INFRABEL – 15/04/2009

Beschrijving van de reclame

Deze affiche toont een kinderschoen naast de treinsporen met als slogan “Zet een voet op de sporen en kijk de dood in de ogen. Het grootste gevaar zien we niet komen”.
Boven: logo Infrabel
Onderaan: “Steek de sporen niet over” en pictogram.

Motivering van de klacht(en)

Effect van dit beeld en deze woorden op alle nabestaanden van familieleden die de dood vonden op het spoor, hetzij door een ongeluk, hetzij door zelfdoding. Enig ethisch omgaan met deze problematiek is de NMBS ontgaan.
Positiviteit en motivatie is in deze boodschap niet te vinden, het destructieve en agressieve des te meer. Deze campagne lijkt eerder te willen schokken dan te motiveren tot positief gedrag.
Op deze manier tref je slachtoffers van het spoor zonder gewenst effect op gevaarlijk gedrag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat elk jaar een groot aantal mensen omkomen op de sporen. In 2008, zijn er in België 70
ongevallen gebeurd waarvan 28 met de dood als gevolg.
Gemiddeld sterft om de twee weken een persoon op het spoor door het gevaar van de trein te onderschatten.

Teneinde actief te strijden tegen deze vaststelling, heeft Infrabel
beslist om een nationale sensibiliseringscampagne te lanceren om de aandacht te vestigen op het gevaar dat er schuilt indien men de sporen oversteekt.

De adverteerder heeft verduidelijkt dat hij door middel van deze
campagne een echte bewustwording van de bevolking wil uitlokken en de aandacht wil trekken op de gevaren gebonden
aan de trein. Volgens een recent onderzoek uitgevoerd door het
bureau IPSOS, onderschatten 50% van de ondervraagde
personen het treingevaar. Bovendien, meent 10% van de
ondervraagde personen dat het oversteken van sporen niet gevaarlijk is.

Om de houdingen te laten evolueren, heeft hij een campagne
uitgewerkt die op een directe manier de nadruk legt op de
gevaren bij het oversteken van treinsporen. De boodschap is de
volgende: vanaf het moment dat men een voet gezet heeft op het
spoor, riskeert men zijn leven. Hij stelt ook een oplossing voor het
voorkomen van dergelijk ongeluk: “steek de sporen niet over!”.

De adverteerder begrijpt dat sommige mensen zich aangegrepen
voelen door dit onderwerp. Desalniettemin heeft hij met deze campagne maar één doel voor ogen, namelijk vermijden dat dergelijke drama’s zich voordoen.

Jurybeslissing

Bevoegdheid van de Jury :

Vooreerst heeft de Jury haar bevoegdheid in dit dossier bevestigd mbt deze sensibiliseringscampagne. De Jury is tevens bevoegd voor niet commerciële reclameboodschappen (art. 1 van het Juryreglement).

Motivering van de Jury:

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche een schoen toont naast de treinsporen met als slogan: Zet een voet op de sporen en kijk de dood in de ogen. Het grootste gevaar zien we niet komen.

De Jury is van oordeel dat deze affiche, die geen bloederige elementen bevat, niet sociaal onverantwoord overkomt en de menselijke waardigheid niet aantast. Het gaat duidelijk om een symbolische afbeelding van een ongeval op de spoorwegen met als bedoeling om de bevolking bewust te maken en de aandacht te vestigen op het gevaar dat er schuilt indien men de sporen oversteekt.

De Jury begrijpt de gevoeligheid die deze affiche kan oproepen (zowel bij families van slachtoffers, als bij de treinbestuurders,…), maar is zich tevens bewust van de symboliek die als bedoeling heeft om de mensen aan te zetten tot nadenken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: INFRABEL
Product/Dienst: Sensibilisering mbt het gevaar bij oversteken van de sporen
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/04/2009