JOBAT – 08/09/2021

Beschrijving van de reclame

Met de voice-over “Jobat stelt voor: er zit een Ludo in elk van ons”, toont de spot een man die probeert een projector met een afstandsbediening aan te zetten. Hij staat boven op een vergadertafel met zes personen errond.
Een van de vrouwen stelt de vraag “Steekt de stekker in?”, waarop de man in kwestie zucht.
Men ziet dan een jonge man die aan de vergadertafel zit met ‘Ludo’, zijn gevisualiseerde gedachte die op zijn schouder verschijnt, met de bedenking: “Pfff. Hier gaan we weer. 5 fossielen rond de tafel en het enige waar ik goed voor ben is hun schermke aansluiten.”.
De man op de tafel kijkt naar de jonge man, geeft hem de afstandsbediening en zegt hem met een knikje: “Jeffrey…”.
De jonge man kijkt naar de man naast hem, een oudere man die op een ouderwetse manier gekleed is en met twee vingers op zijn laptop typt. ‘Ludo’ zegt boos: “Typt gij ondertussen nog wa verder met uw 2 vingers. Bidsprinkhaan!” en verdwijnt dan.
Jeffrey neemt de afstandsbediening en zet de projector aan. Iedereen is tevreden.
De tv-spot eindigt met de volgende voice-over: “Wordt je Ludo ook niet vrolijk van je job? Met Jobat vind je een job die al je talenten benut. Jobat, go for happy.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat in de spot vijf oudere personen op kantoor rond de tafel zitten en proberen een beamer aan de praat te krijgen, waarop een jongere hen komt helpen.
Hij vindt het niet kunnen dat oudere mensen met fossielen vergeleken worden. Als 70-jarige man is hij nog heel goed mee met de moderne technologieën.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder begon met een beschrijving van de betreffende tv-spot die zich afspeelt in een vergaderruimte die midden in een ‘saai’ kantoor staat met aan de muur de ‘klassieke’ kalender met schuifraampje om de datum aan te duiden, en met een ouderwetse kantoorklok. Een persoon met een afstandsbediening staat boven op de vergadertafel en rond de vergadertafel zitten nog 6 personen van diverse leeftijden: een jonge vrouw en een jonge man (‘twintigers’), een iets minder jonge vrouw en man (‘dertigers-veertigers’) en nog twee mannen (‘vijftigers-zestigers’). Omdat de persoon op de tafel de projector kennelijk niet behoorlijk kan bedienen en de jonge vrouw enkel de vraag stelt ‘steekt de stekker in?’ anticipeert ‘Ludo’ (gevisualiseerde gedachte op de schouder) met de bedenking ‘5 fossielen rond de tafel en het enige waar ik goed voor ben is om hun schermpje aan te sluiten’.
Volgens de adverteerder past de aanduiding ‘fossielen’ volledig binnen de saaie omgeving en de afwachtende houding van de diverse personen rond de tafel.
Volgens het Van Dale woordenboek waarnaar de adverteerder verwijst betekent ‘fossiel’ figuurlijk iemand met zeer ouderwetse opvattingen – in dit geval verwijzend naar de 5 andere aanwezigen rond (en de persoon op) de vergadertafel. Ook als tweede lid in samenstellingen wordt ‘fossiel’ volgens Van Dale gebruikt ter aanduiding van een persoon die vroeger een rol speelde op het door het eerste lid genoemde gebied, maar nu een zeer ouderwetse indruk maakt (cabaretfossiel, modefossiel, omroepfossiel, televisiefossiel, …).
De adverteerder wees er vervolgens op dat de tv-spot eindigt met de boodschap: ‘Met Jobat vind je een job die al je talenten benut.’. Hij voerde in dit verband aan dat de tv-spot (beelden en teksten) het belang van de talenten en vaardigheden van één persoon rond de vergadertafel beklemtoont en, in tegenstelling tot de bewering in de klacht, geen verwijzing naar ‘leeftijd’ impliceert. Volgens hem illustreert het scenario van de spot duidelijk zijn bedoelde boodschap.
De (droge) humor die gebruikt wordt in de spot leidt volgens hem niet tot het kleineren of discrediteren van een persoon of een groep personen en de zinspelingen of vermeldingen zijn niet gebaseerd op leeftijd, geslacht, ras, natie, economisch of sociaal statuut van personen. Het grappige verloop van de situatie illustreert het belang om een job te zoeken en te vinden die alle talenten en vaardigheden van de sollicitant benut.
Deze tv-spot is volgens de adverteerder dus niet strijdig met de geldende fatsoensnormen, de menselijke waardigheid wordt niet aangetast en hij is ook niet in strijd met wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de reclamespot slechts beoogde om met humor de positieve boodschap mee te geven dat het belangrijk is om een job te zoeken en te vinden die alle talenten en vaardigheden van de sollicitant benut, wat volgens haar duidelijk blijkt uit de spot en de voice-over aan het einde.

De Jury is van mening dat de verwijzing naar “5 fossielen rond de tafel” door Ludo, de gevisualiseerde gedachte van de jonge man, niet zozeer naar de leeftijd van de aanwezige personen verwijst, waarvan sommigen trouwens jonger dan anderen zijn, dan wel naar mensen met een bepaalde, in casu professionele, attitude of naar mensen die zich gedragen op een manier die als ouderwets wordt beschouwd, ongeacht hun leeftijd.

Zij is eveneens de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt en uit het gebruik van de stem van het figuurtje Ludo, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt en dat de spot niet van aard is om letterlijk te zullen worden opgevat door de gemiddelde consument.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een negatieve voorstelling van oudere personen of als een aantasting van hun menselijke waardigheid, maar daarentegen de boodschap zal opvatten in de door de adverteerder beoogde zin.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om oudere personen te kleineren of in diskrediet te brengen en evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: JOBAT
Product/Dienst: Jobat
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/09/2021