LAND ROVER LIEGE – 23/05/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Conditions Exceptionnelles sur 15 véhicules de stock. Celebration Packs pour 60 euros. Land Rover, seul contructeur qui compense les rejets de CO2 de ses véhicules. Visitez www.climatecare.org.” (logo Climate Care) toont 5 wagens van het merk.

Tekst onderaan : “ Land Rover a 60 ans et pas une ride. 60 ans d’aventure, 60 ans de luxe, 60 ans de Land Rover. Cela se fête durant nos Celebration Days. Sur chaque modèle, bénéficiez de nos Celebration Packs d’une valeur allant jusqu’à 3700 euros*. Et vous pouvez acquérir le vôtre pour un prix symbolique de 60 euros. Venez fêter cela avec nous.”, gevolgd door de contactgegevens.

Tekst in kleine letters : La conduite tout terrain doit se faire dans le respect du code de la route et de l’environnement. Emission de CO2 de 194 g/km à 376 g/km. Consommation de 7,5l/100 km à 16 l/100 km. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.landrover.be.” *Offre valable sur les véhicules 08MY

Motivering van de klacht(en)

De advertentie is in strijd met het KB van 05/09/01 aangezien de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 gemakkelijk leesbaar dienen te zijn en niet minder mogen opvallen dan het hoofdbestanddeel van de in het reclamemateriaal of de afdruk of afbeelding van andere reclamemiddelen verstrekte informatie.

De reclame vermeldt: Land Rover, seul constructeur qui compense les rejets de CO2 de ses véhicules”. De termen “compense les rejets de CO2” zijn heel vaag voor de burger. Deze reclame is in strijd met art. 1 en 10 van de milieureclamecode.

Als de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd, geldt dit dan voor alle CO2-uitstoot van Land Rover voertuigen? Zoniet is er inbreuk op art. 3, 4, 5, 6 en 12 van Milieueclamecode. Zo ja, dient de adverteerder in staat te zijn dit te bewijzen op een zekere manier en zonder uitstel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar de website www.climatecare.org waar op gedetailleerde wijze de implicatie van Climate Care en haar partners wordt uitgelegd. Tussen de partners is er maar één autoconstructeur, nl Land Rover.
Hij liet tevens bijlagen geworden die hij gebruikt in zijn dagelijkse communicatie met zijn potentiële en bestaande klanten inzake CO2.
Hij deelde tenslotte mee dat hij enkel maar probeert om positief te communiceren aangaande een actueel onderwerp.

Jurybeslissing

Het eerste deel van de klacht heeft betrekking op de leesbaarheid en de zichtbaarheid van de gegevens betreffende het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Deze kwestie zal apart worden onderzocht in het kader van een algemeen dossier terzake.

Wat de vermelding “Land Rover, seul constructeur qui compense les rejets de CO2 de ses véhicules. Visitez www.climate.org” betreft, is de Jury van oordeel dat deze bewering op een te absolute manier uitgedrukt is.

De consument zou hieruit kunnen afleiden dat Land Rover ervoor zorgt dat de CO2 uitstoot teniet gedaan wordt/ tot nul herleid wordt. Dergelijke bewering is van aard een eventueel gebrek aan kennis van de consument op dit vlak uit te buiten, hetgeen strijdig is met art. 1 van de Milieureclamecode, alsook art. E1 van de IKK Code.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht deze reclame te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voornoemde bepalingen en in afwachting hiervan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee dat hij deze advertentie niet meer zal verspreiden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LAND ROVER LIEGE
Product/Dienst: Land Rover
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/05/2008