KEYTRADE BANK – 25/02/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot :
« Een nieuw financieel tijdperk is aangebroken. Keytrade Bank biedt nu 6% interest gedurende 3 maanden voor elke nieuwe klant. Info en voorwaarden op keytradebank.com »

Motivering van de klacht(en)

Men promoot een rentevoet van 6% voor nieuwe klanten, gedurende 3 maanden. Dit klinkt uiteraard aantrekkelijk, maar dit blijkt enkel te gelden voor hun rekening Keytrade Booster en slechts voor een maximum bedrag van 10.000 euro en enkel gedurende 3 maanden voor nieuwe klanten.
Bovendien blijkt dit geen gereglementeerde spaarrekening te zijn, waardoor roerende voorheffing wordt aangerekend op de intrest en dus eigenlijk leidt tot een netto rente van 5,10%.
Blijkbaar wordt op het bedrag boven 10.000 euro slechts een rentevoet toegepast van 1% bruto. Tot welke rentevoet men terugvalt na 3 maanden is al helemaal niet duidelijk. Deze reclame is volgens de klager misleidend en onduidelijk - volgens de wetgeving en de gedragscode van Febelfin die de klager op internet terugvindt moet een bank een heel aantal zaken vermelden in zijn vluchtige reclame, waaronder de intrestpercentages op jaarbasis.

Standpunt van de adverteerder

"Keytrade Booster" is een tijdelijke spaarrekening waarop een interest geboden wordt van 6 % bruto (5.1% netto), gewaarborgd gedurende drie maanden (of 90 kalenderdagen), en dit tot € 10,000. Na drie maanden wordt het bedrag op de rekening automatisch overgeschreven naar de gebruikelijke spaarrekening (“Azur”) van de klant. Na afloop van de actie is het onmogelijk om nog een Keytrade Booster rekening te openen.

Vanuit fiscaal oogpunt wordt de Keytrade Booster rekening niet als een gereglementeerde spaarrekening beschouwd. Deze valt bijgevolg niet onder de bepalingen van het KB/WIB 92. Hieruit volgt dat de regels van de Gedragscode Febelfin/BVB voor de banken inzake informatieverstrekking over het spaardeposito (hierna “de Gedragscode Febelfin/BVB”) niet van toepassing zijn op de aangeboden Keytrade Booster rekening.

De Gedragscode Febelfin/BVB bepaalt in de inleiding: “Banken kunnen ook depositorekeningen zonder vaste termijn of opzeggingstermijn aanbieden die niet voldoen aan alle beschikkingen vervat in het KB/WIB 92. Voor een dergelijk instrument is het niet mogelijk op sectoraal niveau te refereren aan een vaste set van regels (de toegepaste modaliteiten kunnen immers zeer uiteenlopend zijn). Niettemin houdt de onderhavige code in dat, als een bank zo’n type van depositorekening commercialiseert, dan uit de gebeurlijke informatieverstrekking en reclame steeds duidelijk moet blijken dat de intresten eruit onderworpen zijn aan de roerende voorheffing.“

Keytrade Bank heeft beslist om Keytrade Booster als een niet-gereglementeerd spaarproduct aan haar nieuwe klanten aan te bieden.

Desondanks heeft Keytrade Bank beslist om in de reclame spot - overeenkomstig de gedragscode Febelfin/BVB - gebruik te maken van de regel i.v.m. vluchtige reclame, en de formulering “Aanbod onder voorwaarden” te formuleren als “Info en voorwaarden op KEYTRADEBANK.COM”. De geïnteresseerde personen kunnen vervolgens van de details kennis nemen op hun website, waar Keytrade Booster omstandig toegelicht wordt.

De adverteerder toonde aan dat voor de verschillende elementen van de klacht (maximum bedrag van 10.000 euro, 3 maanden, nieuwe klant, niet-gereglementeerde spaarrekening, roerende voorheffing, nettro rente van 5,10%, 1% bruto rente voor bedrag boven 10.000 euro, rentevoet na 3 maanden ) alle antwoorden eveneens raadpleegbaar zijn op : http://www.keytradebank.com/nl/promo/booster.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat deze radiospot het volgende vermeldt:

“Een nieuw financieel tijdperk is aangebroken. Keytrade Bank biedt nu 6% intrest gedurende 3 maanden voor elke nieuwe klant. Info en voorwaarden op keytradebank.com .”

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame 6% intrest (gedurende 3 maanden) als publicitaire blikvanger vooropstelt, terwijl nagelaten wordt om de volgende 2 essentiële elementen te vermelden:

- het feit dat de intresten onderworpen zijn aan roerende voorheffing,
- het feit dat de genoemde rentevoet enkel geldt voor bedragen tot 10.000 euro.

