JOBFIXERS – 12/11/2019

Beschrijving van de reclame

De post op de Facebookpagina van de adverteerder toont een tekening in comicstijl van een vrouw die een vuistslag geeft aan een man, waarbij de man achterovervalt en zijn veiligheidshelm en moersleutel verliest.
Bij de vrouw staat een tekstballon met de tekst: “Verdien keer meer vent! Werk via Jobfixers!”.
Links onderaan het logo van de adverteerder en “Verdien meeer! Dankzij Safety First Bonus van JobFIXers.be”.

Daarbij de tekst:
“Begrijp jij de ophef over de Bicky Burger reclame?
Wij niet.
Werk via JobFIXers, verdien meer en eet elke week een Bicky op onze kosten. #jesuisbicky”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster haalde aan dat de adverteerder inhaakt op een recente kwestieuze advertentie van Bicky Burger, en een gelijkaardige afbeelding gebruikt waar huiselijk geweld getoond wordt. Volgens haar kan dit ook hier uiteraard niet door de beugel.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder maakt de comic-afbeelding in kwestie helemaal geen allusie op “huiselijk geweld”.

Hij deelde mee dat het geschetste kader professioneel is en strikt gelinkt aan zijn dienstverlening, met name uitzend-selectie, en een persiflage is op zijn “Verdien meer”-campagne waarbij hij net inzet op veiligheid en preventie op de werkvloer. De dubbele laag in deze comic-afbeelding is volgens hem ofwel niet begrepen door de klaagster ofwel bewust genegeerd.

In ieder geval is de adverteerder van mening dat de gebruikte afbeelding duidelijk in de grafische stijl van de comic is wat het fictioneel karakter nog moest versterken. Het is in wezen dan ook niet meer of minder dan een comic-afbeelding, die niet zou misstaan in een comic in de stijl van Asterix & Obelix of andere, waarbij de gesuggereerde slag duidelijk ook extreem overdreven visueel werd weergegeven.

Hij haalde nog aan dat deze afbeelding ook meteen komaf maakt met het stereotiepe denkpatroon in de maatschappij, waarbij het idee-fixe van de man als dominante figuur wordt weggelachen, weliswaar met een niet mis te verstane knipoog.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de reclame een tekening in comicstijl toont van een vrouw die een vuistslag geeft aan een man, waarbij de man achterovervalt en zijn veiligheidshelm en moersleutel verliest. Bij de vrouw staat een tekstballon met de tekst: “Verdien keer meer vent! Werk via Jobfixers!” en bij de post de tekst: “Begrijp jij de ophef over de Bicky Burger reclame? Wij niet. Werk via JobFIXers, verdien meer en eet elke week een Bicky op onze kosten. #jesuisbicky”.

Zij heeft nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin deze onder meer aanhaalt dat het geschetste kader professioneel is en strikt gelinkt aan zijn dienstverlening en dat deze post met comic afbeelding een persiflage is op zijn “Verdien méér”-campagne waarbij hij net inzet op veiligheid en preventie op de werkvloer.

De Jury is echter van mening dat het feit dat de afbeelding getekend is in een bepaalde comic-stijl in casu niet van aard is om daaraan haar uiterst gewelddadige karakter te ontnemen.

Zij is met name van mening dat hier sprake is van weliswaar getekend maar realistisch ogend geweld dat evenzeer uiterst problematisch is in de professionele sfeer net zoals het dat is in de huiselijke sfeer waarnaar de klacht verwijst.

De Jury is tevens van mening dat, voor zover de advertentie humoristisch bedoeld zou zijn, de getoonde vorm van geweld zich niet leent voor dergelijke nuancering door humor, zodat de adverteerder zich ervan bewust had moeten zijn dat zijn diensten niet behoren te worden aangeprezen via een dergelijke verwijzing.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om gewelddadig maatschappelijk laakbaar gedrag te tolereren en te banaliseren, en aldus getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 1, alinea 2 en artikel 2, alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) en punt 5 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee bedenkingen te hebben bij de Jurybeslissing maar deze desalniettemin te zullen naleven.

Adverteerder: JOBFIXERS
Product/Dienst: Interim
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  12/11/2019