INFRALIGNE – 02/02/2017

Beschrijving van de reclame

Internet:

Op de website van de adverteerder ziet men bij de tekst “YES jouw gewicht = jouw korting” en “Jezelf wegen was nog nooit zo leuk!” een afbeelding van een man en een vrouw die samen op een weegschaal staan met bij hen respectievelijk de vermelding “90 kg=euro” en “50 kg=euro”.

Bij doorklik naar de actiepagina de volgende tekst:
“Van een extra vetlaagje na nieuwjaar kan je behoorlijk balen. De beste remedie? Zo snel mogelijk de draad weer oppikken en werk maken van je slanke figuur.
Om je te motiveren lanceert InfraLigne de ‘goede voornemens’-actie: als je in januari (her)start bij InfraLigne, krijg je je gewicht als korting. Weeg je bijvoorbeeld 70 kilo, dan krijg je 70 euro korting. Die feestkilo’s zijn dit jaar dus mooi meegenomen …
Wil je weten hoeveel kilo’s je kan verliezen en hoeveel beurten je daarvoor nodig hebt? Kom dan langs voor een gratis figuuranalyse. maak een afspraak in een InfraLigne-studio in jouw buurt.
*Actie geldig van 2 t.e.m. 31 januari 2017. Korting wordt verrekend in euro’s op een volledige advieskuur (aantal beurten van je advieskuur wordt berekend tijdens de figuuranalyse). Enkel voor (her)starters bij aankoop van minimum 20 adviesbeurten. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.”.

Radiospot:

VO: “Gezond leven in 2017 of vaarwel feestkilo’s? Infraligne heeft de januari-actie. Jouw gewicht is jouw korting. Meer wegen is meer korting. Bij Infraligne geven coaches je oefeningen en voedingsadvies op maat om af te slanken met blijvend resultaat. Ontdek onze methode op infraligne.be.”

Print:

De printadvertenties bevatten bij de tekst “YES jouw gewicht = jouw korting” en “Jezelf wegen was nog nooit zo leuk!” een afbeelding van een man en een vrouw die samen op een weegschaal staan met bij hen respectievelijk de vermelding “90 kg=euro” en “50 kg=euro”.
Daarbij ook de tekst: “Infraligne formule – oefenprogramma in infraroodcabine + figuuranalyse + persoonlijk voedingsadvies + professionele coaching = meer energie”.
Onderaan in kleinere letters:
“Actie geldig van 2 t.e.m. 31 januari 2017. Korting wordt verrekend in euro’s op een volledige advieskuur. Enkel voor (her)starters bij aankoop van minimum 20 adviesbeurten. Niet cumuleerbaar met andere kortingen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klacht werd op basis van de volgende redenen ingediend:
- aanzetten tot ongezonde eetgewoonten,
- gevaar voor eetstoornissen,
- discriminatie op basis van gewicht,
- ethisch onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft het volgende meegedeeld.

Met betrekking tot aanzetten tot ongezonde eetgewoonten/gevaar voor eetstoornissen:

Hij wil zijn klanten net aanzetten om gezonde eetgewoonten aan te nemen en werkt daarvoor met gediplomeerde diëtisten die zijn klanten begeleiden en tips geven om gezonder te eten, zonder bepaalde groepen voedingsmiddelen uit te sluiten of een strikt dieet te volgen.

Wat het beweerde aanzetten tot ongezonde eetgewoonten betreft, wil de adverteerder enkel de boodschap geven dat het geen ramp is om tijdens de feestdagen te zondigen zolang de mensen zich achteraf maar herpakken en terug aan hun gezondheid werken.

Met betrekking tot discriminatie op basis van gewicht/ethisch onaanvaardbaar:

Het idee van korting te geven naargelang het gewicht van de klant is tot stand gekomen nadat de adverteerder vaak de opmerking kreeg van zijn klanten dat mensen met een hoger gewicht (die dus meer oefenbeurten nodig hebben en dus meer betalen voor een advieskuur) dezelfde korting kregen als mensen met een lager gewicht. Met deze manier van korting geven krijgt dus iedereen korting in verhouding van zijn of haar gewicht. Met deze actie wil hij dus ook zeker mensen met een hoger gewicht aanspreken om aan hun gezondheid te werken. Hij wil dus net deze discriminatie tegengaan met zijn campagne.

