LAND ROVER – 05/11/2008

Beschrijving van de reclame

Banner (Flash) voor Land-Rover op de site
www.moniteurautomobile.be.
Wanneer men op de banner klikt dan komt men terecht op http://www.landrover.be/be/fr/Vehicles/Discovery/Location-scout-BE-FR.htm

Motivering van de klacht(en)

Volledige afwezigheid van de gegevens inzake brandstofverbruik of CO2 uitstoot. Deze advertentie is strijdig met de JEP regels betreffende de automobielreclame en met het koninklijke besluit van 5 september 2001 “betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat, na overleg met zijn reclamebureau, hij alleen maar kan vaststellen dat zij inderdaad nagelaten hebben de CO2 waarden te vermelden in deze banner, waarvoor hij zich verontschuldigt.

Hij liet ook weten dat Land Rover in de toekomst wel degelijk rekening zal houden met deze richtlijn en hij de CO2 & verbruik gegevens zal vermelden d.m.v. een doorklik functionaliteit, eigen aan dit medium. Hij zal er in de toekomst nog strenger op toezien dat de richtlijnen in dit verband strikt zullen worden toegepast.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de vermeldingen betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot volledig afwezig waren, wat strijdig is met KB van 05/09/2001 en met art. 5 van de Febiac code die bepaalt dat “Voor de banners op andere dan de merkeigen website, worden de verbruiks- en CO2 gegevens eveneens duidelijk leesbaar vermeld of wordt de mogelijkheid geboden rechtstreeks door te klikken naar een pagina waar deze vermeld staan en kunnen afgedrukt worden”.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met art 5 van de Febiac code en deze reclame intussen niet meer te verspreiden.

De Jury noteerde dat de adverteerder zich ertoe verbonden heeft om in de toekomst de gegevens inzake brandstofverbruik en CO2 volgens de toepasbare bepalingen te vermelden en verzocht hem hem de gewijzigde banner mee te delen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de oude banner niet meer gebruikt wordt en hij deelde de gewijzigde banner mee.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LAND ROVER
Product/Dienst: Discovery 3
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/11/2008