LAMPIRIS – 15/02/2012

Beschrijving van de reclame

De spots laten het volgende horen :
- Mensen die geconfronteerd worden met een nieuwe situatie en de vraag stellen of ze op hun beslissing kunnen terugkomen;
- Mensen die een nieuwe aankoop doen van goederen of diensten die zich eveneens afvragen of ze de mogelijkheid hebben om de aangekochte goederen of diensten terug te brengen als ze er niet tevreden over zijn, wat natuurlijk niet het geval is.

V-O: “Was alles maar zo eenvoudig als bij Lampiris, de énige energieleverancier waar u op uw beslissing kan terugkomen zonder opzegkosten. Lampiris, 100% groen en goedkoper”.
Tag-on: “Ontvang nù bij Lampiris tot €180 korting. Kijk snel op Lampiris.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klager had een contract bij Lampiris dat nog niet verlopen was en hoorde op radio dat bij Lampiris geen verbrekingsvergoeding moet betaald worden. Hij gaf dan opdracht aan zijn nieuwe leverancier om het nodige te doen m.b.t. de opzegging. Groot was zijn verbazing toen hij op het eindafrekeningsfactuur vaststelde dat Lampiris toch € 75 verbrekingsvergoeding aanrekende. Lampiris verklaarde dat de vrijstelling enkel "bedoeld" was voor nieuwe contracten. Dat de radiospot enkel bedoeld was voor nieuwe abonnees werd in de spot niet vermeld. De klager meent dat hij door deze reclame misleid werd want nergens werd melding gemaakt dat dit enkel bedoeld was voor nieuwe abonnees.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospots deel uit maken van de campagne “Kom en Vertrek” (“Venez et Partez”) die ook reclameinlassingen in magazines omvat, websites gewijd aan de actie, en specifieke folders die de actievoorwaarden bevestigen. Deze campagne heeft als doel nieuwe klanten aan te trekken door hen twee voordelen voor te stellen: een financieel voordeel en een garantie van vrijheid, namelijk de mogelijkheid om het nieuwe contract op te zeggen zonder verbrekingsvergoeding.

De adverteerder verduidelijkte dat sinds de vrijmaking van de energiemarkt, de contracten die voorgesteld worden door de nieuwe leveranciers in principe van bepaalde duur zijn. De klanten die hun contract vroegtijdig opzeggen zijn een verbrekingsvergoeding verschuldigd.

In 2011, innoveert de adverteerder en stelt hij de regels van de sector ter discussie door een contract zonder verbrekingsvergoeding voor te stellen. Deze actie werd wijd overgenomen in de pers waarbij de nadruk werd gelegd op het feit dat de adverteerder op deze manier een test uitvoerde gedurende een periode van 4 maanden voor alle nieuwe klanten die een contract afsloten tijdens deze periode. Gezien het succes van deze campagne en het ontbreken van klachten tot op vandaag, heeft de adverteerder besloten om het experiment te herhalen. Alle nieuwe klanten genieten opnieuw van deze garantie van vrijheid en tevredenheid.

De adverteerder kan niet achterhalen wie de klager is, waarvan de identiteit niet werd meegedeeld. Hij gaat er echter van uit dat zijn eerste lijndiensten de voorwaarden van de campagne in herinnering gebracht hebben.

Er wordt de reclame verweten dat ze een toepassingsvoorwaarde van het aanbod niet vermeldt, namelijk dat men een nieuwe klant moet zijn. Er wordt dus een misleidende omissie verweten met als doel de personen voor wie ze bestemd is of wie ze raakt te misleiden.

Enerzijds, is de adverteerder van oordeel dat het feit dat de actie enkel geldig is voor nieuwe klanten blijkt uit de inhoud van de spot:
- De situaties die aangehaald worden in de spots zijn altijd gelinkt aan de notie van een nieuwe ervaring of een nieuwe aankoop;
- Het objectief van de actie is om een tevredenheidsgarantie te geven aan de nieuwe klanten die een contract afsluiten op het moment van de campagne. Zo’n garantie heeft geen zin voor bestaande klanten;
- Op het einde van de spot wordt duidelijk gezegd “Kom nu bij Lampiris” wat duidelijk aangeeft dat de actie gericht is op nieuwe klanten;
- De spot verwijst naar de website voor meer informatie. Deze site bevat duidelijke vermeldingen wat betreft het feit dat de actie enkel geldig is voor nieuwe klanten. Onder de knop “Info”, vindt de potentiële klant alle informatie: “Lampiris biedt iedere nieuwe residentiële klant de mogelijkheid om zijn Lampiris-contract op elk moment te verbreken, zonder kosten en zonder formaliteiten bij Lampiris.”.