Hij ziet meer specifiek geen discriminerend aspect in zijn campagne omdat hij geen enkele bepaalde doelgroep beoogt en de korting die hij toepast in verhouding voor elk gewicht dezelfde is (mensen met een lager gewicht hebben minder oefenbeurten nodig, mensen met een hoger gewicht hebben meer oefenbeurten nodig).

Daarnaast is gewicht volgens hem ook geen uiterlijk kenmerk, daar men niet op zicht het exacte gewicht van iemand kan bepalen.
Mocht dit wel het geval zijn, quod non, dan zou het gemaakte onderscheid tussen zwaardere en lichtere personen wel degelijk objectief gerechtvaardigd zijn, aangezien het inderdaad een objectieve vaststelling is dat het voor zwaardere personen een grotere opgave is om gewicht te verliezen dan voor lichtere personen.

In die zin is de gevoerde campagne volgens de adverteerder wel degelijk ingegeven door een legitiem doel en beoogt zij een positieve actie.

Met betrekking tot discriminatie op basis van geslacht

Wat betreft het door de Jury bijkomend opgeworpen element van een mogelijke indirecte discriminatie op basis van geslacht, deelde de adverteerder mee dat hij in de gevoerde campagne nergens een verwijzing terugvindt naar een verschillende behandeling van mannen en vrouwen.

De adverteerder heeft slechts door het geven van ludieke kortingen de aandacht van het publiek willen trekken. Hij is dan ook zeer verwonderd over het feit dat er sprake zou kunnen zijn van discriminatie, en benadrukt hierbij dat hij op regelmatige basis reclamecampagnes organiseert waarin hij steeds kortingen geeft zodat eenieder, man of vrouw, kan genieten van deze kortingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclames in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Met betrekking tot het onderdeel van de klacht dat betrekking heeft op het mogelijk aanzetten tot ongezonde eetgewoonten en gevaar voor eetstoornissen, heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de campagne beoogt personen ertoe aan te zetten om een gezondere levensstijl aan te nemen, en indien nodig gewicht te verliezen.

De Jury is dienaangaande van mening dat de verwijzing in sommige van de onderzochte reclames naar mogelijke gewichtstoename tijdens de periode van de eindejaarsfeesten niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Met betrekking tot het onderdeel van de klacht dat betrekking heeft op mogelijke discriminatie op basis van gewicht, heeft de Jury om een advies verzocht bij Unia inzake de draagwijdte van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Zij heeft er ingevolge het advies van Unia nota van genomen dat gewicht wel degelijk als fysieke eigenschap onder de door deze wet beschermde criteria valt en dat derhalve sprake is van een direct onderscheid in de zin van artikel 4, 6° van de wet.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat dit gehanteerde directe onderscheid niet afdoende objectief gerechtvaardigd wordt in de zin van artikel 7 van de wet, in de mate dat het geven van een verschillende korting enkel en alleen op basis van het criterium gewicht hier niet beschouwd kan worden als een passend en noodzakelijk middel om een legitiem doel te bereiken.

Gelet hierop, is de Jury van oordeel dat in casu sprake is van een verboden directe discriminatie op grond van een fysieke eigenschap in de zin van artikel 14 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Overeenkomstig artikel 8 van haar Reglement heeft de Jury vervolgens tevens onderzocht in welke mate mogelijk eveneens sprake is van discriminatie in de zin van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

In dit verband heeft zij om een advies verzocht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en er ingevolge dit advies nota van genomen dat, aangezien vrouwen over het algemeen minder wegen dan mannen en dus minder korting krijgen, in casu sprake is van een indirect onderscheid in de zin van artikel 5, 7° van voornoemde wet, wat met name het geval is wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald geslacht, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen.

De Jury heeft er vervolgens ook hier nota van genomen dat, hoewel kan worden aanvaard dat de actie een legitiem doel beoogt te dienen, met name het bevorderen van de gezondheid van de klanten, het middel voor het bereiken van dat doel in casu niet passend en noodzakelijk is in de zin van artikel 15 van deze wet. Zo kan bijvoorbeeld bezwaarlijk worden voorgehouden dat de in de reclame afgebeelde zwaarder wegende man noodzakelijkerwijs minder fit of gezond is dan de afgebeelde lichter wegende vrouw.

Gelet hierop, is de Jury van oordeel dat in casu sprake is van een verboden indirecte discriminatie op grond van geslacht in de zin van artikel 19 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de campagne heeft stopgezet.

Adverteerder: INFRALIGNE
Product/Dienst: Fit- en gezondheidscentrum
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/02/2017