LINATEA – 06/04/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat de volgende tekst in de hoofding:
Hoe zelfgemaakte ananasgelei me 22 kilo heeft doen verliezen. Een Newyorkse moeder van 3 kinderen wordt beroemd om haar gewichtsverlies!”.
Vervolgens een beschrijving van de voordelen van het product, een getuigenis van de huismoeder met voor en na foto’s, een afbeelding van D Jean Dubois met beantwoording van 3 tal vraagstellingen mbt A-Slim en tenslotte een bestelbon.

Motivering van de klacht(en)

Inbreuken tegen allerlei regels en wetten: foto voor en na de kuur, een getuigenis van een wellicht niet bestaande Amerikaanse vrouw, de uitleg van een wellicht niet bestaande specialist, de bewering 'in 6 weken 22 kg verloren', geen adres van de firma, enz.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord

Jurybeslissing

1) Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame de volgende elementen bevat:

- verwijzing naar gewichtsverlies (“22kg heeft doen verliezen – gewichtsverlies – in 6 weken 22 kg verloren, terwijl ik gewoon van alles bleef eten –zonder moeite afslanken – 10,20 en zelfs 25 kg verloren dankzij A-Slim – zonder dieet, zonder oefeningen – dat wanneer u gewicht begint te verliezen…, het voor altijd is, ….”)

- verwijzing naar een beroepsbeoefenaar op het gebied van de volksgezondheid (“D.Jean Dubois, specialist” - foto van man met stethoscoop rond hals).

De Jury verwijst terzake naar de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Art. 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

Artikel 2 voegt er aan toe dat voor de toepassing van deze verordening de definitie van "voedingssupplement" van Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen geldt.

Deze omschrijft de voedingssupplementen als « aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden ».

Overeenkomstig artikel 12 van de Verordening, zijn de claims « die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies », evenals de « claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid » niet toegelaten.

De Jury verwijst, gelet op de beweringen in de reclame (alles blijven eten, zonder dieet, zonder oefeningen, voor altijd,….), tevens naar punt 4 van de JEP regels inzake reclame bestemd voor het publiek voor vermageringsproducten.

2) De Jury heeft eveneens vastgesteld dat er in deze reclame gebruik wordt gemaakt van een getuigenis, hetgeen enkel toegelaten is indien voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 13 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 5 en 6 van de JEP regels inzake reclame bestemd voor het publiek inzake vermageringsproducten.

3) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een postbusadres vermeldt en geen geografisch adres, hetgeen strijdig is met art. 78 WHPC, alsook met art. 94/7§4 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

Op basis van art. 10 van het Jury reglement heeft de Jury aan de adverteerder de vereiste gesteld om zijn volgende campagne voor hetzelfde product voor te leggen gedurende een termijn van 1 jaar. De betrokken media zullen hierover ingelicht worden zodat ze aan deze vereiste hun medewerking kunnen verlenen.

De adverteerder deelde mee dat hij de bemerkingen zou doorgeven aan de copywriter om de advertentie aan te passen.

De aandacht van de adverteerder werd gevestigd op het feit dat de Jurybeslissing een beslissing tot stopzetting van de reclame betreft en hij derhalve dient te bevestigen dat de advertentie in kwestie niet meer verschijnt. Een eventueel gewijzigde/nieuwe reclame dient eerst voorafgaandelijk voorgelegd te worden.

Bij gebreke aan bevestiging van de adverteerder m.b.t. de naleving van de Jurybeslissing, werd overeenkomstig art. 11 van het Juryreglement een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LINATEA
Product/Dienst: A-Slim
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  06/04/2009