Anderzijds, onderzoekt de adverteerder hieronder of een persoon die de spot gehoord heeft hierdoor misleid kan worden en beïnvloed in zijn aankoopgedrag:
- Hypothese 1: personen die nog geen klant zijn. Dit zijn de personen op wie de spot gericht is. Deze personen beschikken over alle nodige informatie om zich een opinie te vormen alvorens een contract af te sluiten. De klacht toont geenszins aan dat de adverteerder probeert om nieuwe klanten op een misleidende manier te overtuigen door essentiële voorwaarden van het aanbod niet te vermelden.
- Hypothese 2: personen die al klant zijn. Het is duidelijk dat deze campagne niet op hen gericht is. De adverteerder heeft geen enkele reden of belang om aan zijn eigen klanten voor te stellen om zijn producten te testen met een tevredenheidsgarantie, noch om hen aan te moedigen om van leverancier te veranderen voor het einde van hun contract. Bovendien heeft de adverteerder geen extra product om aan zijn klanten voor te stellen. Bijgevolg is het duidelijk dat de adverteerder geenszins de bedoeling heeft om het gedrag van zijn eigen klanten te beïnvloeden.

Naar aanleiding van de vraag van de Jury met betrekking tot de conformiteit van de bewering ‘100% groen’ met de bepalingen van de Milieureclamecode, heeft de adverteerder het volgende meegedeeld.

Groene energie:
De Europese richtlijn 2009/72/EG betreffende de interne markt voor elektriciteit legt elke leverancier een verplichting van transparantie op ten aanzien van zijn klanten wat betreft de energiebronnen die gebruikt worden om zijn leveringen te garanderen (fuel-mix disclosure). Deze verplichting heeft als doel de consument correcte informatie te verschaffen zodat hij een keuze kan maken die niet enkel op de prijs of de kwaliteit van de dienst gebaseerd is maar ook op de productiemethode van de geleverde elektriciteit. Deze verplichting wordt aan de adverteerder opgelegd voor het geheel van zijn levering op het grondgebied van de lidstaat in kwestie (of het Gewest in België) alsook voor elk gecommercialiseerd product als de adverteerder bij het commercialiseren van dat product aanspraak maakt op een bepaald milieukenmerk (hernieuwbaar en/of warmtekrachtkoppeling).

In België valideert de gewestelijke regulator deze fuel-mix op basis van een verklaring van het aantal garanties van oorsprong (GvO), dat de leverancier bezit. De drie gewestelijke wetgevingen leggen inderdaad als bewijsmiddel voor de hernieuwbare elektriciteit en de warmtekrachtkoppeling met hoog rendement een schrapping van garanties van oorsprong op.

In Wallonië maakt men een onderscheid tussen de hernieuwbare energiebronnen (SER) en de elektriciteit die geproduceerd worden door warmtekrachtkoppelingsinstallaties met hoog rendement (COGEN).

De garantie van oorsprong is een traceerbaarheidsinstrument dat op Europees niveau werd opgesteld in het kader van de richtlijnen 2009/28/EG en 2004/8/EG respectievelijk betreffende de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (GvO-SER) en de bevordering van warmtekrachtkoppeling met hoog rendement (GvO-COGEN).

Deze garanties van oorsprong staan toe om met een meetbare striktheid de weg van de elektriciteit, op de Europese interne markt, te volgen, vanaf de producent tot de uiteindelijke klant en garanderen dat het hernieuwbare karakter of het kenmerk van warmtekrachtkoppeling van een geproduceerde MWh slechts één keer verkocht wordt.

