LAVAZZA – 24/01/2022

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat het logo van de adverteerder, de vermeldingen “Nieuwe aluminium capsules CO2 neutraal”, “Ontdek Espresso Maestro in de eerste CO2-neutrale aluminium capsules van Lavazza.” en foto’s van het product. Onderaan in kleinere letters de vermelding “Lavazza draagt bij aan zero CO2-impact door de uitstoot van dit product t” (tekst verdwijnt achter een foto).

Motivering van de klacht(en)

Volgens de Franstalige klager misleidt de vermelding van “Nouvelles capsules aluminium neutres en carbone” als hoofdslogan (in het Nederlands: “Nieuwe aluminium capsules CO2 neutraal”) zonder uitleg en zonder andere informatie te geven (zelfs geen website als referentie) de consument en is dit strijdig met de ICC-Code en de Milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de affiche die te zien is op de bij de klacht gevoegde foto niet overeenstemt met het originele template en voegde afbeeldingen van dit originele template toe. Kennelijk heeft er een materiële fout plaatsgevonden tijdens het productieproces, waardoor een deel van de tekst onzichtbaar was geworden. Zoals blijkt uit de klacht, wordt de tekst onderaan de affiche in het midden van de zin afgebroken: “Lavazza compense les émissions CO2 de ce produit pour atteindre la neu” (of in het Nederlands: “Lavazza draagt bij aan zero CO2-impact door de uitstoot van dit product t”). De volledige zin (in het originele template) luidt: “Lavazza compense les émissions CO2 de ce produit pour atteindre la neutralité carbone. Découvrez notre engagement. www.lavazza.com/co2impact” (of in het Nederlands: “Lavazza draagt bij aan zero CO2-impact door de uitstoot van dit product te compenseren. Ontdek onze CO2-neutrale aanpak op lavazza.com/co2impact”).
Hij onderzoekt de precieze oorzaak van deze fout zal maatregelen nemen om gelijkaardige vergissingen of fouten in de toekomst te vermijden. Uit de eerste voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat er vermoedelijk een fout gebeurd is in het printproces, en dat er 2.750 geprinte affiches getroffen waren. Het betrof hoe dan ook een campagne die beperkt was in de tijd en hij gaf de opdracht om de affiches te verwijderen.
Voor de goede orde bevestigde de adverteerder nog dat de slogan en claim, zoals gebruikt in deze campagne, in overeenstemming zijn met alle toepasselijk regelgeving. Het originele template voorziet wel degelijk een verwijzing naar de webpagina waarin bijkomende toelichting en informatie wordt verstrekt over de inhoud van de slogan, in het bijzonder over de ‘CO2 neutraal’ claim. Jammer genoeg kregen een aantal consumenten (waaronder de klager) deze referentie niet te zien als gevolg van bovenvermelde materiële fout. Begin 2021 heeft Lavazza een berekening laten maken, d.w.z. een evaluatie gebruik makend van de methodes opgelegd door ISO 14040/14044 en ISO 14067, van de ‘CO2 voetafdruk’ m.b.t. het ganse productieproces van de aluminium capsules tijdens het jaar 2021. Het rapport werd op 10 december 2021 geüpdatet om rekening te houden met alle effectief gerealiseerde verkopen.
Gelet op het voorgaande besloot de adverteerder dat de bedoelde campagne wel degelijk in overeenstemming was en is met alle toepasselijke regels, maar dat een aantal consumenten de affiches slechts gedeeltelijk te zien heeft gekregen als gevolg van een onbedoelde materiële fout. Daardoor konden deze consumenten (waaronder de klager) helaas geen kennis nemen van de volledige toelichting en informatie over de slogan en claim. Hij betreurt vanzelfsprekend deze fout en doet er alles aan om gelijkaardige fouten in de toekomst te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de tekst onderaan de betrokken affiche afgebroken was door een afbeelding van verpakkingen van het gepromote product, zodat slechts het volgende te lezen viel: “Lavazza draagt bij aan zero CO2-impact door de uitstoot van dit product t” (in de Franstalige versie: “Lavazza compense les émissions CO2 de ce produit pour atteindre la neu”).

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er onder meer nota van genomen dat binnen deze campagne inderdaad door een productiefout een aantal affiches is verspreid geweest waarop niet de volledige tekst onderaan zichtbaar was, die als volgt had moeten luiden: “Lavazza draagt bij aan zero CO2-impact door de uitstoot van dit product te compenseren. Ontdek onze CO2-neutrale aanpak op lavazza.com/co2impact” (in de Franstalige versie: “Lavazza compense les émissions CO2 de ce produit pour atteindre la neutralité carbone. Découvrez notre engagement. www.lavazza.com/co2impact”).

Hoewel de door de adverteerder bedoelde affiche aldus wel degelijk een nuancering bevatte en een verwijzing naar de webpagina waarin bijkomende toelichting en informatie wordt verstrekt over de inhoud van de slogan, in het bijzonder over de ‘CO2 neutraal’ claim, benadrukt de Jury dat zij zich hier dient uit te spreken over de affiche waarop de klacht betrekking heeft, zoals minstens een deel van de consumenten die te zien heeft gekregen.

Welnu, zij is van oordeel dat deze verspreide foutieve affiche wel degelijk naliet om de consument voldoende te informeren over de draagwijdte van de gehanteerde claim.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel D1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze foutieve affiche niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds bevestigd heeft dat de foutieve affiche niet meer wordt verspreid.

Adverteerder: LAVAZZA
Product/Dienst: Aluminium capsules
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/01/2022