LAMPIRIS – 09/10/2013

Beschrijving van de reclame

De radiospot bevat de volgende voice-over:
“Sommige keuzes zijn zo evident. Lampiris kiest resoluut voor één tarief voor energie. Da’s toch logisch. Kies ook voor de groene energie van Lampiris. Wordt klant vóór 15 oktober en geniet van een jaarlijkse besparing tot 270 euro. Info en voorwaarden op Lampiris.be. Lampiris, groen, Belgisch en goedkoper.”

Motivering van de klacht(en)

Wat de vermelding in verband met “één tarief” betreft, haalde de klager aan dat de adverteerder een verschillend tarief hanteert voor nieuwe klanten en bestaande klanten, verwijzend naar het Lampiris Fidelity-tarief. In de spot wordt gezegd dat zij dit soort praktijken niet toepassen, terwijl ze het zelf ook doen.
Vervolgens stelt de klager dat de vermelde jaarlijkse besparing tot 270 euro niet wordt bewezen of toegelicht op de website van de adverteerder, en hij vraagt zich af hoe zij aan dit bedrag komen.

Standpunt van de adverteerder

1. Ontvankelijkheid van de klacht

De adverteerder deelde mee dat de bezwaren die aangehaald worden in de klacht hem op het eerste zicht niet echt lijken overeen te komen met de bezorgdheden van de gemiddelde consument, die zich – in tegenstelling tot concurrerende bedrijven die niet in staat zijn om zich te beroepen op gelijkaardige voordelen – logischerwijze enkel kan verheugen over het bestaan van een duidelijk tarief en een mogelijke verlaging van zijn energiekosten.

Dat is de reden waarom de adverteerder zich vragen stelt over de ware aard van de klager, waarvan het niet uitgesloten is dat hij de stroman is van een of meerdere concurrende bedrijven.

Met andere woorden, het doel van deze gedepersonaliseerde klacht lijkt hem eerder de belangen van een of meerdere concurrerende bedrijven aan te gaan dan de belangen van de consument.

Als nader onderzoek dit zou bevestigen, zou de klacht onontvankelijk moeten worden verklaard op grond van artikel 5 van het JEP-reglement dat van kracht is sinds 1 januari 2013.

2. Enkelvoudig tarief

Er wordt de adverteerder verweten zogenaamd meerdere tarieven toe te passen in tegenspraak met zijn reclame die het bestaan van een enkelvoudig tarief promoot.

Dit kenmerk waarop de adverteerder zich beroept, onderscheidt hem inderdaad van verschillende van zijn concurrenten die een hele reeks van variabele tarieven toepassen met name in functie van het consumptieprofiel van de betrokken klanten, met als gevolg dat het soms onmogelijk is er zijn weg in terug te vinden. Het bestaan van meerdere tarieven komt volgens hem niet tegemoet aan de belangen van de consument en dat is de reden waarom hij van mening is dat hij de voordelen van de duidelijkheid van een enkelvoudig tarief mag aanprijzen.

Het is een feit dat een korting van 5% wordt toegestaan op dit enkelvoudig tarief aan particulieren die minstens drie jaar klant zijn en die geopteerd hebben voor een elektronische factuur (Lampiris Fidelity).

De voorwaarden om van dit voordeel te kunnen genieten staan uitgelegd op de website.

Dit voordeel dat toegekend wordt aan trouwe klanten kan in geen geval gelijkgesteld worden met een verschillend tarief. Het gaat, niet meer of niet minder, om een voorwaardelijke en persoonlijke korting met betrekking tot een wel degelijk enkelvoudig tarief.

Het begrip “tarief” moet begrepen worden als de “publieke prijs”, met andere woorden de prijs die aan iedereen wordt aangeboden.

De adverteerder meent dus dat de bewering volgens dewelke hij “één tarief” toepast volledig overeenstemt met de werkelijkheid en bovendien beantwoordt aan de belangen van de consument die zich niet verliest in de kronkels van diverse tarieven die variëren in functie van een reeks weinig transparante criteria.

Dit gezegd zijnde heeft hij, om elke dubbelzinnigheid of verwarring te vermijden, de nodige aanpassingen gedaan op de website zodat Lampiris Fidelity niet meer foutief aanzien kan worden als een apart tarief, maar wel als een voordeel.

