LAND ROVER – 22/11/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “L'aventure à portée de main chez Land Rover Capital” toont 5 voertuigen van het merk in een bergachtige en natuurlijke zone. Tekst bovenaan in kleine lettertjes : “Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur. Milieuinformatie (KB 19/03/4) : www.landrover.be ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is strijdig met art. 4 van de Febiac code: het privé-karakter van de afgebeelde plaats komt niet ondubbelzinnig naar voren, noch dat de plaats duidelijk ontoegankelijk is voor gewone weggebruikers en evenmin dat het voorgestelde gebruik op de aangegeven plaats duidelijk toegelaten is. Enkel een tekst in kleine lettertjes bovenaan links van de afbeelding benadrukt dat “Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur”. Welnu, het is duidelijk dat de meerderheid van de consumenten enkel maar het visueel zullen zien (het voertuig in de natuur) zonder de tekst te lezen over het gebruik van het voertuig met respect voor de natuur. Deze tekst is in ieder geval onleesbaar gezien het gekozen klein lettertype

Deze reclame is tevens strijdig met art. 2 van de milieureclamecode daar zij aanzet tot een niet-gematigd gebruik van de wagen (overal rijden en op elk moment zelfs in natuurgebied). Zij kan aanzetten tot gedragingen die strijdig zijn met de talrijke sensibiliseringscampagnes ter bescherming van het leefmilieu die pleiten voor een verminderd gebruik van de wagen (temeer daar deze zeer vervuilend zijn op vlak van CO2) voor individuele verplaatsingen en ten voordele van het openbaar vervoer of alternatieve (zachte) vervoersmiddelen. Anderzijds wordt de hoge CO2 uitstoot van deze modellen (200 tot 300 g/km) niet vermeld in deze reclame, hetgeen de consument kan misleiden m.b.t. de hoge consumptie van deze voertuigen die ver verwijderd staan van de huidige technologische mogelijkheden (110g/km).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de Febiac code wenst te respecteren en daarom een zinnetje heeft toegevoegd aan zijn advertenties( Elk gebruik van het voertuig off road moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur). Hij legde uit dat hij gelet op de internationale context en uniforme positionering, steeds gebruik dient te maken van bestaande foto's die meestal in het buitenland werden gemaakt. Hij stelde dat deze geenszins aanzetten tot het rijden op privé terrein of in een omgeving waar dit niet kan.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclame in kwestie niet verwijst naar de “gevolgen voor het leefmilieu” van het product in kwestie en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de milieureclamecode valt.

Anderzijds heeft zij vastgesteld dat het duidelijk om een exotisch landschap (droog bergachtig gebied) gaat dat niet de perceptie heeft een natuurterrein te zijn waar het verboden is te rijden, maar een gebied in het buitenland waar het doorgaans wel toegelaten is om te rijden. De Jury merkt op dat de vermelding van de locatie in de tekst dit zou kunnen staven. Gelet hierop heeft zij gemeend dat deze visual niet in strijd is met art. 4 van de Febiac code.

Wat de niet vermelding van het brandstofverbruik en CO2 betreft, is de Jury van oordeel dat de verwijzing naar de website voor meer details dienaangaande volstaat. De Jury verwijst terzake naar de bijlage IV van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001, waarin bepaald werd dat deze vermeldingen niet hoeven indien de reclame enkel betrekking heeft op het merk en niet op een bepaald model en dat zulks in het bijzonder geldt indien in de reclame geen tekstuele verwijzing gebeurt naar een bepaald model.

Echter wat de tekst in kleine lettertjes bovenaan links betreft, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze tekst in een voldoende groot lettertype te plaatsen opdat deze voor de gemiddelde consument duidelijk en gemakkelijk leesbaar zou zijn.

De adverteerder bevestigde deze advertentie te zullen aanpassen of niet meer te laten verschijnen indien aanpassing niet mogelijk zou zijn.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Modellen Land Rover
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Datum afsluiting:  22/11/2006