Rekening houdend met het gebruikte medium dat zich richt tot het grote publiek, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie misleidend is in de zin van de art. 94/6, §1 en §2 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel daar ze bij gebreke aan vermelding van deze essentiële elementen de consument misleidt en hem ertoe brengt of kan brengen om een besluit over een transactie te nemen die hij anders niet had genomen.

Bijgevolg heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

Standpunt adverteerder in hoger beroep

Vooreerst stelde de adverteerder dat de klager in zijn klacht niet gepreciseerd heeft op welke “wetgeving” inbreuken gepleegd zouden zijn. In de beslissing van de Jury in eerste aanleg worden voor het eerst inbreuken op de wet op de handelspraktijken (art. 94/6 §1 en §2 en 94/7§1 WHPC) ten laste gelegd. Keytrade Bank heeft tijdens de procedure in eerste aanleg niet de gelegenheid gehad standpunt in te nemen aangaande de draagwijdte, inhoud en toepassing van de WHPC. Keytrade Bank is van oordeel dat haar rechten van verdediging zijn geschonden en stelt om deze reden hoger beroep in om alsnog een argumentatie te kunnen voeren aangaande de beweerde inbreuken op de WHPC.

De adverteerder argumenteerde over de ontvankelijkheid van zijn verzoekschrift en deelde tevens informatie mee over de reclameboodschap (radiospot +banner). Hij benadrukte dat zowel de radiospot als de banner verwijzen naar de website, waar de consument uitgebreide informatie vindt over het voorgestelde product. Hij wees er tevens op dat Keytrade Bank essentieel een internet bank is en dat eenieder die een rekening wil openen noodzakelijkerwijs eerst de website van Keytrade Bank dient te bezoeken, waar de nodige bijkomende inlichtingen en voorwaarden kunnen bekomen worden.

De adverteerder argumenteerde dat de Febelfin gedragscode niet van toepassing is, daar het in casu om een niet-geregelementeerde spaarrekening gaat. Hij stelde dat de enige verplichting die op Keytrade Bank rust op basis van de Febelfin gedragscode, de vermelding betreft van het feit dat de 6% intrest onderworpen is aan de roerende voorheffing en dat dit dus een bruto bedrag is. Hij stelde dat de radiospot (9 seconden) niet vermeldt dat de 6% bruto zijn, maar dat zowel de banner als de website, waarnaar de consument noodzakelijkerwijs moet surfen om op het product te kunnen inschrijven en waarnaar verwezen wordt in de radiospot, zeer duidelijk vermelden dat de 6% bruto zijn en dat hierop bijgevolg nog roerende voorheffing betaald dient te worden. Keytrade Bank verwees in dit verband dat de JEP in het verleden oordeelde dat het niet vereist was om expliciet in de reclame te vermelden dat de intresten bruto zijn (beslissing inzake Deutsche Bank, DB High Coupon), hetgeen in casu zeer duidelijk blijkt uit de banner, welke het eerste is dat de consument te zien krijgt indien hij volgend op het beluisteren van de korte radiospot de website van Keytrade Bank bezoekt. Op de website worden de voorwaarden duidelijk omschreven.

De adverteerder benadrukte dat hoewel de Febelfin gedragscode in principe niet van toepassing is, hij er toch zorg voor gedragen heeft om de radiospot in regel te brengen met deze code. Aangezien het om vluchtige reclame gaat (cfr definitie in Febelfin code) zijn de verplichtingen veel lichter dan deze voor substantiële reclame. De wijze waarop hij de reclame gerealiseerd heeft, zijn volgens hem volledig conform de gedragscode.

Aangaande de beweerde inbreuken op de WHPC en ICC code liet de adverteerder het volgende gelden:

Art. 94/6 §1 en §2 WHPC:
Hij stelde dat het niet meteen duidelijk is welke grond de Jury inroept om tot inbreuken op de WHPC te komen. Hij wees erop dat de vluchtige reclameboodschap hoofdzakelijk tot doel had om de consument te duiden op het bestaan van een actie waar tijdelijk een verhoogd rendement werd toegestaan aan elke nieuwe consument en om de geïnteresseerde consument te verwijzen naar de website voor meer info en voorwaarden. Dit werd letterlijk gemeld aan het einde van de boodschap. Opdat er inbreuk zou zijn op art. 94/6 §1 en §2 moet er:
-ofwel sprake zijn van onjuiste informatie
-ofwel sprake zijn van juiste informatie die de consument op enigerlei wijze toch kan bedriegen
-ofwel sprake zijn van overtuiging van de consument door verwarring van handelsnamen, merken, enz.
-ofwel sprake zijn van overtuiging van de consument door de niet-nakoming van één van de bepalingen in een gedragscode die de verkoper bindt.

