LA PRESSE – 04/12/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont twee rijen mensen die tegenover elkaar op stoelen zitten met eieren die voor hen op de grond liggen. In het begin werpen ze de eieren langzaam in elkaars handen, vervolgens smijten ze hen, steeds harder en harder, naar elkaars persoon.
De tekst “Réalisé avec des œufs périmés” verschijnt onderaan het scherm.
VO : “Elles sont précieuses, précieuses et donc fragiles. Aujourd’hui, elles se propagent à toute vitesse. Tweet approximatif, like à l’aveuglette, désinformation, fake news. Comment faire le tri ? La presse quotidienne. L’info d’origine contrôlée.”.
Eindscherm met de tekst “La presse quotidienne. L’info d’origine contrôlée.” en de logo’s van verschillende dagbladen.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het choquerend dat men met voeding mag spelen, in het bijzonder in de media en op een moment waarop een steeds belangrijker deel van de bevolking niet altijd de mogelijkheid heeft om zich deftig te voeden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij een sensibiliseringscampagne gerealiseerd heeft over het thema van de kwetsbaarheid van informatie en de gevaren van fake news.

Het symbool dat weerhouden werd om de kwetsbaarheid van informatie voor te stellen is het ei. Het is het centrale element van de videospot dat het publiek toestaat om de steeds talrijkere en snellere informatie-uitwisselingen en de schade die fake news kan aanrichten te visualiseren.

Hij verduidelijkte dat, zich bewust zijnde van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de uitgevers, de eieren die gebruikt werden tijdens de opnames niet geschikt waren voor consumptie en voegde het attest toe dat hij terzake ontving van de leverancier.

Om elke verkeerde interpretatie van zijn intenties te vermijden, verduidelijkt een geschreven boodschap die tijdens de spot getoond wordt dat de gebruikte eieren vervallen waren.

Het enige doel van deze spot is om het publiek te sensibiliseren en de essentiële rol van de pers in de behandeling en de verspreiding van informatie te benadrukken. Hij moedigt in geen geval voedselverspilling aan en evenmin de banalisering van voedsel.

De adverteerder gaf bovendien aan dat, teneinde het verband tussen het door de beelden getoonde heen-en-weergooien van de eieren en de boodschap die de spot wil overbrengen te expliciteren, de tekst die gelezen wordt in de voice-over de vergelijking uitlegt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat deze spot als doel heeft om het publiek te sensibiliseren over de kwetsbaarheid van informatie en de gevaren van fake news en dat hij om de kwetsbaarheid van informatie te symboliseren gekozen heeft voor het ei.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de eieren die gebruikt werden tijdens de opnames vervallen waren en dat dit verduidelijkt wordt in de spot met behulp van de vermelding “Réalisé avec des oeufs périmés”.

De Jury is van mening dat het nagestreefde doel van de campagne en de boodschap die de adverteerder wil overbrengen duidelijk blijken uit de spot.

Zij is eveneens van mening dat deze spot niet aanzet tot verspilling en dat de gemiddelde consument deze niet zal opvatten als onrespectvol ten aanzien van een bepaalde groep personen.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LA PRESSE
Product/Dienst: Sensibiliseringscampagne tegen “fake news”
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/12/2018