INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION – 31/03/2009

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een gebouw in een volledig met sneeuw bedekt landschap. Tekst “Antarctique Station Princess Elisabeth 71°57´ Sud – 23°20´ Est”.
Voice over “Ce bâtiment est chauffé, éclairé et entretenu uniquement avec de l’énergie renouvelable. Le vent en hiver, le soleil en été”.

De woorden ‘comprendre’, ‘décider’, ‘s’engager’ verschijnen en verdwijnen van het scherm.

Voice over: «Parce que nous y avons cru, nous l’avons fait »
Logo van International Polar Foundation en adres van de site www.polarfoundation.org.
Tekst en stem : « Avec le soutien de Belgacom. ». Logo van Belgacom.

Motivering van de klacht(en)

Het poolstation Prinses Elisabeth beschikt over twee elektrische generatoren van 44 kW/uur die werken op diesel.. Deze generatoren zijn aanwezig om de computers te voorzien van elektriciteit, computers die door hun werking warmte uitstralen, warmte die dient om het station te verwarmen. In gunstige omstandigheden, zorgen de zonnepanelen en windmolens voor deze elektriciteit, wat briljant is; maar deze energieproducties zijn niet voldoende of zijn niet regelmatig, dus beschikt het station over twee generatoren die op Diesel werken. Het station beschikt over een diesel-reserve om de generatoren te onderhouden, met een jaarlijks verbruik dat geraamd wordt op 2.000 liter. De diesel (fossiele brandstof) stoot CO2 uit. Zelfs als het project technisch hoog ontwikkeld is, is het verkeerd te beweren dat het een station “zéro émission (zonder uitstoot)” is.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de TV-spot in kwestie geen promotie vormt voor producten of diensten, maar een boodschap betreft van de IPF teneinde het grote publiek bewust te maken dat de strijd tegen de klimaatsverandering gebeurt door een vermindering van uitstoot van broeikasgassen en dat het mogelijk is dit nu reeds te realiseren, ondermeer dankzij duurzame energiebronnen. De termen “zéro émission”, zoals aangehaald door de klager, zijn niet vermeld in de spot.

De adverteerder deelde mee dat het station Princess Elisabeth volledig op hernieuwbare energiebronnen draait, voorzien door de zon en de wind. Het slaat het energieoverschot op, het beheert de behoeftes in functie van de geprogrammeerde prioriteiten, het laat een werking toe met een vermogen dat een tiende van het totaal geïnstalleerde vermogen bedraagt. Ziehier de grote vernieuwing die de mogelijkheid biedt om te functioneren met beperkte en veel minder bronnen dan de gewone elektrische voorziening van gebouwen. De twee elektrische dieselgeneratoren waren nodig tijdens de opbouw want de systemen voor hernieuwbare energie werden pas in de laatste fase in werking gesteld. Deze laatste zijn nu getest en volledig operationeel. Niettemin zullen de dieselgeneratoren ter plaatse blijven uit veiligheidsoverwegingen, op vraag van de organisatie van het Antarctisch Verdrag, in geval van algeheel defect van de alternatieve systemen en diens besturing. Zij zullen regelmatig getest worden op hun goede werking, maar ze zijn niet een noodzakelijk noch onmisbaar deel voor de dagelijkse goede werking van het station dat goed verwarmd, verlicht en onderhouden wordt door duurzame energiebronnen.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de TV-spot vermeldt “Ce bâtiment est chauffé, éclairé et entretenu uniquement avec de l’énergie renouvelable. Le vent en hiver, le soleil en été”, maar niet de termen « zéro émission » bevat.

De Jury nam nota van de verschillende elementen die aantonen dat het station Prinses Elisabeth volledig op basis van duurzame energie werkt:
- het slaat het energieoverschot op en beheert de behoeftes i.f.v. de geprogrammeerde prioriteiten;
- het laat een werking toe met een vermogen dat een tiende van het totaal geïnstalleerde vermogen bedraagt;
- de twee dieselgeneratoren waren nodig tijdens de opbouw zolang de systemen met hernieuwbare energie niet aangewend waren. Nu dat deze systemen operationeel zijn, zijn de dieselgeneratoren niet onmisbaar voor de dagelijkse goede werking van het station, maar blijven ter plekke omwille van veiligheidsredenen ingeval van een totaal defect van de alternatieve systemen en diens besturing.

De Jury was bijgevolg van mening dat de TV-spot niet van aard is de consument te misleiden inzake de eigenschappen en kenmerken van het poolstation m.b.t. diens gevolgen voor het leefmilieu.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION
Product/Dienst: Station Princess Elisabeth
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/03/2009