KRUIDVAT – 05/11/2020

Beschrijving van de reclame

De spot begint met een logo “Gezond met Kruidvat” en de tekst “ondersteuning voor je spieren? je gewrichten? je weerstand? wij helpen je!”.
VO: “Gezond met Kruidvat. Ondersteuning voor je weerstand?”
Daarna komt een verkoopster bij Kruidvat aan het woord:
“Bij Kruidvat helpen we je gezond te voelen met een breed assortiment gezondheidsproducten. Zo hebben we op elke vraag en voor elke portemonnee een passend antwoord.”
Op het scherm worden drie potjes afgebeeld met respectievelijk Kurkuma, Echinacea en Vitamine C-1000.
VO: “Dus kan je weerstand wel wat ondersteuning gebruiken? Probeer dan Kruidvat Kurkuma, Echinacea of Vitamine C. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de adverteerder beweert dat hij producten heeft die de weerstand tegen infecties kunnen verhogen, zoals vitamine C en echinacea. Er is echter nooit aangetoond geweest dat deze producten de weerstand tegen infecties verhogen, integendeel. Deze reclame is volgens hem dan ook misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat er in de reclame niet gezegd wordt – zoals klager wel beweert – dat de weerstand tegen infecties wordt verhoogd maar wel dat weerstand wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Ter staving verwees hij in eerste instantie naar de notificatiedossiers op basis waarvan de gepromote producten in de handel gebracht mogen worden.

Naar aanleiding van een vraag om bijkomende informatie vanuit de Jury verwees de adverteerder naar artikel 10 van de Verordening (EU) n° 1924/2006 dat stelt dat enkel goedgekeurde claims mogen worden gebruikt. Als een formulering van een claim een verschillende betekenis heeft dan die van de toegestane gezondheidsclaim, moet deze nieuwe formulering beschouwd worden als een nieuwe claim, die dan niet conform is met artikel 10 van de Verordening (EU) n° 1924/2006. Dus als dit richtsnoer niet gevolgd is, moeten de regels van de Verordening strikt gevolgd worden en moeten de verwoordingen van de claims zoals ze goedgekeurd werden, gebruikt worden.

De conformiteitsbeoordeling van de herformulering van de claims moet onder andere gebeuren zodanig dat de geherformuleerde claim dezelfde betekenis moet hebben voor de consument als de toegestane claim.
In het algemeen geldt het volgende voor gezondheidsclaims: in het merendeel van haar adviezen heeft de EFSA geoordeeld dat de bewoording die het best de wetenschappelijke gegevens weergaf “contribute to” is. Deze termen zijn vertaald door “contribue à” in het Frans en “draagt bij tot” in het Nederlands.
Het is op basis van dit principe dat voorbeelden van herformulering als gelijkwaardig worden beschouwd aan de term “draagt bij tot”, waaronder “ondersteunen” dat dus een toegestane herformulering is.

Betreffende het immuunsysteem geldt dat hiervoor als synoniem het afweersysteem wordt gebruikt. Het woord immuunsysteem/afweersysteem heeft de volgende betekenis: het geheel van mechanismes binnen de mens of een ander organisme, dat intern zorgt voor de afweer tegen ziekteveroorzakers als bacteriën en virussen. Dit kan beschouwd worden als gelijkwaardig aan de betekenis van het woord weerstand (mate waarin je bestand bent tegen ziekten).

De claim “ondersteun je weerstand” is niet gericht op het voorkomen van ziekte, er wordt enkel melding gemaakt van het bijdragen aan het systeem waarmee het lichaam zorgt voor afweer tegen ziekteveroorzakers, dit door de inname van vitamine C, Echinacea of Kurkuma.

De claim “ondersteun je weerstand met vitamine C, Echinacea of Kurkuma” is hierbij dus in brede zin uitgelegd en voldoet hiermee aan artikel 10 van de Verordening (EU) n° 1924/2006.

De adverteerder deelde vervolgens voor elk van de gepromote producten meer specifiek de informatie betreffende de gemaakte gezondheidsclaims en hun gebruiksvoorwaarden mee.

Voor echinacea verwees hij naar de claim: Echinacea ondersteunt de afweer en heeft een positieve invloed op het immuunsysteem, op basis van de EFSA on-hold health claim met Claim ID 2366: Contribute to the proper function of the body´s defensive system; Echinacea purpurea helps the function of the natural defensive system.

Voor kurkuma verwees hij naar de Claim ID 4009: Helps to maintain the efficacy of the immune system.

Voor vitamine C verwees hij naar de claim Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem en de voorwaarden hieromtrent in Verordening (EU) 432/2012.

De adverteerder is van mening, op grond van bovenstaande, dat betreffende uiting is toegestaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie waarin de voice-over onder meer het volgende zegt: “Dus kan je weerstand wel wat ondersteuning gebruiken? Probeer dan Kruidvat Kurkuma, Echinacea of Vitamine C.”.

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury vooreerst vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de klager beweert, de reclame niet stelt dat de weerstand tegen infecties wordt verhoogd maar dat er sprake is van ondersteuning voor de weerstand.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury kennisgenomen van de uitgebreide meegedeelde informatie over de specifieke toegelaten of ‘on-hold’ claims met betrekking tot kurkuma, echinacea en vitamine C en over de conformiteit van de herformulering van de claims in kwestie.

De Jury heeft zich vervolgens gebogen over de vraag of de betrokken algemeen geformuleerde gezondheidsclaim (“ondersteuning voor je weerstand”) al dan niet in overeenstemming is met de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: Verordening 1924/2006) en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.

De Jury haalt in dit verband aan dat er momenteel voor de verschillende voormelde stoffen die deel uitmaken van de gepromote voedingssupplementen in kwestie toegelaten of ‘on hold’ claims zijn betreffende de weerstand en dat deze claims gebruikt mogen worden op voorwaarde dat de algemene bepalingen van Verordening 1924/2006 worden nageleefd waarvan een van de principes is dat algemene claims gepaard dienen te gaan met specifieke claims die betrekking moeten hebben op de stof waarvoor deze zijn toegelaten of ‘on hold’ zijn.

De Jury is van oordeel dat op dit punt de reclame in kwestie niet in overeenstemming is met Verordening 1924/2006. De tv-spot in kwestie bevat inderdaad geen vermelding van de betrokken specifieke claims met betrekking tot de voormelde stoffen die deel uitmaken van de gepromote voedingssupplementen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: KRUIDVAT
Product/Dienst: Voedingssupplementen
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  05/11/2020