LOTUS BAKERIES – 23/05/2008

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een inbreker die per ongeluk op de afstandsbediening van de televisie drukt (zangprogramma start), waardoor hij de inwoners wekt.

Deze beginnen te zingen: “Hé man dit is het moment dat je niet zo bijster helder bent. Je concentratie die is zoek want je at geen lotus peperkoek. Lotus... peperkoek.”

De inbreker tracht weg te vluchten, maar wordt gegrepen door een politieagent.

Op het scherm van de TV wordt het product afgebeeld met de tekst : “Lotus peperkoek. Want een zwak moment komt altijd ongelegen.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is strijdig met art. 20§2 en 21 §1 van de code voor reclame en sponsoring op televisie:
-reclame mag kinderen niet misleiden over de met het product te behalen resultaten
- reclame gericht op kinderen, mag niet beweren dat het hebben of gebruiken van een bepaald product hen voordeel biedt ten opzichte van andere kinderen, noch dat het niet hebben van het product tot het tegenovergestelde effect leidt. Reclame mag niet beweren dat kinderen die het product niet bezitten, minderwaardig of onpopulair zijn.

Deze reclame is gericht op kinderen en onrechtstreeks ook tot de ouders en wil kinderen overhalen om lotus peperkoek te eten, want anders kunnen ze niet meer helder denken. Dus kinderen die geen lotus peperkoek eten, worden in de reclame onrechtstreeks dommer genoemd dan de kinderen die dit wel eten.

Is peperkoek geen suikerhoudend snoepgoed? In dat geval moet er een tandenborstellogo getoond worden.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst heeft de adverteerder meegedeeld dat de TV spot sedert 10 mei niet meer uitgezonden wordt en dat er geen plannen zijn om in de nabije toekomst deze spot nog opnieuw uit te zenden.

De adverteerder stelde dat de artikels waarnaar de klager verwijst niet van toepassing zijn op de spot in kwestie. Hij benadrukte dat de spot niet gericht is op kinderen, maar op volwassenen, hetgeen duidelijk uit de spot blijkt vanuit creatief en inhoudelijk oogpunt, alsook uit de mediaplanning.
Wat het tandenborstellogo betreft, stelde de adverteerder dat dit enkel dient afgebeeld te worden in reclame op televisie voor suikerhoudend snoepgoed. Hij bevestigde dat dit niet nodig is voor peperkoek. Bij gebreke aan een wettelijke definitie van snoepgoed in Vlaanderen, volgt hij de definitie van de Voedingsindustrie. Peperkoek is geen suikerwerk(confiserie), maar valt onder de categorie gebak en niet onder snoepgoed.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclameboodschap in casu niet specifiek op kinderen gericht is. Volgens de Jury werd de spot niet gerealiseerd in functie van de leefwereld van de kinderen. Bovendien blijkt uit het antwoord van de adverteerder dat het mediaplan gericht was op volwassenen.

In het geval dat deze TV spot toch door kinderen gezien zou worden – quod non –, is de Jury van mening dat deze reclame niet van aard is om kinderen te misleiden met betrekking tot het aangeprezen product, en evenmin suggereert dat het gebruik van dit product een voordeel zou bieden ten opzichte van kinderen die het product niet consumeren.

Anderzijds is de Jury van mening dat deze spot geen gestileerde afbeelding van een tandenborstel dient te tonen, aangezien peperkoek onder de categorie ‘gebak’ valt en niet onder ‘suikerhoudend’ snoepgoed.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebrek aan inbreuken op de wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot deze reclame.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LOTUS BAKERIES
Product/Dienst: Lotus Peperkoek
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/05/2008