De fuel-mix disclosure van de adverteerder:
De adverteerder verklaart dus bij de drie regulatoren de 100% groene en hernieuwbare oorsprong van de elektriciteit die hij aan zijn klanten levert.

Om deze verklaring te controleren, vergelijkt de regulator voor het afgelopen jaar de volumes die geleverd werden aan de klanten met het aantal garanties van oorsprong die meegedeeld werden en bevestigt vervolgens de fuel-mix.

De adverteerder heeft de recentste bevestigingen meegedeeld, namelijk de attesten van 2011 met betrekking tot de leveringen van 2010.

Deze attesten bevestigen allemaal het 100% groene karakter van de leveringen van de adverteerder.

De adverteerder vestigde ook de aandacht op het feit dat leveranciers kunnen kiezen om aan hun klanten 100% groene contracten voor te stellen en tegelijk ook andere types van contracten kunnen aanbieden betreffende grijze energie.
De adverteerder heeft de keuze gemaakt om aan al zijn klanten groene energie te leveren.

Vandaar het volledig gerechtvaardigde gebruik van “Lampiris 100% groen”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de voice over van de spots vermeldt: “Was alles maar zo makkelijk als bij Lampiris, de énige energieleverancier waar u zonder opzegkosten op uw beslissing kan terugkomen. Lampiris, 100% groen, goedkoper én 100% vrij. Ontvang nù bij Lampiris tot €180 korting. Kijk snel op Lampiris.be”.

De Jury is van mening dat het aanbod van een financiële korting duidelijk enkel gericht is op nieuwe klanten. Het feit dat een consument vrij is om op zijn beslissing terug te komen zonder kosten kan daarentegen begrepen worden als tevens gericht op bestaande klanten.

De Jury is dus van oordeel dat de reclame nalaat een voorwaarde van het aanbod te vermelden en op die manier het risico loopt de consument te misleiden.

Op basis van artikels 88 en 90 van de wet betreffende marktpraktijken en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de spots te wijzigen opdat het duidelijk zou zijn dat het aanbod om op zijn beslissing terug te komen zonder kosten enkel op nieuwe klanten gericht is, door dit ofwel duidelijk te vermelden in de spots zelf ofwel door te verwijzen naar de website voor de voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod. De Jury is immers van oordeel dat op de website duidelijk vermeld wordt dat het aanbod in kwestie enkel betrekking heeft op nieuwe klanten.

Tenslotte heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder bereid is om de klager de opzeggingskosten die hem zijn aangerekend terug te betalen.

De Jury heeft bovendien, op basis van artikel 8 van haar reglement, aan de adverteerder gevraagd om haar de nodige informatie te bezorgen om te kunnen controleren of de bewering ‘100% groen’ conform is met de bepalingen van de Milieureclamecode.

De Jury verwijst terzake naar artikel 7 van de Milieureclamecode dat stelt dat uitdrukkingen en beweringen die impliciet erop wijzen dat een product of dienst geen gevolgen heeft voor het leefmilieu verboden zijn tenzij het bewijs ervan wordt geleverd in toepassing van artikel 14. Artikel 14 stelt dat de adverteerder elke bewering verwijzend naar de milieueffecten met zekerheid en onverwijld moet kunnen verantwoorden. Voor zover dit door de JEP nodig wordt geacht moeten, om geldig te zijn, de bewijselementen worden aanvaard door een organisatie die wordt erkend door alle betrokken partijen.

In het kader van dit dossier heeft de adverteerder de recentste attesten (betreffende de leveringen 2010) van de drie regionale regulatoren van de energiemarkt bezorgd (Brugel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CWaPE voor het Waals Gewest en VREG voor Vlaanderen).

De Jury heeft vastgesteld dat de regulatoren het 100% groene karakter van de leveringen van de adverteerder bevestigd hebben.

De Jury is derhalve van oordeel dat er voldaan is aan de bewijslast zoals voorzien in artikel 14 van de Milieureclamecode.

Op basis van wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de radiospot zal aanpassen om duidelijk aan te geven dat het Kom en Vertrek aanbod enkel van toepassing is op nieuwe klanten.

Adverteerder: LAMPIRIS
Product/Dienst: Energie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/02/2012