ING – 17/04/2009

Beschrijving van de reclame

De advertenties (versies 1 en 2) vermelden in grote letters wat volgt:

Versie 1 :

« - ING Performance Account – 5% après 2 ans : 1,50% par an + bonus de 2% après 2 ans »
et
« Taux garanti, capital garanti et disponible à tout moment. En agence ou sur www.ing.be ».

Versie 2 :

« - ING Performance Account – 5% après 2 ans* : 1,50% par an +bonus de 2% après 2 ans »
et
« Taux fixe, capital protégé et disponible à tout moment. En agence ou sur www.ing.be ».

In beide versies, bevinden zich onder deze tekst de algemene voorwaarden in kleine letters.

Motivering van de klacht(en)

De rentevoet van 5 % vormt pure misleiding. Er wordt gesproken van een potentiële meerwaarde van 5 %. Dit komt voor de vooropgestelde periode van 2 jaar overeen met een effectief rendement van 2.47% bruto als alle voorwaarden gerespecteerd zijn. Volgens de klager legt de wet aan banken op om de effectieve rendementen mee te delen of nu het gaat over rekeningen die gereglementeerd zijn of niet.

Standpunt van de adverteerder

ING heeft benadrukt dat zij volstrekt transparant wil zijn in haar communicatie en geenszins haar klanten of lezers van de reclame wil misleiden. Dat is dan ook de reden waarom in de advertentie duidelijk en in goed leesbare letters vermeld wordt “ na 2 jaar ” , net zoals de samenstelling van de 5 %, zijnde
“ 1,5% per jaar + bonus van 2% na 2 jaar ”. Dit lijkt haar
duidelijker voor de lezers dan een jaarlijkse rentevoet te vermelden. Bovendien bevestigen de juristen bij ING dat geen enkele wettelijke bepaling ertoe verplicht om een jaarlijkse rentevoet te vermelden mbt niet-gereglementeerde spaarrekeningen (d.w.z. niet genietend van het voordeel van vrijstelling van roerende voorheffing).

Op basis van de reactie van haar klanten, heeft ING geen enkele
aanwijzing dat de boodschap verkeerd begrepen zou zijn en bovendien kent het product een waar succes. Dit verbaast haar helemaal niet, aangezien het product ontwikkeld werd op basis van de resultaten van een onderzoek gerealiseerd op verzoek van ING door een gespecialiseerd bureau, omtrent de behoeften en verwachtingen van consumenten ten opzichte van de spaarproducten in deze crisisperiode. De consumenten zijn vooral op zoek naar veiligheid en een gewaarborgde rentevoet, maar willen op elk moment kunnen beschikken over hun geld . De Performance Account beantwoordt perfect aan deze verwachtingen, vermits het een gewaarborgde rente combineert (zoals een kasbon of een termijnrekening ) met de onmiddellijke beschikbaarheid (zoals een gereglementeerde spaarrekening). De adverteerder heeft eveneens zijn mediaplanning meegedeeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertenties (versies 1 en 2) in grote letters het volgende vermelden:

Versie 1 :

« - ING Performance Account – 5% après 2 ans : 1,50% par an +bonus de 2% après 2 ans »
et
« Taux garanti, capital garanti et disponible à tout moment. En agence ou sur www.ing.be ».

Versie 2 :

« - ING Performance Account – 5% après 2 ans* : 1,50% par an +bonus de 2% après 2 ans »
et
« Taux fixe, capital protégé et disponible à tout moment. En agence ou sur www.ing.be ».

In beide versies, bevinden zich onder deze tekst de algemene voorwaarden in kleine letters .

De Jury is van oordeel dat de voorstelling van deze twee elementen naast elkaar de indruk geeft dat het om een gewaarborgde rentevoet van 5% gaat, terwijl de enige rentevoet die werkelijk gewaarborgd is slechts 1,5% per jaar bedraagt. De 5% resulteert uit de eventuele cumul van 2 jaar intresten (niet-kapitaliseerbaar) en van een bonus (getrouwheidspremie) van 2%. Overigens, is deze bonus enkel toepasselijk op bedragen die zonder discontinuïteit op de rekening blijven staan gedurende 2 jaar. Deze is derhalve enkel verworven voor bedragen die al op de rekening staan voor 30.04.2009 (onder voorbehoud van vervroegde afsluiting) en enkel na het verstrijken van
een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de storting. Bijgevolg geniet de betrokken consument niet van de bonus voor elke som
die hij afhaalt voor de vervaldag.

Aangezien deze advertentie zich richt tot de gemiddelde consument door gebruik te maken van de massamedia, is het noodzakelijk informatie te bieden die voor iedereen toegankelijk is, zeker voor wat de financiële sector betreft.
Volgens de Jury vormt de belofte van de 5 % de enige boodschap die ondubbelzinnig door de gemiddelde consument opgevangen wordt. De Jury is van oordeel dat enkel de goed geïnformeerde spaarders de werkelijke voorwaarden zullen begrijpen waarnaar verwezen wordt dmv het sterretje naast de 2 jaar. Het is inderdaad niet zeker dat de gemiddelde spaarder het verschil begrijpt tussen een gereglementeerde rekening en een niet-gereglementeerde rekening. Echter op basis van de informatie geleverd door de adverteerder, rechtvaardigt dit onderscheid dat in tegenstelling tot een
klassieke spaarrekening, het jaarlijkse reële rendement niet moet vermeld worden voor een niet-gereglementeerde rekening en dat de roerende voorheffing verschuldigd is voor dit type van rekening. In casu, brengt dat het maximale potentiële rendement over de 2 jaar op 4.25%; wat natuurlijk totaal verschillend is van een netto inkomen van 5% en in feite overeenstemt met een bruto inkomen van 5%.

Anderzijds, is de Jury de mening toegedaan dat het niet logisch is te argumenteren op de constante beschikbaarheid van het kapitaal terwijl elke geldafhaling het verlies van de bonus van 2% op dit bedrag teweegbrengt.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van de verklaring in de media van een bankdirecteur volgens dewelke deze account zich tot redelijk rijke of welgestelde spaarders richt die de mogelijkheden van het klassiek spaarboekje uitgeput hebben, zijnde een gereglementeerd product. Echter de omvang van de campagne, waarvan de Jury kennis heeft genomen op basis van het mediaplan, toont duidelijk aan dat zij zich tot het grote publiek richt en dus tot elke consument-spaarder. Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat de radiospot een gewaarborgde rentevoet van 5% vermeld. Het op de voorgrond stellen van een rendement van 5% voor deze account – die in werkelijkheid slechts een eventueel bruto-inkomen vormt (cf. hiervóór)- is van aard om de gemiddelde consument te misleiden bij vergelijking van de verschillende beschikbare aanbiedingen op de financiële markt .

Gelet op voorgaande, is de Jury van oordeel dat de 5% een publicitaire blikvanger vormt die onethisch is.

Bijgevolg is de Jury van oordeel dat de algemene presentatie van deze advertentie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden, wat strijdig is met art.94/6 §1 van de wet op de handelspraktijken en de artikelen 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer voor Koophandel. De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de reclame in de massamedia te wijzigen en intussen niet meer te verspreiden. Bij gebrek aan wijziging van de reclame, zal deze teruggetrokken moeten worden. In geval van wijziging, werd de adverteerder uitgenodigd om de aangepaste reclame voor te leggen aan de Jury, en dit voor de verspreiding.
De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne afgelopen was en dat indien er een nieuwe campagne zou ontwikkeld worden voor ING Performance Account, hij deze voorafgaand aan de verspreiding voor advies zou voorleggen aan de Jury.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: ING Performance Account
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/04/2009