3. Jaarlijkse besparing tot 270€

Er wordt de adverteerder verweten dat hij de mogelijke besparing tot 270€ niet duidelijk uitlegt.

Deze bewering is echter onjuist in de mate dat in de radiospot expliciet verwezen wordt naar de website lampiris.be die een link “Meer info” bevat die toegang geeft tot een pagina die zeer compleet en gedetailleerd weergeeft op welke manier deze potentiële besparing berekend werd.

De vergelijkingen werden gerealiseerd op basis van een prijsvergelijker beschikbaar op de website www.mijnenergie.be en worden ondersteund door representatieve voorbeelden voor de 3 regio’s van het land.

Hij is bijgevolg van oordeel dat dit bezwaar ongegrond is.

4. Groene energie

De JEP heeft op eigen initiatief aan de adverteerder gevraagd om de bewering in de reclame volgens dewelke de voorgestelde energie 100% groen zou zijn, te staven.

In het kader van een klacht die met name betrekking had op deze bewering, had de adverteerder al verzekerd dat hij de 100% groene en hernieuwbare oorsprong van de elektriciteit verklaard had bij de drie regulatoren van de energiemarkt. Om de waarachtigheid van deze verklaringen te bevestigen, werden de antwoorden van de verschillende regulatoren overgedragen, die het 100% groene karakter van de elektriciteit vaststelden betreffende de meegedeelde volumes en de labels van de garantie van oorsprong van het voorbije jaar.

In het licht van de gegeven verklaringen heeft de Jury geoordeeld, bij de beslissing van 15 februari 2012, “dat er voldaan is aan de bewijslast zoals voorzien in artikel 14 van de Milieureclamecode”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst bevestigd dat de klacht voldoet aan de door haar reglement gestelde ontvankelijkheidsvereisten.

De Jury heeft vervolgens kennis genomen van de radiospot, waarin onder meer het volgende wordt vermeld:
“Sommige keuzes zijn zo evident. Lampiris kiest resoluut voor één tarief voor energie. Da’s toch logisch. Kies ook voor de groene energie van Lampiris. Wordt klant vóór 15 oktober en geniet van een jaarlijkse besparing tot 270 euro. Info en voorwaarden op Lampiris.be.”.

Wat het eerste onderdeel van de klacht betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat “Lampiris Fidelity” een korting van 5% betreft die als voordeel wordt toegekend aan particulieren die minstens drie jaar klant zijn en hun facturen electronisch ontvangen.

De Jury is van mening dat dit getrouwheidsvoordeel niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden begrepen als een afzonderlijk tarief dat afbreuk zou doen aan de boodschap van de reclame op dit punt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Wat het tweede onderdeel van de klacht betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat op de startpagina van de website van de adverteerder, waar de via de radiospot meegedeelde promotie eveneens wordt aangekondigd, via een knop “meer info” kan worden doorgeklikt naar een webpagina met als titel “Geniet van een jaarlijkse besparing tot 270€”.

De Jury heeft vastgesteld dat op deze pagina, onder meer aan de hand van voorbeelden en onder verwijzing naar een berekeningstool, wordt uiteengezet hoe de adverteerder de in de reclame aangehaalde besparing berekende. De Jury merkt daarbij slechts op dat in de Nederlandstalige versie van de website verkeerdelijk het bedrag 251,57€ wordt vermeldt voor het voorbeeld van het gezin uit Hasselt in plaats van 271,57€.

De Jury is van mening dat aldus wel degelijk op de website van de adverteerder op controleerbare wijze wordt toegelicht hoe deze tot het in de reclame vermelde bedrag komt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Ingevolge een verzoek vanwege de Jury op basis van artikel 8 van haar reglement, heeft de adverteerder ter staving van de bewering “groene energie” de recentste attesten van de drie regionale regulatoren van de energiemarkt bezorgd (Brugel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CWaPE voor het Waals Gewest en VREG voor Vlaanderen) voor wat betreft de leveringen van electriciteit door de adverteerder.

De Jury heeft vastgesteld dat de regulatoren bevestigd hebben dat de door de adverteerder geleverde electriciteit voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LAMPIRIS
Product/Dienst: Energie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/10/2013