KPN GROUP BELGIUM – 14/05/2013

Beschrijving van de reclame

Op de website met betrekking tot het tariefplan Base B-prepaid leest men onder andere het volgende:
“SMS onbeperkt* naar alle Belgische netwerken ’s avonds en weekend”
En onderaan de pagina, in kleine letters:
“* Aanbod voorbehouden voor een normaal gebruik zoals hier gedefinieerd.” Bij doorklik verschijnt een pop-up scherm met daarin de voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod.

Motivering van de klacht(en)

Na zich te hebben ingeschreven voor deze formule, kreeg de klager een bevestigingsboodschap met daarin het volgende: “Bij bevestiging van het herladen, sms je 10.000 SMS gratis, 30 dagen geldig naar alle Belgische netwerken”.
De klager vindt het hoogst ongewoon dat men deze leugens als reclameboodschap durft verspreiden. Volgens hem is onbeperkt nog steeds onbeperkt, en niet 10.000, en ook niet voor 30 dagen.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde aan dat, overeenkomstig artikel 1 van het JEP-reglement, de Jury de conformiteit van reclame met wettelijke en/of ethische bepalingen onderzoekt. Hij wil aantonen dat de klacht ongegrond is omdat hij geen wettelijke inbreuk heeft gepleegd met de reclame. Aangezien de anonieme consument geen schending van ethische bepalingen inroept wordt op dat aspect niet nader ingegaan.

In de klacht spreekt de consument van “misleidende reclame”. De adverteerde verwijst hierbij naar artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

De adverteerder verwijst tevens naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 17 december 2008, waar het Hof de vraag van Belgacom Mobile beoordeelde of de reclame waarin KPN Group Belgium aangeeft dat “de gebruikers van een telefoondienst onbeperkt kunnen telefoneren, terwijl dit in werkelijkheid niet mogelijk of toegelaten is” misleidend is en besloot dat dit niet het geval was.
De adverteerder mag zijn dienst “onbeperkt” noemen, zelfs al is er een voorwaarde dat hij de dienstverlening mag stopzetten in geval van misbruik, indien die voorwaarde ook wordt vermeld.

Ook de JEP heeft reeds uitspraken gedaan over de vraag of de consument misleid kan worden door het gebruik van het woord ‘onbeperkt’ door de adverteerder in zijn reclame voor telecommunicatiediensten. Daarbij heeft de Jury geoordeeld dat die reclame correct was en niet misleidend. Ook in die zaken ging het om een abonnementsformule (“postpaid”) maar juridisch is er geen verschil met een vooraf betaalde kaart (“prepaid”) zoals hier het geval is.

De adverteerder haalde tevens aan dat, wanneer hij een dienst voorstelt als “onbeperkt”, dit betekent dat de consument nooit meer zal betalen dan de vaste som die is overeengekomen. Zelfs al gaat de consument meer verbruiken dan wat de adverteerder als normaal privégebruik beschouwt, dan zal de consument dat meerverbruik niet moeten betalen. De consument loopt dan alleen het risico dat de adverteerder de overeenkomst opzegt. In werkelijkheid heeft hij bij prepaid nog nooit klanten die de normen van normaal privégebruik overschreden, opgezegd. De overige klanten zijn klant gebleven omdat hun vastgesteld misbruik het netwerk niet in gevaar bracht en er dus geen nood bestond voor de adverteerder om deze klanten op te zeggen.

Het feit dat de adverteerder de ‘onbeperkte’ diensten wel beperkt in de tijd, namelijk tot één maand, is vervolgens normaal, en volledig conform met de gangbare marktpraktijken. Dit wordt in alle reclame duidelijk meegedeeld. De consument kan in alle redelijkheid niet verwachten dat hij door één keer 20 euro te betalen onbeperkt sms berichten kan sturen en onbeperkt kan bellen voor de rest van zijn leven. Het feit dat de ‘onbeperkt’ formule nu ook geldt voor formules (dus met vooraf betaalde telefoonkaarten) houdt in dat de gekochte belminuten niet eeuwig gebruikt kunnen worden.

Wat tenslotte het bezwaar betreft dat ‘onbeperkt’ niet absoluut onbeperkt is, maar dat de adverteerder per sms liet weten dat het gaat om 10.000 sms berichten of 10.800 minuten, deelde hij mee dat deze boodschap de korte samenvatting is van de voorwaarden die in de reclame nader worden toegelicht. 350 sms berichten sturen per dag is hetzelfde als 10.000 berichten sturen per 30 dagen, en 6 uur per dag bellen is hetzelfde als 10.800 minuten per 30 dagen, dus de mededeling per sms strookt met de voorwaarden (maar is gelet op het medium veel korter).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website met betrekking tot het tariefplan Base B-prepaid onder andere staat vermeld: “SMS onbeperkt* naar alle Belgische netwerken ’s avonds en weekend”, waarbij de asterisk verwijst naar de volgende tekst onderaan de pagina, in kleine letters: “* Aanbod voorbehouden voor een normaal gebruik zoals hier gedefinieerd.”. Bij doorklik verschijnt een pop-up scherm met daarin de volgende voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod:
“Om je optimale gebruiksvoorwaarden te kunnen garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Dit normaal gebruik laat je een zeer intensief gebruik toe. Slechts in geval van fraude (zoals commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een contract voor mobiele telefonie afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon) wordt dit niet gerespecteerd.
Je gebruik zal bijvoorbeeld in volgende gevallen als frauduleus beschouwd worden:
- je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week;
- je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden;
- je verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of 10.000 sms'en per maand;
- je gebruikt meer dan 2 GB per maand in België.
In elk van deze gevallen behoudt KPN Group Belgium nv zich het recht voor om het leveren van diensten te beperken of je contract op te schorten en/of te beëindigen.”

De Jury is van oordeel dat de consument op een duidelijke manier geïnformeerd wordt dat het ‘onbeperkt’ gebruik alleen maar voor een normaal persoonlijk en privégebruik geldt, in overeenstemming met haar eerdere rechtspraak terzake (zie: KPN GROUP BELGIUM - 14/09/2011).

Voor zover nodig bevestigt de Jury dan ook dat deze reclame geen misleidende reclame vormt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KPN GROUP BELGIUM
Product/Dienst: Base B-Prepaid
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/05/2013