LAND ROVER – 20/11/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een Land Rover Discovery op een strand aan een kust met rotsen.Verklarende vermeldingen zijn op verschillende plaatsen op het voertuig aangestipt : “permanente 4x4, adaptieve koplampen, krachtige TDV6, Terrain Response, 7 volwaardige plaatsen, automatische airco, laadvolume van 2.558 l”. Andere verklarende vermeldingen zijn op bepaalde plaatsen in het landschap aangebracht (diepzeeduiken, windsurfen,…). Onderaan de advertentie staat de tekst : “Discovery. Ongetwijfeld de meest polyvalente in zijn categorie, nu tijdelijk uitgerust met een Comfort Pack”, gevolgd door een verklarende tekst . Helemaal onderaan in kleine letters : “Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur. CO2 uitstoot van 265g/km tot 375g/km. Brandstofverbruik van 10,0 l/100 km tot 15,6 l/100 km. Milieuinformatie (KB 19/03/4) : www.landrover.be”.

Een advertentie toont een Range Rover op een strand. Kleine lettertjes bovenaan : “Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur. Gefotografeerd in het buitenland met instemming van de bevoegde overheden. Afgebeeld model uitgerust met toebehoren. CO2 uitstoot van 299g/km. Brandstofverbruik van 11,3 l/100 km. Milieuinformatie (KB 19/03/4) : www.landrover.be. Tekst onderaan : “Nieuwe Range Rover TDV8” gevolgd door logo LandRover.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame overtreedt duidelijk het artikel 4 van de Febiac Code. Het privé-karakter van de plaats komt niet naar voor en de plaats is duidelijk niet toegankelijk voor gewone weggebruikers. Bovendien vermeldt de adverteerder op cynische wijze in kleine letters : “Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de Febiac code wenst te respecteren en daarom een zinnetje heeft toegevoegd aan zijn advertenties( Elk gebruik van het voertuig off road moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur). Hij legde uit dat hij gelet op de internationale context en uniforme positionering, steeds gebruik dient te maken van bestaande foto's die meestal in het buitenland werden gemaakt. Hij stelde dat deze geenszins aanzetten tot het rijden op privé terrein of in een omgeving waar dit niet kan. Hij stelde naar aanleiding van deze klacht een extra zinnetje te hebben toegevoegd aan zijn volgende campagne dat moet duidelijk maken dat de foto genomen werd met toestemming van de betrokken instanties en niet aanzet tot rijden op een strand of waar dan ook. Hij maakte dienaangaande de campagne over voor Range Rover met de extra toegevoegde zin.

Jurybeslissing

De Jury heeft beide advertenties onderzocht en was van oordeel dat deze strijdig zijn met art. 4 van de Febiac code en art. 17 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Het zinnetje in de advertentie voor de Discovery (Elke gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur), aangevuld met het zinnetje in de advertentie voor de Range Rover (… Gefotografeerd in het buitenland met instemming van de bevoegde overheden) volstaat niet om te beantwoorden aan de bepaling van art. 4, al.2, 3° van de Febiac code. Deze bepaling (art.4, al.2,3°) stelt dat het voorgestelde gebruik op de aangegeven plaats duidelijk toegelaten dient te zijn, hetgeen impliceert dat het gebruik (rijden met het voertuig zoals afgebeeld) werkelijk dient toegelaten te zijn op die plaats. Indien zulks niet duidelijk uit de afbeelding blijkt (zoals het geval is in beide advertenties), dan biedt art. 4 van de Febiac code de mogelijkheid om dit duidelijk te laten blijken uit de tekst (..”op voorwaarde dat hetzij door de tekst, hetzij door het visueel…).

De Jury meende dat de adverteerder derhalve dient mede te delen waar deze foto genomen werd en dient te preciseren dat op die plaats de het voorgestelde gebruik inderdaad niet onwettelijk is en dus voor voor iedereen toegelaten is. Vanuit de maatschappelijke bekommernis voor het milieu en teneinde te beantwoorden aan de eerste alinea van art. 4 van de Febiac code en art. 17 van de IKK code(…niet aansporen tot…) acht de Jury het bovendien aangewezen dat indien het om een plaats in het buitenland gaat, de adverteerder aan de consument duidelijk maakt dat dergelijk gedraging in België niet toegelaten is. Dit alles uiteraard in een duidelijk leesbaar lettertype, zodat het niet aan de aandacht van de consument kan ontsnappen.

Gelet op wat voorafgaat heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de tekst van de advertenties in kwestie te wijzigen in die zin ( het zinnetje “elke gebruik van het voertuig off road…..” mag behouden blijven, maar dient aangevuld te worden met een bijkomende tekst zoals hierboven beschreven en dit alles in een duidelijk leesbaar lettertype) en in afwachting hiervan deze niet meer te verspreiden. Indien het rijden op de weergegeven plaatsen echter niet voor eenieder toegelaten zou zijn (bv: enkel toestemming om foto's te maken, maar in werkelijkheid is het rijden op die plaats verboden) dan volgt hieruit dat de visuals in kwestie tevens dienen gewijzigd te worden.

De adverteerder deelde per kerende mee dat hij overleg zou plegen met zijn reclamebureau om te onderzoeken hoe de advertenties voor de toekomst kunnen aangepast worden. Hij bevestigde dat de campagnes in kwestie beëindigd zijn.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Land Rover Discovery + Range Rover
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/11/2006