INNOCENT DRINKS – 09/05/2018

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een fles sinaasappelsap met een vermelding in kleine letters en een pijl naar het product: “parfait pour toute la famille (même votre belle-mère)”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame eens te meer de vrouw verlaagt tot een minderwaardig statuut en doet verstaan dat alle schoonmoeders vervelend, wispelturig, enz. zijn. Hij vraagt zich af of men dit gezegd zou hebben voor een andere sociale groep (zelfs uw zoon / dochter / gehandicapt kind / aan kanker lijdende man / schoonvader) en meent dat dit minder zou passeren. “Même votre belle-mère” passeert daarentegen volgens hem en dit zou het bewijs zijn dat het gaat om een wijdverspreid seksistisch misverstand. Hij voegde toe dat dit soort slogan dit beeld van de vrouw versterkt en dat het niet verbazingwekkend is dat men hen daarna niet respecteert.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een fles sinaasappelsap toont met een vermelding in kleine letters en een pijl naar het product: “parfait pour toute la famille (même votre belle-mère)”.

Volgens de Jury strekt deze reclame ertoe om te benadrukken dat het product geschikt is voor alle leden van de familie, met een knipoog naar de schoonmoeder zonder dat deze echter denigrerend of beledigend is.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument de reclame niet letterlijk zal interpreteren als het bijdragen tot stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie of als een gebrek aan respect ten aanzien van vrouwen in het algemeen.

Zij is eveneens van mening dat de affiche in kwestie niet van aard is om afbreuk te doen aan de menselijke waardigheid van een bepaalde groep personen en evenmin discriminatie gebaseerd op geslacht uitmaakt.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INNOCENT DRINKS
Product/Dienst: Dranken ‘innocent’
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/05/2018