KLJ TIELEN – 13/04/2016

Beschrijving van de reclame

De affiche voor een fuif van een jeugdbeweging bevat de volgende tekst en afbeeldingen:

“KLJ Tielen presents Drink the world around. Zaterdag 19 maart

21-22u halve liters Duitsland (met afbeelding van de helft van een Duits bierglas)
22-23u gin-tonic India (met afbeelding van de helft van een bolvormig gin-tonicglas)
23-00u blonde tongerlo België (met afbeelding van de helft van een Tongerloglas)
00-01u blue curaçao Curaçao (met afbeelding van de helft van een cocktailglas)
01-02u malibu ananas Barbados (met afbeelding van de helft van een hoog cocktailglas)
02-03u cava Spanje (met afbeelding van de helft van een cavaglas)”.

Bij elk uur en drankje staat ook een afbeelding van de vlag van het land.

“KLJ-lokaal Tielen Start: 21u Inkom: 4 euro
DJ Sun of a beach en T. Mastis
Elk uur 1 drankje ad ½ vd prijs”.

Motivering van de klacht(en)

De klager wenste klacht in te dienen voor schending van het Alcoholconvenant door KLJ Tielen.
Volgens hem wordt op de affiche reclame gemaakt voor alcoholische dranken (bieren en sterke dranken).
De reclame zet aan tot onverantwoordelijke en overmatige consumptie van dranken, dit door:

- de slogan "Drink the world around";

- het aanzetten tot het drinken van een andere drank afhankelijk van het uur;

- het aanzetten tot het mixen van verschillende dranken (door elk uur een andere drank te promoten);

- onderaan de affiche te vermelden dat “ELK UUR.1 DRANKJE.AD ½ VD PRIJS” wordt verkocht.

Daarnaast wordt deze fuif ingericht door de KLJ, waardoor er onvermijdelijk minderjarigen (die geen sterke drank mogen drinken) geconfronteerd zullen worden met deze affiche.
Deze reclame is volgens de klager dus ook gericht op minderjarigen.

Standpunt van de adverteerder

Hoewel de betrokken jeugdbeweging het apprecieert dat personen betrokken zijn, betreurt zij het dat dit ongenoegen via deze klacht moet verlopen en dat de leiding hier niet eerst rechtstreeks over aangesproken is om hier samen een oplossing voor te zoeken.

Afgezien daarvan staat zij zeker en vast open voor gesprek en heeft zij reeds contact opgenomen met de koepel van KLJ nationaal om hiermee aan de slag te gaan.

Het is zeker en vast nooit het doel geweest om drankgebruik aan te moedigen en al zeker niet bij minderjarigen. De vereniging werkt dan ook al enkele edities met gekleurde inkombandjes om de verschillende leeftijdscategorieën uit elkaar te houden.

Wat betreft de betrokkenheid van de op de affiche onrechtstreeks vermelde producenten van de alcoholhoudende dranken Tongerlo en Malibu deelde de jeugdbeweging mee dat deze enkel op de affiche stonden ter informatie over het aanbod op de fuif, zoals dat ook bij DJ's op een fuif gebeurt.

Het is enkel haar bedoeling geweest om te informeren over dit aanbod en dus niet om deze specifieke producten te promoten.

Er is op voorhand dus niet gecommuniceerd geweest met deze producenten en deze waren op generlei wijze betrokken bij de organisatie van de fuif of de communicatie daaromtrent.

Deze laatste informatie werd bevestigd door de vermelde producenten.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft er met name ingevolge de reactie van de organisator, KLJ Tielen, nota van genomen dat de op de affiche onrechtstreeks vermelde producenten van de alcoholhoudende dranken “Tongerlo” en “Malibu” enkel op de affiche stonden ter informatie over het aanbod op de fuif en dat deze producenten niet betrokken waren bij het aankondigde evenement of bij de communicatie hieromtrent, wat door de producenten in kwestie werd bevestigd.

De Jury is van mening dat de affiche in kwestie reclame maakt voor het aangekondigde evenement van deze jeugdbeweging en geen alcoholreclame in de zin van het Convenant betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze affiche niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KLJ TIELEN
Product/Dienst: Fuif “Drink the World Around”
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/04/2016