KPN GROUP BELGIUM – 14/09/2011

Beschrijving van de reclame

Op de affiche voor het tariefplan Base Check staat onder meer vermeld:
“SMS onbeperkt* - ALLE Belgische netwerken”.
De asterisk verwijst naar de volgende tekst in kleiner lettertype onderaan de pagina:
“*Aanbod voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik zoals gedefinieerd op BASE.be”.

Op de website van het tariefplan Base Check, pagina ‘overzicht’, leest men onder andere het volgende:
“onbeperkt* sms’en naar alle Belgische netwerken”
En onderaan de pagina, in kleine letters:
“* Aanbod onderhevig aan de voorwaarden voor een normaal gebruik.” Hier kan worden doorgeklikt naar de algemene en bijzondere voorwaarden van het product met daarin onder meer de voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod.
Bovenstaande vermeldingen komen ook voor op de pagina’s ‘tarieven abonnement’, ‘tarieven herlaadkaart’, ‘vergelijken’ van de productsite.
Op de website van het tariefplan Base C, vindt men analoge vermeldingen terug.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager misbruikt de adverteerder het woord "onbeperkt" in zijn communicatie via meerdere media (o.a. print en internet) wanneer er wel degelijk een limiet is. Voor Base Check geldt er een fair use-limiet van 10.000 sms'en per maand en 350 sms'en per dag. In de online tariefvergelijking met MTV generation 15 lijkt het daardoor dat de adverteerder goedkoper is, hoewel het MTV-tariefplan ook 10.000 sms'en biedt. 
Ook in de online communicatie rond Base C (op de website) wordt "onbeperkt" misbruikt. De site claimt dat na een initiële kost van 10 cent/MB voor de eerste 150MB de gebruiker ongelimiteerd kan verder surfen zonder meerkost. Er geldt echter een fair use-limiet van 5GB per maand en 500MB per dag, zoals beschreven in de "voorwaarden voor normaal gebruik". 
De klager is van mening dat het woord "onbeperkt" hier valse verwachtingen schept naar de consument toe en een verkeerd beeld geeft van het tariefplan in vergelijkingen met andere tariefplannen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalt aan dat, overeenkomstig artikel 1 van het JEP Reglement, de JEP de conformiteit van reclame met wettelijke en/of ethische bepalingen onderzoekt. KPN Group Belgium wil aantonen dat de klacht ongegrond is omdat hij geen wettelijke inbreuk heeft gepleegd met de reclame. Aangezien de anonieme consument geen schending van ethische bepalingen inroept wordt op dat aspect niet nader ingegaan.

In de klacht spreekt de consument van “valse verwachtingen” en een “verkeerd beeld”. Hieruit leidt de adverteerder af dat de consument van oordeel is dat KPN Group Belgium een misleidende handelspraktijk (misleidende reclame) heeft gemaakt. De adverteerde verwijst hierbij naar artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De adverteerder verwijst tevens naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 17 december 2008, waar het Hof de vraag van Belgacom Mobile beoordeelde of de reclame waarin KPN Group Belgium aangeeft dat “de gebruikers van een telefoondienst onbeperkt kunnen telefoneren, terwijl dit in werkelijkheid niet mogelijk of toegelaten is” misleidend is en besloot dat dit niet het geval was.
KPN Group Belgium mag haar dienst “onbeperkt” of “Unlimited” noemen, zelfs al is er een voorwaarde dat KPN Group Belgium de dienstverlening mag stopzetten in geval van misbruik, indien die voorwaarde ook wordt vermeld.

De adverteerder haalt tevens aan dat, wanneer KPN Group Belgium een dienst voorstelt als “onbeperkt” of “Unlimited”, dit betekent dat de consument nooit meer zal betalen dan de vaste som die is overeengekomen. Zelfs al gaat de consument meer verbruiken dan wat BASE als normaal privégebruik beschouwt, dan zal de consument dat meer verbruik niet moeten betalen. De consument loopt dan alleen het risico dat KPN Group Belgium de overeenkomst opzegt.

