JET IMPORT – AUBRYAN MAIRIAUX – 09/04/2021

Beschrijving van de reclame

De post met de vermelding “Partenariat rénuméré avec whiteclawbe” en twee foto’s van de influencer die blikjes van het gepromote product vasthoudt, bevat de volgende tekst:
“Un shooting de nuit, quoi de mieux pour vous présenter @whiteclawbe”,
“The wave is coming”,
“White claw is a fresh combination of sparkling water, natural fruit flavors and a low alcohol percentage. And now they have finally arrived in Belgium #whiteclaw #thewaveiscoming”,
“Petite casquette @whiteclawbe”,
met daaronder de volgende hashtags:
“#drink #alcool #drinks #drinkstagram #drinklocal #streetstyleman #casual #menfashion #fashionbloggerstyle #menwith #dandystyle #highfashionmen #guyswithstyle #menfashionblogger #streetstyle #menstyle”.

Motivering van de klacht(en)

Als Controledienst Tabak en Alcohol van de Dienst Inspectie van Consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, betreurt de klager een schending van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken door een Belgische influencer op Instagram. Hij vreest dat het communicatiemedium en de bekendheid van de influencer kunnen aanzetten tot overmatige consumptie of de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband kunnen brengen met sociaal of seksueel succes voor een jong publiek.
Hij vraagt dan ook dat deze vorm van reclame wordt getoetst aan de artikelen 2 en 3 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de adverteerder Jet Import als de betrokken influencer om een reactie verzocht.

De influencer verwees naar zijn betaald partnerschap met het merk.

De adverteerder deelde mee dat hij voor de influencers met een agentschap werkt en dat in hun briefing duidelijk staat dat hij verwacht dat de influencers de educatieve slogan toevoegen aan elk van hun communicaties. Hij heeft de influencer gecontacteerd om dit zo snel mogelijk in orde te brengen en er in de toekomst nog beter op te letten dat deze regels worden opgevolgd.
Hij haalde vervolgens aan dat de influencers vooraf goed geselecteerd worden op basis van hun volgers en of die al dan niet meerderjarig zijn. Hierbij verwees hij naar het concrete bereik van de influencer in kwestie, waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid bestaat uit personen tussen 21 en 34 jaar oud.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het kader van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de Instagrampost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat het bericht in kwestie verspreid werd in het kader van een betaald partnerschap tussen de betrokken adverteerder en influencer.

Zij heeft eveneens vastgesteld dat, naast twee foto’s van de influencer die blikjes van het gepromote product vasthoudt, de post zich beperkt tot het beschrijven van het product en de komst ervan naar België aan te kondigen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft zij er vooreerst nota van genomen dat deze de influencers selecteert op basis van hun community en het feit dat de leden hiervan meerderjarig zijn.

Uit de informatie die de adverteerder meedeelde over de community van de influencer in kwestie blijkt dat deze voornamelijk bestaat uit personen tussen 21 en 34 jaar oud.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet gericht is op minderjarigen door het communicatiemiddel. Zij is eveneens van mening dat deze geen visuele of tekstuele elementen bevat die gericht zijn op minderjarigen.

Bovendien zetten volgens haar noch de voornoemde foto’s en teksten, noch de hashtags die voornamelijk mode-gerelateerd zijn, aan tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie aan of moedigen zij dit aan, en brengen zij de consumptie van alcoholhoudende dranken evenmin in verband met sociaal of seksueel succes.

Tot slot heeft de Jury eveneens vastgesteld dat, ofschoon de adverteerder in zijn antwoord aangaf dat de briefing naar het agentschap van influencers waarmee hij samenwerkt duidelijk vermeldt dat de influencers de educatieve slogan moeten toevoegen aan elk van hun communicaties, deze slogan niet aanwezig is in de post in kwestie.

Zij heeft de betrokken partijen derhalve verzocht om de educatieve slogan vereist door artikel 11.1 van het Convenant, namelijk “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse” conform de bepalingen van Bijlage B te vermelden, en bij gebreke hieraan de post in kwestie niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft zij er nota van genomen dat deze vraag gesteld werd aan de betrokken influencer en dat er bijzondere aandacht aan gegeven zal worden opdat deze regel in de toekomst wordt nageleefd.

Gevolg

De betrokken influencer heeft de naleving van de beslissing bevestigd en heeft de educatieve slogan toegevoegd.

Adverteerder: JET IMPORT – AUBRYAN MAIRIAUX
Product/Dienst: White Claw
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  09/04/2021