ING – 10/11/2015

Beschrijving van de reclame

De reclame toont een jongere die neerzit in een zetel gemaakt uit luidsprekers, met onder andere de volgende tekst: “Que votre nouvelle vie pleine de décibels commence” (“Laat je nieuwe leven vol vette beats beginnen” in het Nederlands).

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclamecampagne uitermate onverantwoord aangezien ze een gedrag (hoofdzakelijk van de jeugd, doelpubliek van de campagne die met name de 18 tot 25-jarigen viseert) bewierookt dat uitermate schadelijk is voor de gezondheid (overmatig aantal decibels) – en dit zowel via de visual (opeengestapelde luidsprekers bedoeld om op hetzelfde moment te werken) als via de slogan (“pleine de décibels”).

Standpunt van de adverteerder

Ten eerste begrijpt de adverteerder niet welke wettelijke bepalingen of gedragsregels er in dit geval geschonden zouden zijn. De Gedragscode voor banken van Febelfin viseert namelijk enkel de reclame voor minderjarigen en niet de reclame bestemd voor 18 tot 25-jarigen. In datzelfde opzicht vraagt de adverteerder zich derhalve af of de JEP bevoegd is om de klacht te behandelen.

Ten tweede wil de adverteerder de nadruk leggen op het feit dat hij geenszins de intentie had om jongeren aan te zetten naar luide muziek te luisteren, maar enkel de onafhankelijkheid die men verkrijgt als men meerderjarig wordt op een humoristische wijze wou benadrukken. De adverteerder verkoopt dus uiteraard geen audiomateriaal en heeft geen enkel partnerschap met leveranciers van audiomateriaal. De adverteerder had bijgevolg helemaal niet de bedoeling reclame te maken voor dergelijke producten. De reclame moet dus noodzakelijkerwijs op een figuurlijke wijze geïnterpreteerd worden, en niet letterlijk.
De reclame richt zich bovendien op jongeren van 18 tot 25 jaar die zeker over voldoende gezond verstand beschikken om dit te begrijpen en de reclame dus niet letterlijk te interpreteren.

De adverteerder vindt het ten slotte jammer dat de reclame verkeerd geïnterpreteerd is kunnen worden. Hij zal derhalve rekening houden met de manier waarop zijn reclame ervaren werd door de klager.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst bevestigd dat ze bevoegd is om de inhoud van de reclame in kwestie te onderzoeken in het licht van de toepasselijke ethische en wettelijke bepalingen.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een jongere toont die neerzit op een zetel gemaakt van luidsprekers, met onder andere de tekst “Que votre nouvelle vie pleine de décibels commence” (“Laat je nieuwe leven vol vette beats beginnen” in het Nederlands).

De Jury is van mening dat de scène duidelijk fictief en overdreven is.

Ze is eveneens van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een aanmoediging om naar muziek te luisteren met een te hoog aantal decibels.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ING
Product/Dienst: Zichtrekening
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/11/2015