JET IMPORT – 29/11/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “Voor een vliegende start van het academiejaar” bevat een visual in de vorm van een cartoon.
Op een affiche ziet men een vrouw met vleugels op de rug die een blikje van het gepromote product vasthoudt evenals verschillende accessoires zoals boeken, een skateboard, een basketbal, een laptop, een hoofdtelefoon om muziek te luisteren, enz.
Op de andere affiche ziet men een man met vleugels op de rug die een blikje van het gepromote product vasthoudt evenals verschillende accessoires zoals een hockeystick, een voetbal, een tennisracket, een boek, enz.

Op de website van de adverteerder, als men op het geanimeerde personage klikt (dat in een hand een blikje van het gepromote product vasthoudt en met de andere speelt met een tennisracket en bal terwijl hij nog andere accessoires onder de arm houdt) met de tekst “Voor een vliegende start van het academiejaar”, kan men de volgende tekst lezen “Het nieuwe academiejaar is go! Ook die drukke planning dus, en alles opvolgen is niet vanzelfsprekend. Je probeert immers alles uit je dagen en nachten te halen. Uit volle borst meezingen op een cantus, ’s Ochtends vroeg in de les, daarna sporten met je vrienden en dan sprinten naar dat groepswerk dat je volledig vergat. Een ijskoude Red Bull helpt je de klus klaren. Zo geniet je met volle teugen van je studentenleven!”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde de volgende punten mee met betrekking tot de reclame:

- Zet studenten aan tot het consumeren van een gevaarlijk product;
- Viseert een gevoelige leeftijdscategorie die openstaat voor deze argumentatie;
- Verspreidt de foutieve opvatting volgens dewelke energiedrankjes onvermijdelijk zijn om performant te zijn;
- Waar zijn de preventieboodschappen zoals we die terugvinden bij gesuikerde of alcoholische producten?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de affiches een speelse aanmoediging voor studenten betreffen bij de start van het academiejaar. De affiches verwijzen specifiek naar de start van het “academiejaar”, dus naar hogescholen en universiteiten. De reclame wordt ook pas gevoerd sedert eind september, dus niet bij het begin van het schooljaar. Deze affiches zijn dus niet gericht naar kinderen maar naar volwassenen van minimum 18 jaar. Hetzelfde geldt overigens ook voor en blijkt ook uit de webpagina’s.

In de reclame wordt een duidelijk grappige/ludieke situatie geschetst door middel van cartoons, met een knipoog naar de gebruikelijke slogan “Red Bull geeft je vleugels”. De reclame bevat geen enkele aansporing tot gedrag dat schadelijk zou zijn voor de gezondheid en er staat geen enkele aanduiding of suggestie in met enig risico voor de gezondheid of de veiligheid voor de consument of derden. Wel wordt net het belang van een opleiding benadrukt en wordt tevens op een speelse manier gewezen op het belang van een goed evenwicht tussen studieverplichtingen en vrije tijd.

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury nadere precisering gevraagd omtrent eventuele gezondheidsclaims en dit conform artikel 8 van haar Reglement.

De adverteerder meende dat de betrokken reclames geen “gezondheidsclaim(s)” bevatten in de zin van artikel 2.2.5. van EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, aangezien deze definitie spreekt van een verband met de “gezondheid” terwijl het hier enkel gaat om een speelse aanmoediging met een knipoog naar de gebruikelijke slogan “Red Bull geeft je vleugels” zonder dat hierbij een bepaald positief effect (van een bepaald product of bestanddeel daarvan) op de gezondheid van de consument wordt geclaimd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiches in kwestie die vermelden “Voor een vliegende start van het academiejaar” en die respectievelijk een man en een vrouw tonen met een blikje van het gepromote product en een reeks accessoires.

Ze heeft eveneens kennis genomen van de website van de adverteerder waar men onder andere het volgende kan lezen: “Voor een vliegende start van het academiejaar. Het nieuwe academiejaar is go! Ook die drukke planning dus, en alles opvolgen is niet vanzelfsprekend. Je probeert immers alles uit je dagen en nachten te halen. Uit volle borst meezingen op een cantus, ’s Ochtends vroeg in de les, daarna sporten met je vrienden en dan sprinten naar dat groepswerk dat je volledig vergat. Een ijskoude Red Bull helpt je de klus klaren. Zo geniet je met volle teugen van je studentenleven!”.

De Jury heeft zich gebogen over de vraag of de betrokken reclames gezondheidsclaims bevatten die al dan niet in overeenstemming zijn met de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (hierna: Verordening 1924/2006).

Naar aanleiding van het advies ingewonnen bij de FOD Volksgezondheid heeft de Jury er nota van genomen dat de slogans en de teksten van de reclames in kwestie beschouwd dienen te worden als gezondheidsclaims in de zin van Verordening 1924/2006 aangezien ze stellen, de indruk wekken of impliceren dat er een verband bestaat tussen het gepromote product en de gezondheid. Het loutere de indruk wekken of impliceren van een effect volstaat opdat sprake zou zijn van een gezondheidsclaim in de zin van de Verordening 1924/2006. Er zijn momenteel voor cafeïne claims ‘on hold’ betreffende de concentratie, de aandacht, het uithoudingsvermogen en de prestaties. Deze claims mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de algemene bepalingen van Verordening 1924/2006 worden nageleefd waarvan een van de principes is dat algemene claims gepaard dienen te gaan met specifieke claims die betrekking moeten hebben op de stof waarvoor deze zijn toegelaten (of ‘on hold’ zijn).

De Jury is van oordeel dat op dit punt de reclames in kwestie niet in overeenstemming zijn met Verordening 1924/2006.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: JET IMPORT
Product/Dienst: Red Bull
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  29/11/2017