LAND ROVER – 07/06/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont zeven Aziatische jongens die allemaal samen op één fiets zitten en aan de kant van een weg halt houden om te kijken naar de Land Rover die voorbijrijdt.
Tekst bovenaan: La conduite “tout terrain” doit se faire dans le respect du code de la route et de l'environnement. Emission de CO2 de 265 g/km à 375 g/km. Consommation de 10,01 l/100 km. Informations environnementales [AR 19/03/04], www.landrover.be.
Tekst onderaan: Discovery. 7 vraies places et le plus grand coffre de sa catégorie. Grandiose, gevolgd door het logo van Land Rover met de vermelding “Go Beyond”.

Motivering van de klacht(en)

De tekst met de informatie over het leefmilieu en het verbruik en de CO2-uitstoot bevindt zich bovenaan ter hoogte van de bladeren van de bomen, waardoor de tekst zo goed als onleesbaar wordt. Bovendien wordt de fiets denigrerend voorgesteld en de wagen in kwestie als zijnde duidelijk superieur t.o.v. primitieve transportmiddelen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat op de drukproef die hij goedkeurde de tekst wel duidelijk leesbaar was en hij niet kan instaan voor de kwaliteit van het drukken van elke individuele titel/publicatie, maar dat hij in de toekomst hier nog meer aandacht zal aan schenken om deze problemen te vermijden. Wat de creatie zelf betreft, stelde hij dat het zeker niet de bedoeling was om de fiets op een denigrerende manier in beeld te brengen, noch een bepaalde doelgroep op dusdanige wijze af te beelden. Hij heeft getracht aan te tonen dat er zeven personen in de wagen kunnen, hetgeen nog verder in de tekst uitgelegd wordt. Hij benadrukte dat hij er steeds alles aan doet om de Febiac code strikt na te leven en eerlijke, creatieve reclame te maken voor zijn producten.

Jurybeslissing

Wat de leesbaarheid van de gegevens inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze moeilijk leesbaar zijn en derhalve niet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften terzake van het K.B. van 5 september 2001. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze op een duidelijk zichtbare en leesbare plaats aan te brengen.

Wat visual zelf betreft, heeft de Jury vastgesteld dat het enerzijds om een rijweg gaat in een Aziatisch gebied en dat anderzijds de kinderen afgebeeld worden om het comfortkenmerk (7 vraies places) in de verf te zetten en derhalve niet strijdig is met de bepalingen terzake van de Febiac code. De Jury is tevens de mening toegedaan dat de fiets in deze context niet denigrerend wordt voorgesteld en evenmin enige superioriteit van de wagen ten opzichte van de fiets gesuggereerd wordt, daar noch het visuele, noch het redactionele aspect enige zinspeling in die zin bevat. De Jury heeft derhalve gemeend om dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

De adverteerder deelde mee dat hij er alles aan zou doen om deze gegevens leesbaar weer te geven in zijn reclame.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Discovery
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/06/2006