LIEFMANS – 13/05/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont een glas en een flesje van het merk en vermeldt de educatieve slogan.
Voice-over: « Goed of slecht weer, have an ice day met Liefmans on the rocks ».

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat rond 20u08 reclame werd gemaakt voor alcohol, direct gevolgd door reclame voor een Ketnet cd. Dit is volgens hem een schending van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, met name van artikel 4.1 dat bepaalt dat reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel. Volgens de klager was de alcoholreclame duidelijk op de jeugd gericht en onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot voor het Liefmans bier.

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op het feit dat de spot in kwestie rond 20u08 net voor een reclame voor een Ketnet cd uitgezonden werd.

De Jury is van oordeel dat het feit dat de spot net voor een reclame voor een Ketnet cd uitgezonden wordt er niet toe leidt dat de spot gericht is op minderjarigen. De Jury heeft derhalve geoordeeld dat geen schending van artikel 2.1, 4.1 of 11.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken voorligt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIEFMANS
Product/Dienst: Liefmans bier
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/05/2014