Hij stelde dat het duidelijk is dat er geen sprake is van onjuiste informatie. Alle informatie in de radiospot is juist en kan de consument verifiëren in de voorwaarden en de prospectus op de website. Bovendien is de informatie compleet in het licht van de regels uit de gedragscode mbt vluchtige reclame.

Deze juiste informatie kan de consument evenmin op enigerlei wijze bedriegen. De enige aantijging had betrekking op het fiscaal regime waaraan de intrest onderworpen is en op de kapitaallimiet. Aangezien de kapitaallimiet niet vermeld wordt, kan het bezwaarlijk een informatie zijn die juist is in de zin van art. 94/6 WHPC. Het fiscaal regime moet onder dit artikel eveneens uitgesloten worden omdat het geen betrekking heeft op de aard of het bestaan van de dienst. Het fiscaal regime betreft evenmin een voornaam kenmerk van de dienst. Het valt ook niet onder punt 3, aangezien het geen betrekking heeft op verplichtingen van Keytrade Bank, de motieven voor de handelspraktijk en de aard van het verkoopproces, elke verklaring of symbool dat doet geloven dat de verkoper of het product of de dienst sponsoring of directe of indirecte steun krijgt. De dienst is niet betalend, er wordt dus geen prijs gevraagd, noch berekend, en er bestaat dus geen prijsvoordeel. Er wordt ook niets gezegd over de rechten van de consument. Keytrade Bank richt zich voornamelijk naar de beleggende consument. Het komt daarbij toe aan elke normaal voorzichtige belegger om aan zijn voorzichtigheidsplicht te voldoen en om te verifiëren en zo nodig te laten onderzoeken aan welk fiscaal regime hij bij een welbepaalde speciale bankverrichting onderworpen zal worden. Een normaal voorzichtige belegger, zelfs consument, zal niet zomaar obv een negen seconde durende spot beslissen om losweg bankrekeningen te openen en fondsen te storten zonder dat hij niet minstens even gaan kijken is naar de voorwaarden en prospectus. De radiospot is bovendien slechts één element en om uit te maken of de handelspraktijk misleidend is, dient het geheel bekeken te worden (banner en uitgebreide informatie op website, waaronder brochure en prospectus). Hij stelde dat men dan niet anders kan besluiten dat elke consument die obv de totale campagne beslist om op het product in te schrijven, wel degelijk goed geïnformeerd is over de voorwaarden van het product en deze reclame in geen geval de consument misleidt.

Art. 94/7 §1 WHPC:
Keytrade Bank heeft nooit doelbewust enig element weggelaten met het oogmerk om de consument te misleiden. Gelet op de beperking van het communicatiemiddel is het absoluut onmogelijk om alle informatie mee te delen. Het gaat hier om een vluchtige reclame (cfr definitie in Febelfin gedragscode) waarin verwezen wordt naar de website en deze dient derhalve samen met de andere kanalen (banner, informatie op website) bekeken te worden. De aankoop kan enkel via de website gebeuren, zodat de consument noodzakelijkerwijs kennis neemt van alle details en van misleiding door omissie geen sprake kan zijn.

ICC:
Verwijzend naar de reeds aangehaalde argumenten mbt afwezigheid van inbreuk op de WHPC; is Keytrade Bank is van mening dat ook op de ICC code geen inbreuk gemaakt werd.

Verweer klager

Geen verweer.

Standpunt Jury in hoger beroep

De Jury in hoger beroep is samengekomen ter zitting d.d. 23 februari 2010 en was in aantal om geldig te beraadslagen.

De Jury in hoger beroep heeft kennis genomen van het persbericht van 12 februari 2010 van Minister van Quickenborne, waarin gesteld wordt dat de Economische Inspectie de intrekking van de aangeklaagde radiospot geëist heeft wegens inbreuk op de wet op de handelspraktijken (misleiding consument).

Zij heeft er ook nota van genomen dat de spot inmiddels werd ingetrokken en aangepast overeenkomstig de beslissing van de Jury in eerste aanleg (onderwerping aan roerende voorheffing en spaarbedrag van 10.000 euro worden vermeld). De Jury leidt hieruit af dat haar beslissing in eerste aanleg gegrond was.

Gelet op voorgaande heeft de Jury in hoger beroep echter beslist zich formeel te onthouden van het uitspreken van een verdere beslissing in deze zaak en dit overeenkomstig artikel 2 van het Jury-reglement.

Keytrade Bank wees op het feit dat zij van de Economische Inspectie slechts een waarschuwing heeft gekregen en dat de beslissing van die Economische Inspectie geenszins de intrekking van de radiospot oplegde. Keytrade Bank heeft de radiospot aangepast om haar goede wil te tonen ten opzichte van de raad die de Economische Inspectie haar heeft medegedeeld.

Adverteerder: KEYTRADE BANK
Product/Dienst: Keytrade Booster
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/02/2010