LOTUS BAKERIES – 27/11/2008

Beschrijving van de reclame

De spot toont achtereenvolgens verschillende scènes waarin een jongetje zich uitslooft teneinde de aandacht en liefde van zijn moeder voor zich te winnen:
- hij maakt verschillende tekeningen en gaat deze aan zijn moeder tonen die net onder de douche staat;
- hij stofzuigt. De moeder hoort een gemiauw, opent de stofzuigzak en haalt er een klein poesje uit;
- hij wast de auto. Als de moeder de deur van de wagen opent stroomt er water uit;
- hij staat op de grasmaaier om het gras af te rijden. Even later zien we de grasmaaier op een vernield bloemenperk staan.
De moeder kan moeilijk boos worden om zoveel goede bedoelingen en beloont hem met een boterham met Lotus Speculoospasta.
Tekst: Liefde geven is liefde krijgen.
Vrouwenstem: Lotus speculoospasta met echte speculoos.
Tekst: Lotus daar zit liefde in.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend. Naast de andere stommiteiten, gebruikt het kind de stofzuiger om zijn speelgoed te stofzuigen. De moeder moet de zak van de stofzuiger openscheuren om er een klein poesje uit te bevrijden. Andere kinderen worden op goede ideeën gebracht.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij getracht heeft om een TV spot te creëren die past bij het merk Lotus. Lotus staat voor genieten en heeft als doel producten aan te bieden waarmee je jezelf en je dierbaren heerlijk kan verwennen. In de spot draait alles om de liefde van een jongetje voor zijn moeder. We zien een jongetje dat zichzelf geweldig uitslooft voor zijn moeder en daarbij maakt hij onbedoeld nogal wat brokken. Mama ziet het allemaal gebeuren maar kan moeilijk boos worden op zoveel goede bedoelingen. Op het einde zien we waarom de jongen zich zo uitslooft ... omdat zijn moeder altijd van die lekkere boterhammen met Lotus Speculoospasta voor hem maakt. De spot tekent af met ‘Liefde geven is liefde krijgen’ en ‘Lotus. Daar zit liefde in’.De adverteerder stelde dat de spot dus absoluut geen beloning voor kattenkwaad is, maar een overdrijving van de liefde van een jongetje voor zijn moeder. De knipoog in het verhaal bestaat erin dat het jongetje zoveel liefde toont omdat hij verlangt naar een heerlijke boterham met Lotus Speculoospasta, die zijn moeder zo lekker voor hem kan klaarmaken. De adverteerder stelde dat overdrijving om een punt te maken een techniek is die veel gebruikt wordt in de reclame. Alles in deze TV spot wordt sterk overdreven: de tientallen tekeningen die het jongetje al heeft gemaakt, de auto die bij het wassen wel heel erg veel water heeft binnen gekregen, evenals het poesje dat per ongeluk wordt opgezogen. Dit laatste zien we niet echt gebeuren, er wordt slechts een illusie gecreëerd. Hij stelde ervan overtuigd te zijn dat deze scène geen aanzet zal geven aan andere kinderen; het opzuigen van het poesje wordt immers niet getoond. Op het laatste zien we zelfs nog hoe het jongetje een bloemstukje maakt om het goed te maken. Aan zijn blik is duidelijk te zien dat hij spijt heeft van de onbedoelde brokken die hij heeft gemaakt. De adverteerder benadrukte tenslotte dat de spot zich bovendien niet direct naar kinderen richt, maar naar de verantwoordelijke voor aankoop (over het algemeen vrouwen) in de leeftijd van 18-54 jaar en dat hij vele positieve reacties ontvangen heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een jongetje toont die zijn liefde voor zijn moeder wil tonen en daarvoor tekeningen maakt, stofzuigt, de auto wast en het gras afrijdt, maar daarbij telkens brokken maakt. De moeder kan moeilijk boos worden om zoveel goede bedoelingen en beloont hem met een boterham met Lotus Speculoospasta.

Met betrekking tot de scène met het poesje, merkt de Jury op dat er niet getoond wordt dat het poesje effectief wordt opgezogen door de stofzuiger. Integendeel het gaat slechts om een illusie die duidelijk irreëel is volgens haar niet van aard is om kinderen te inspireren.

Met betrekking tot de scène waarin het jongetje het gras afrijdt met een grasmaaier en daarbij ook nog brokken maakt, merkt de Jury op dat het om een gevaarlijke gedraging gaat die tot de verbeelding van kinderen kan spreken en wel degelijk inspirerend van aard kan zijn. Rekening houdend met het feit dat deze spot kan gezien worden door kinderen, is de Jury van oordeel dat deze scène sociaal onverantwoord overkomt. Op basis van de artikelen 1 al.2 , 17 en 18 van de ICC code, alsook art. 98,5° van het decreet van 4 maart 2005 betreffende de radio-omroep en televisie (Vlaamse Gemeenschap) en art. 13 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep (Franse Gemeenschap) verzoekt de Jury u om ofwel deze spot te wijzigen (door deze scène te verwijderen) ofwel ervoor te zorgen dat deze spot niet kan gezien worden door kinderen (bv: enkel na 22u uitzenden).

De adverteerder stelde hoger beroep in tegen deze beslissing van de Jury in eerste aanleg.

De Jury van hoger beroep besliste het volgende

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat voldaan werd aan de ontvankelijkheidsvereisten en heeft derhalve het verzoekschrift ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury heeft vastgesteld dat de spot achtereenvolgens verschillende scènes toont waarin het jongetje stofzuigt, de auto wast en het gras afrijdt. Zowel de illusie een poesje op te stofzuigen, als de scènes met het water in de auto en de grasmaaier worden op een duidelijk overdreven en grappige manier in beeld gebracht.

De Jury is van oordeel dat de scène mbt grasmaaier niet uit zijn context mag getrokken worden.De scène met de grasmaaier betreft niet de hoofdscène, maar maakt duidelijk deel uit van een geheel van grappige en overdreven situaties. Indien deze spot in zijn geheel beschouwd wordt, brengt deze spot een positief en grappig verhaal. Binnen deze context, is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is letterlijk opgevat te worden en evenmin van aard is om kinderen ertoe aan te zetten er dezelfde gedragingen op na te houden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury van hoger beroep is bijgevolg van oordeel dat het verzoek tot hoger beroep gegrond is.

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

Adverteerder: LOTUS BAKERIES
Product/Dienst: Lotus speculoospasta
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/11/2008