KIA MOTORS – 18/03/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche hangt boven de ingang van hall 7 van het tentoonstellingspark van Brussel. De banner toont een Kia Soul. Onder het beeld van de auto, logo van Kia en ‘The Power to SurpriseTM’.

Motivering van de klacht(en)

Emailing + reclamebanner voor de KIA Soul, ZONDER CO2 info of verbruiksgegevens.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het ontwerp voor de betreffende affiche eind november reeds aan het productiehuis diende te worden overgemaakt. Op dat moment was de Kia Soul (afgebeeld model) nog niet gehomologeerd en kenden ze de exacte verbruiks- en CO2 waarden nog niet. Kia België was immers de eerste in de rij die dit nieuwe produkt in Europa diende te lanceren, en dit met name in het kader van het autosalon.
De adverteerder liet ook weten dat alle latere reclamedragers waarop de Soul werd afgebeeld wel de verbuiks- en CO2 waarden vermelden.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat de klacht zowel betrekking heeft op een affiche als op een emailing. Daar de Jury enkel bevoegd is m.b.t. de affiche, zal de klacht m.b.t. de emailing doorgestuurd worden aan het Belgisch Direct Marketing Verbond.

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche de gegevens i.v.m. CO2-uitstoot en brandstofverbruik niet vermeld. De Jury heeft er goed nota van genomen dat deze gegevens, op het moment van de productie, niet gekend waren. De adverteerder was wel in het bezit van deze gegevens op het moment van het autosalon. Derhalve dienden deze bijgevoegd te worden (eventueel door overplakking) op het ogenblik van de affichage.

De Jury is dus van oordeel dat deze affiche niet in overeenstemming is met het artikel 7 en de bijlage IV van het KB van 05/09/01 en met artikel 5 van de Febiac code. De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om deze affiche te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de affiche niet in overeenstemming is met het artikel 7 van het KB van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen.

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat zij bij een volgende inbreuk m.b.t. vermelding van de verbruiksgegevens, gebruik zal maken van art. 10 van het Juryreglement dat bepaalt dat zij van de adverteerder en/of het agentschap kan eisen dat ze haar voorafgaandelijk de volgende campagne betreffende hetzelfde product voorleggen en dit gedurende een termijn vastgelegd door de Jury. Het is derhalve aangewezen om in de toekomst aandachtiger te zijn op dit vlak.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KIA MOTORS
Product/Dienst: Kia Soul
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/03/2009