kan. Bovendien zal de klant bij het Comfy-tarief recht hebben op een getrouwheidsbonus (5% na één jaar, 10% na twee jaar), hetgeen uiteraard ook een belangrijke impact heeft op de prijs die de eindgebruiker zal betalen: indien in het fictieve voorbeeld van de klaagster deze getrouwheidskorting van twee jaar zou verrekend zijn, zou het Comfy-tarief wel degelijk goedkoper uitkomen dan het Optifix-tarief. Ten slotte hebben nieuwe Comfy-klanten nu opnieuw recht op een welkomstgeschenk (250 kWh gratis elektriciteit), hetgeen opnieuw een impact heeft op de totale kost die de consument zal betalen.
Gezien hij trots is op zijn Comfy-product en mogelijke verwarring van zijn klanten absoluut wenst te vermijden, heeft de adverteerder echter besloten om de kwestieuze rubriek op zijn website te wijzigen naar “Onze meest interessante producten voor gas & elektriciteit”.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie op de website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klaagster aanvoert dat de adverteerder de consumenten misleidt door zijn vast contract Comfy voor te stellen in de rubriek “Onze meest voordelige prijzen voor gas & elektriciteit” terwijl het alternatief Optifix goedkoper is.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze van mening is dat het product ‘Luminus Comfy’ in dermate belangrijke mate verschilt van het product ‘Luminus Optifix’ (onder meer wat betreft groene versus grijze stroom en de beschikbare ondersteuning) dat een vergelijking tussen beide volgens hem niet mogelijk is, maar dat binnen de specifieke productgroep waarbij groene stroom wordt geleverd en de klant maximaal ondersteund wordt via de klantendienst aan een vast tarief, het Comfy-product wel degelijk de meest voordelige prijs heeft.

De Jury is echter van mening dat de gemiddelde consument die op de website van de adverteerder wordt geconfronteerd met de kwestieuze vermelding ervan uit zal gaan dat de absoluut geformuleerde bewering “meest voordelige prijzen” hier wel degelijk betrekking heeft op de basistarieven zelf, en dat op die locatie dus ook het als dusdanig laagste vaste tarief zal kunnen worden teruggevonden als aanbevolen product, zonder te moeten gaan verwachten dat hier eigenlijk tal van andere factoren bij in rekening dienen te worden gebracht.

Dat mogelijke toekomstige prijsdalingen (rekening houdend met de verschillende looptijd van de beide vaste contracten), getrouwheidskortingen en tijdelijke welkomstkortingen er mogelijk in bepaalde gevallen en/of op langere termijn toe zouden kunnen leiden dat het Comfy-product goedkoper zou uitkomen, zoals de adverteerder eveneens aanvoert in zijn reactie, is derhalve volgens de Jury in casu niet van aard om hier afbreuk aan te doen.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame wel degelijk van aard is om de gemiddelde consument aldus te kunnen misleiden wat betreft het bestaan van een prijsvoordeel, wat strijdig is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie reeds aangaf besloten te hebben om de kwestieuze rubriek op zijn website anders te benoemen.

Hoger beroep

De adverteerder heeft de kwestieuze vermelding op zijn website vervolgens ook aangepast.

Adverteerder: LUMINUS
Product/Dienst: Comfy
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Datum afsluiting:  15/03/2023