JET IMPORT – 15/01/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame vermeldt “Voor een ideale blok-life balance.” en toont een vrouw die met een blikje van het gepromote product en een reeks accessoires jongleert.
Daaronder, “Red Bull geeft je vleugels.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder meende in elk geval dat een correcte boodschap wordt weergegeven die door de gemiddelde consument goed begrepen wordt en dat de reclame aldus niet misleidend is.

Hij wenste eveneens te beklemtonen dat de betrokken reclame gericht is op studenten, zijnde volwassenen (18+) en niet op kinderen/jongeren. Ook de gekozen mediakanalen hebben de doelgroep van studenten +18 jaar.

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury tevens nadere precisering gevraagd omtrent eventuele gezondheidsclaims en dit conform artikel 8 van haar Reglement.

In dit verband deelde de adverteerder mee dat de betrokken reclame volgens hem geen “gezondheidsclaim(s)” bevat in de zin van artikel 2.2.5 van de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, aangezien deze definitie spreekt van een verband met de “gezondheid” terwijl hier in deze reclame geen positief effect (van een bepaald product of bestanddeel daarvan) op de gezondheid van de consument wordt geclaimd. Hij beklemtoonde dat het gaat om een ludieke reclame waarbij ook geen “niet-specifieke gezondheidsclaim” wordt geformuleerd daar niet wordt verwezen naar vermeende algemene, niet-specifieke voordelen voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op het gebied van gezondheid.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie die “Voor een ideale blok-life balance.” vermeldt en die een vrouw toont die met een blikje van het gepromote product en een reeks accessoires jongleert.

Naar aanleiding van de klacht heeft de Jury zich met name gebogen over de vraag of de betrokken reclame een gezondheidsclaim bevat die al dan niet in overeenstemming is met de EU Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen en de EU Verordening 432/2012 van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (hierna: Verordening 1924/2006).

Volgens de Jury dient deze reclame beschouwd te worden als een gezondheidsclaim in de zin van Verordening 1924/2006 bevattend aangezien ze stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen het gepromote product en de gezondheid. Er zijn momenteel voor cafeïne claims ‘on hold’ betreffende de concentratie, de aandacht, het uithoudingsvermogen en de prestaties. Deze claims mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de algemene bepalingen van Verordening 1924/2006 worden nageleefd waarvan een van de principes is dat algemene claims gepaard dienen te gaan met specifieke claims die betrekking moeten hebben op de stof waarvoor deze zijn toegelaten (of ‘on hold’ zijn).

De Jury is van oordeel dat op dit punt de reclame in kwestie niet in overeenstemming is met Verordening 1924/2006 en verwijst tevens naar haar eerdere beslissing in dit verband (JET IMPORT 29/11/2017).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde regelgeving, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame naar de toekomst toe te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de advertentie niet meer in deze vorm te zullen verspreiden.

Adverteerder: JET IMPORT
Product/Dienst: Red Bull
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  15/01/2019