Hier verschilt het aanbod van KPN Group Belgium dus met dat van Proximus/MTV waar de consument wel moet betalen als hij de limiet overschrijdt. Als Proximus/MTV 10.000 SMS berichten aanbieden voor een bepaalde prijs, zal de consument vanaf het verzenden van het 10.001ste bericht een bijkomende vergoeding moeten betalen per bericht, iets wat bij KPN Group Blgium helemaal niet het geval is.

Toegepast op onderhavige klacht, is het duidelijk dat KPN Group Belgium de consument duidelijk inlicht dat het “onbeperkt” of “Unlimited” aanbod slechts geldt voor normaal privégebruik. Op de abribusreclame staat onder meer de volgende informatie, duidelijk leesbaar voor eenieder: “* Aanbod voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik zoals gedefinieerd op BASE.be”.
Op de website BASE.be worden de in de beslissing van de Jury aangehaalde details vermeld.

De adverteerder haalt tevens enkele voorbeelden van reclame van andere operatoren aan waarbij hetzelfde principe van “onbeperkt”/ “unlimited” wordt gecommuniceerd. Hieruit kan men concluderen dat de consument hiermee vertrouwd is.

In de zin van artikel 6 van het JEP Reglement, heeft KPN Group Belgium aangetoond dat er door de reclame geen inbreuk werd gepleegd op de wetgeving, noch op professionele of zelfdisciplinaire bepalingen, codes of regels. Bijgevolg dient de klacht te worden afgewezen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de affiche voor het tariefplan Base Check onder meer staat vermeld: “SMS onbeperkt* - ALLE Belgische netwerken”, waarbij de asterisk verwijst naar de volgende tekst in kleiner lettertype onderaan de pagina: “*Aanbod voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik zoals gedefinieerd op BASE.be”. De Jury heeft tevens vastgesteld dat de websites van de tariefplannen Base Check en Base C analoge vermeldingen bevatten, waarbij kan worden doorgeklikt naar de volgende voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod:
“Om je optimale gebruiksvoorwaarden te kunnen garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Dit normaal gebruik laat je een zeer intensief gebruik toe. Slechts in geval van fraude (zoals commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een contract voor mobiele telefonie afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon) wordt dit niet gerespecteerd.
Je gebruik zal bijvoorbeeld in volgende gevallen als frauduleus beschouwd worden:
- je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week;
- je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden;
- je verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of 10.000 sms'en per maand;
- je verstuurt meer dan 50 mms'en per dag en/of meer dan 400 mms'en per maand naar BASE gsm-nummers en/of e-mailadressen;
- je verstuurt meer dan 20 mms'en per dag en/of meer dan 100 mms'en per maand naar de andere mobiele netwerken;
- in het kader van het gebruik van datadiensten, dataverkeer genereerd vanuit België dat meer dan 500 MB per dag en/of meer dan 5 GB per maand bedraagt.
In elk van deze gevallen behoudt KPN Group Belgium nv zich het recht voor om het leveren van diensten te beperken of je contract op te schorten en/of te beëindigen.”

De Jury is van oordeel dat de consument op een duidelijke manier geïnformeerd wordt dat het ‘onbeperkt’ gebruik alleen maar voor een normaal persoonlijk en privégebruik geldt.

De Jury verwijst tevens naar een eerdere uitspraak waarbij zij, oordelend over een analoog geformuleerde disclaimer, heeft vastgesteld dat “de adverteerder haar standpunt deelt, te weten dat de aangeboden diensten inderdaad « onbeperkt zijn » in het kader van een « normaal, persoonlijk en privé-gebruik » en dat de kwantitatieve beperkingen die hij van nu af aan zal vermelden in zijn reclame enkel gelden in geval van fraude (zoals beschreven door de adverteerder), oneerlijke praktijken en praktijken die niet overeenstemmen met wat men mag verwachten van een klant die een telefoniecontract afsluit” (zie: BASE - 09/07/2008).

Voor zover nodig bevestigt de Jury dan ook dat deze reclame geen misleidende reclame vormt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KPN GROUP BELGIUM
Product/Dienst: Base Check / Base C
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2011