KEYTRADE BANK – 25/01/2011

Beschrijving van de reclame

De banner van Keytrade Bank vermeldt het volgende: “Verander van bank, wij verzorgen alles. Voor meer info, geef uw email in. Bij ons krijg je 5 cent voor iedere verrichting op je zichtrekening! En bij jouw bank?”

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft deze maand zijn 5ct. vergoeding voor iedere verrichting op zijn zichtrekening niet ontvangen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de banner beschouwd moet worden als een reclamemiddel met een vluchtig karakter. De ruimte om er informatie-elementen op te nemen is zeer beperkt. De reclamemiddelen van het ‘vluchtige’ type worden gebruikt voor reclameboodschappen die alleen tot doel hebben even de aandacht en belangstelling voor de aanbieding op te wekken bij de waarnemer. De cliënt die wenst wat langer stil te staan bij de hoofdbestanddelen van de aanbieding kon meer info verkrijgen enkel door op de banner te klikken. In dit geval kwam hij terecht op een pagina met een beschrijving van de diensten die Keytrade aanbiedt. Op deze pagina wordt duidelijk verwezen naar de voorwaarden van de actie. De voorlaatste paragraaf van de voorwaarden vermeldt:
“Keytrade Bank behoudt zich het recht om de actie gedeeltelijk of integraal te annuleren omwille van technische redenen (servers, database) en/of een vermoeden van, of bewezen fraude en/of misbruik. En dat zonder enige verplichting tot compensatie van de begunstigde. Keytrade Bank kan tevens een begunstigde uitsluiten in geval van vermoeden tot, of bewezen fraude en/of misbruik en dat zonder enig recht op schadevergoeding voor de uitgesloten begunstigde”.
De voorwaarden vermelden eveneens: “De Algemene Voorwaarden - Keytrade Bank zijn van toepassing op deze promotie” waarbij in het bijzonder rekening dient gehouden met artikel 13.10: “De Cliënt verbindt zich ertoe de diensten van de Bank te goeder trouw te gebruiken”.

Keytrade Bank geeft ook de mogelijkheid aan potentiële cliënten om hun e-mail adres in te voeren in het kader van deze actie. De adverteerder verwijst naar de e-mail die ze versturen. Ook op dit bericht wordt duidelijk verwezen naar de voorwaarden van de actie.

De adverteerder beschouwt deze reclame als correct en ter goede trouw opgemaakt. De beschikbare info kan volgens hem noch misleidend nog bedrieglijk worden beschouwd.
Een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon is bewust van de complementariteit van reclame en informatieverstrekking, zodat hij, vertrekkend van een reclameboodschap, weet dat hij desgewenst en op een doelmatige manier toegang heeft tot de volledige informatie over het aanbod.

De adverteerder heeft ook laten weten dat de rekening van de klager niet op een regelmatige en rechtmatige manier gebruikt wordt, hetgeen een misbruik ten opzichte van de voorwaarden voor deze actie vormt. In deze omstandigheden is de rekening uitgesloten van de actie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner onder meer het volgende vermeldt: “Bij ons krijg je 5 cent voor iedere verrichting op je zichtrekening!”.

Op basis van de klacht heeft de Jury er nota van genomen dat de klager de 5 cent vergoeding voor iedere verrichting niet ontvangen heeft.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de rekening van de klager niet op een regelmatige en rechtmatige manier gebruikt werd en dat het over een misbruik gaat ten opzichte van de voorwaarden van de actie.

De Jury is van oordeel dat er in de reclame in kwestie duidelijk wordt verwezen naar de voorwaarden van de actie. Als men op de banner klikt, komt men op een pagina terecht waar men gemakkelijk de voorwaarden van de actie kan raadplegen.

Deze voorwaarden vermelden onder meer dat Keytrade Bank een begunstigde kan uitsluiten in geval van vermoeden tot, of bewezen fraude en/of misbruik en dat zonder enig recht op schadevergoeding voor de uitgesloten begunstigde.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet misleidend is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: KEYTRADE BANK
Product/Dienst: 5 ct actie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/01/2011